Neidio i'r prif gynnwy

Llywodraethu gwybodaeth

Beth yw llywodraethu gwybodaeth?

Fframwaith yw llywodraethu gwybodaeth sy’n dwyn ynghyd safonau cyfreithiol, moesegol ac ansoddol sy'n berthnasol i'r ffordd yr ymdrinnir â gwybodaeth; Mae'n berthnasol i bob math o wybodaeth. Ar gyfer Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn benodol, gwybodaeth bersonol am gynrychiolwyr, hyfforddeion, dysgwyr, defnyddwyr gwasanaeth a chyflogeion. Gelwir hyn yn Wybodaeth Bersonol Adnabyddadwy (WBA/PII).

Mae llywodraethu gwybodaeth yn cyd-fynd â llywodraethu corfforaethol ac mae'n canolbwyntio ar sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei thrin mewn modd cyfrinachol a diogel.

Yn y cyd-destun addysgol, mae'n ymwneud yn helaeth hefyd â chefnogi'r gwaith o weinyddu a darparu gwasanaethau o ansawdd uchel er mwyn sicrhau bod yr wybodaeth gywir ar gael i'r bobl gywir, pryd a ble y mae ei hangen.

Ategir llywodraethu gwybodaeth gan bolisïau a gweithdrefnau penodol i roi sicrwydd i'r rhai sy'n cysylltu ag AaGIC fod sicrwydd a defnydd o wybodaeth yn cael ei reoli o fewn yr egwyddorion hyn.

I gael gwybod mwy neu i drafod unrhyw bryderon mewn perthynas â llywodraethu gwybodaeth, cysylltwch â:

Emma Garland
Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth (Dros-dro)
Ebost: heiw@wales.nhs.uk

Hysbysiad preifatrwydd ymgynghori ac arolygon

Rhyddid Gwybodaeth

Daeth Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (FOIA) i rym ar 1 Ionawr 2005, ac mae'n adlewyrchu newid polisi cenedlaethol mewn gweinyddiaeth gyhoeddus o ddiwylliant o gyfrinachedd i un sy'n agored ac yn atebol.  Mae'r ddeddfwriaeth yn rhoi hawl i'r cyhoedd yr hawl i gael mynediad gyffredinol i wybodaeth a ddelir gan unrhyw awdurdod cyhoeddus megis Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), yn ddarostyngedig i eithriadau cyfyngedig penodol.

Os hoffech wneud cais am wybodaeth, yna gwnewch hynny naill ai:

Ebost: HEIW.foi@wales.nhs.uk

Ffôn: 03300 585 005

Neu'n ysgrifenedig i:

Swyddfa Rhyddid Gwybodaeth
Addysg a Gwella Iechyd Cymru
Tŷ Dysgu
Cefn Coed
Nantgarw
CF15 7QQ

Mae gennych hawl i ofyn am fformat y wybodaeth sy'n ofynnol.

Dogfennau Rhyddid Gwybodaeth (RhG)

 

Hawliau diogelu data

Mae gan bob unigolyn hawliau penodol mewn perthynas â'u data personol eu hunain a'u preifatrwydd, ac mewn perthynas â'r wybodaeth rydym yn ei chadw amdanoch chi.

Data personol yw unrhyw wybodaeth sy'n gysylltiedig â pherson byw, y gellid ei defnyddio i adnabod y person hwnnw yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol. Gwrthrych y data yw'r person byw y mae'r data personol yn ymwneud ag ef.

Hawl mynediad (ceisiadau gwrthrych am wybodaeth) 

Mae gennych hawl i gael mynediad at ddata personol sydd gennym amdanoch chi. Gelwir hyn yn gais gwrthrych am wybodaeth. Gallai hyn fod yn wybodaeth electronig mewn e-byst neu gronfeydd data, neu wybodaeth bapur mewn ffeiliau, cofnodion neu archifau. Dim ond eich data personol eich hun y gallwch ei gyrchu. Os yw data am bobl eraill yn cael ei gynnwys yn eich ffeiliau, yna mae'n debygol na fyddwn yn rhoi'r wybodaeth hon i chi. 

Hawl i ddileu, hawl i gywiro, a hawl i gyfyngiad 

Mae gan bawb yr hawl i ofyn i ni ddileu, cywiro neu gyfyngu ar ran neu'r cyfan o'r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch chi. 

Pan fyddwn yn defnyddio'ch data personol yn seiliedig ar bŵer cyfreithiol neu awdurdod swyddogol sydd gennym, byddwn ond yn cytuno i wneud hyn os:

  • yw'n sicr bod y data personol sydd gennym amdanoch yn anghywir; neu
  • nid oes angen eich data personol arnom mwyach ar gyfer y pwrpas y cafodd ei gasglu.

Yn y rhan fwyaf o achosion byddwn yn cadw cofnod o'ch cais ynghyd â gweddill eich gwybodaeth.

Mae pob sefyllfa yn wahanol ac rydym yn gwneud penderfyniadau mewn ymateb i'r ceisiadau hyn fesul achos. Rydym yn ystyried unrhyw beth a allai fod yn berthnasol, er mwyn penderfynu a fyddwn yn gweithredu. 

Yr hawl i wrthwynebu (hawl i wrthwynebu gwneud penderfyniadau awtomataidd)

Pan fyddwn wedi defnyddio unrhyw feddalwedd 'gwneud penderfyniadau awtomatig' (hynny yw, os yw cyfrifiadur wedi gwneud penderfyniad amdanoch chi heb gynnwys pobl) yna mae gennych hawl i ofyn am fod dynol i wirio'r penderfyniad.

Byddwn bob amser yn dweud wrthych pan fyddwn yn defnyddio penderfyniadau awtomataidd ac yn rhoi manylion i chi am sut y gallwch apelio.

 

Gwneud cais diogelu data

Gallwch ofyn am gopi o'r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi.

Gallwch anfon eich cais at y Tîm Llywodraethu Gwybodaeth drwy e-bost i HEIW.InformationGovernance@wales.nhs.uk, neu drwy'r post.

Bydd angen i chi hefyd anfon copïau o ddogfennau sy'n profi pwy ydych chi a'ch cyfeiriad, fel y gallwn fod yn sicr mai dim ond chi sydd â mynediad i'ch data personol.

Mae gennym hyd at 30 diwrnod calendr i ymateb i'ch cais.

Os yw eich cais yn gymhleth neu'n fawr iawn, efallai y bydd angen 60 diwrnod calendr arall arnom i ddelio â'ch cais. Byddwn yn ysgrifennu atoch ac yn rhoi gwybod i chi os yw hyn yn wir.

Os ydych yn anhapus â'ch ymateb, efallai y byddwch yn gofyn am adolygiad mewnol.

Cysylltwch â:
Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth drwy HEIW.InformationGovernance@wales.nhs.uk