Neidio i'r prif gynnwy

Gwerthoedd ac ymddygiadau

Datblygwyd ein gwerthoedd a’n hymddygiad gennym ni, sef yr unigolion sydd wedi dod ynghyd i ffurfio AaGIC.

Maent yn cofnodi’n glir sut y byddwn yn ymddwyn; sut y byddwn yn trin eraill; sut y byddwn yn gweithio; a sut y byddwn yn cefnogi ein cydweithwyr ym maes gofal iechyd i sicrhau bod pobl Cymru yn cael gofal iechyd o’r radd flaenaf.

Maent hefyd yn cofnodi sut na fyddwn yn ymddwyn, a pha ymddygiad a fydd yn annerbyniol i ni. 

Parchu pawb: bob tro y byddwn yn dod i gysylltiad ag eraill

Byddwn yn:

 • gwrando’n astud – gwneud amser i wrando a chlywed syniadau pawb, ac ymateb iddynt
 • ceisio deall safbwyntiau gwahanol, a gweld pethau o safbwynt pobl eraill
 • herio mewn modd adeiladol a gwrthrychol, ac ymdrin ag anghydfod yn gyflym ac yn barchus, gan gynnal urddas pobl
 • parchu arbenigedd pobl eraill, ac ymddiried mewn pobl i gyflawni eu swyddi
 • cymryd cyfrifoldeb personol dros ein gweithredoedd, a magu hyder i gyfaddef pan fyddwn yn gwneud camgymeriadau ac ymddiheuro am hyn
 • trin pobl yn deg ac yn gyfiawn, yn unol â’u hanghenion
 • gwerthfawrogi pob gwahaniaeth, ac nid dim ond cefndiroedd, profiad, a sgiliau proffesiynol. 

Ni fyddwn yn:

 • caniatáu i heriau, neu wahaniaeth barn, fynd yn bersonol
 • ymddwyn mewn ffordd y gellid ei hystyried yn fwlio
 • eithrio eraill
 • ymddwyn mewn ffordd y gellid ei hystyried yn niweidiol
 • dangos ffafriaeth
 • tra-arglwyddiaethu ar drafodaethau neu ddulliau gweithredu 
 • goddef hiliaeth neu unrhyw fath arall o wahaniaethu.

Gyda’n gilydd fel tîm: byddwn yn gweithio gyda chydweithwyr, ar draws GIG Cymru, a chyda sefydliadau partner eraill

Byddwn yn:

 • ceisio canfod, cydnabod, a gwerthfawrogi’r wybodaeth, y sgiliau a’r profiad sydd gan eraill o fewn AaGIC ac ar draws ein holl randdeiliaid
 • croesawu cyfraniadau gan gydweithwyr a phartneriaid
 • gweithio’n galed dros ein gilydd, rhoi o’n gorau p’un a ydym yn arwain neu’n cefnogi gwaith;
 • cydweithio  
 • agored a thryloyw, gan weithio tuag at amcanion cyffredin
 • cael hwyl.

Ni fyddwn yn:

 • cadw gwybodaeth berthnasol yn ôl
 • anghofio cyfathrebu â’n gilydd
 • dangos diffyg teyrngarwch tuag at ein gilydd ac AaGIC
 • gweithio’n gaeth ar sail ffiniau diffiniedig. 

Syniadau sy’n arwain at welliant: manteisio ar greadigrwydd gan arloesi, gwerthuso a gwella’n barhaus

Byddwn yn:

 • craedigol, chwilfrydig, a blaengar;
 • herio’r status quo, ac awgrymu atebion adeiladol
 • mabwysiadu dull cadarnhaol o ymdrin â heriau a phroblemau
 • hyrwyddo dulliau arloesi a gwella hyddysg i gleifion, staff, a dysgwyr
 • grymuso staff, timau, a phartneriaid drwy roi’r sgiliau iddynt wella
 • ceisio, ac ymateb i, adborth gan gleifion, dysgwyr, staff, a phartneriaid
 • trafod a dathlu llwyddiant
 • wynebu ein camgymeriadau, a dysgu ohonynt
 • canolbwyntio ar "pam" -  y pwrpas, a’r canlyniad
 • creu ac amddiffyn amser a lle i fyfyrio a gwerthuso. 

Ni fyddwn yn:

 • ymddwyn mewn ffordd negyddol neu “methu gwneud”
 • bod yn amddiffynnol wrth herio ffyrdd presennol o weithio
 • meddwl mai ni sy’n gwybod orau 
 • caniatáu i rwystrau atal gwelliannau
 • beio eraill am gamgymeriadau.