Amcanion Strategol

Bydd ein rhaglen waith a’n hamcanion am y tair blynedd nesaf yn cael eu llywio gan yr amcanion strategol a ganlyn:

  1. Sefydlu Addysg a Gwella Iechyd Cymru fel sefydliad newydd sy’n bartner gwerthfawr y gellir ymddiried ynddo, sy’n gyflogwr ardderchog a chanddo frand dibynadwy ac arbenigol. Mae hyn yn adlewyrchu’r gwaith sydd ynghlwm wrth greu sefydliad newydd a bydd yn parhau y tu hwnt i 1 Hydref.
  2. Datblygu gweithlu iechyd a gofal cynaliadwy a hyblyg ar gyfer y dyfodol. Mae hyn yn ymwneud â mabwysiadu dull mwy strategol o gynllunio gweithlu’r dyfodol, gan gyfuno’r holl elfennau sydd eu hangen i’w gyflawni (h.y. addysg, hyfforddiant, datblygu swyddi, llwybrau gyrfa, datblygiad proffesiynol parhaus etc.).
  3. Ochr yn ochr â Gofal Cymdeithasol Cymru, llunio’r gweithlu i ddarparu gofal yn nes at y cartref, a sicrhau mwy o gysondeb o ran y gwasanaethau a ddarperir. Mae hyn yn cydnabod yn benodol y symudiad strategol sy’n angenrheidiol wrth ddatblygu ac ehangu’r gweithlu sylfaenol a chymunedol, er mwyn cyflawni’r strategaeth gwasanaethau.
  4. Gwella ansawdd a diogelwch drwy gefnogi sefydliadau’r GIG i ganfod atebion cyflymach a mwy cynaliadwy sy’n ymateb i heriau’r gweithlu wrth ddarparu gwasanaethau sy’n flaenoriaeth. Bydd hyn yn gofyn i ni sicrhau bod ein harbenigedd a’n profiad yn cyfateb i heriau presennol y GIG, gan ddangos gwerth ychwanegol am arian yn y tymor byr.
  5. Gwella’r cyfleoedd i ddefnyddio technoleg a digidoleiddio wrth gyflwyno addysg a gofal. Mae hwn yn faes sy’n datblygu’n sylweddol ac mae cysylltiad agos rhyngddo â Chymru Iachach.
  6. Adfywio datblygu arweinyddiaeth a chynllunio olyniaeth ar draws y meysydd iechyd a gofal cymdeithasol mewn partneriaeth â Gofal Cymdeithasol Cymru ac Academi Cymru. Mae hyn yn cysylltu’n uniongyrchol ag un o’n swyddogaethau newydd fel sefydliad.
  7. Dangos gwerth yn sgil buddsoddi yn y gweithlu a’r sefydliad. Bydd hyn yn golygu bod yn rhaid inni fod yn gwbl glir am y manteision sy’n cael eu cyflwyno gennym, a sut rydym yn eu mesur.