Ffeithiau Allweddol

 

 • Cylch gwaith Cymru gyfan
 • Cyllideb flynyddol o £200m;
 • Dros 400 o staff craidd;
 • Dros 1,800 o hyfforddwyr a mentoriaid meddygol a deintyddol ym maes gofal sylfaenol ac eilaidd.

 

Cefnogi'r addysg a hyfforddiant o:

 • 3,000 o feddygon a deintyddion dan hyfforddiant;
 • 2,500 o fferyllwyr, 1,600 o dechnegwyr fferyllol a 70 o fferyllwyr cyn-cofrestru a thechnegwyr fferyllol dan hyfforddiant;
 • 3,300 o fyfyrwyr newydd i gael mynediad i addysg a hyfforddiant ar gyfer y proffesiwn iechyd anfeddygol;
 • 1,600 deintyddon a 3,400 Gweithwyr Gofal Deintyddol Proffesiynol
 • 700 optometrydd.

 

Yn darparu:

 • Dros 50 o raglenni hyfforddiant meddygol arbenigol gwahanol;
 • 12 o gynlluniau hyfforddi rhanbarthol ar gyfer meddygon teulu yng Nghymru;
 • Hybu dros 350 o yrfaoedd gwahanol o fewn GIG Cymru.

 

Addysg ac Ansawdd:

 • Contract Addysg arloesol ar gyfer meddygon iau yng Nghymru, sy’n sicrhau bod amser wedi’i neilltuo’n benodol ar gyfer dysgu yn ystod eu hwythnos waith – y cyntaf o’i fath yn y DU;
 • Cytundeb Hyfforddwr Meddygol cyntaf o'i fath yn y DU sy'n cynyddu amlygrwydd hyfforddwyr meddygol ac yn cydnabod eu rôl hanfodol wrth gefnogi myfyrwyr a hyfforddeion.

 

DPP a Iechyd & Lles:

 • Mae Cymrodoriaeth Hyfforddi Arweinyddiaeth Glinigol Cymru yn cefnogi meddygon i ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth i ddod yn arweinwyr clinigol y dyfodol;
 • Mae ein huned Mentrau Newydd yn cyflawni prosiectau addysg feddygol arloesol sy'n helpu gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yng Nghymru i ddatblygu sgiliau megis gwytnwch;
 • Mae ein Huned Cymorth Proffesiynol ymroddedig yn cynnig cyngor, arweiniad a chymorth i hyfforddeion meddygol a deintyddol, a byddai 100% ohonynt yn argymell y gwasanaeth i gydweithiwr.

 

Gweithlu:

 • Mewn cydweithrediad â Sgiliau Iechyd, cyflwynwyd hyfforddiant cynllunio'r gweithlu i bob sefydliad ar draws GIG Cymru a hyfforddwyd 280 o staff yn 2016-2018;
 • Gyda Llywodraeth Cymru, mae Cyflogwyr y GIG, yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Byrddau ac Ymddiriedolaethau Iechyd yn arwain ar fodelu cyflogau cenedlaethol i gefnogi trafodaethau cyflogau GIG Cymru;
 • Datblygu Dangosfwrdd Perfformiad Gweithlu GIG Cymru sy'n meincnodi sefydliadau yn erbyn mesurau gweithlu allweddol.

 

Adnoddau llyfrgell:

 • Mae gan e-Lyfrgell Iechyd GIG Cymru a reolir gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru dros 2,300 o e-gyfnodolion tanysgrifio, 4 Pwynt Gofal, 18 gronfa ddata, e-Ddysgu a chanllawiau;
 • Erbyn Ebrill 2019, bydd ganddi 5 gronfa ddata ychwanegol a system gefnogi e-Gylchgrawn sy'n ei gwneud hi'n haws i ddefnyddwyr bori e-Gylchgronau a thystiolaeth ar eu dyfais symudol;
 • 29 o lyfrgelloedd mewn safleoedd ysbytai a iechyd y cyhoedd ledled Cymru sy'n cefnogi staff a myfyrwyr i ymarfer gofal iechyd sy'n seiliedig ar dystiolaeth trwy hyfforddiant sgiliau gwybodaeth, chwilio am lenyddiaeth arbenigol, mynediad i feysydd astudio 24/7 (yn y rhan fwyaf o lyfrgelloedd) ac adnoddau argraffu ac ar-lein a restrir yn GIG Cymru Chwilio'r Llyfrgell.