Neidio i'r prif gynnwy

Amcanion strategol

Mae ein rhaglen waith wrth symud ymlaen yn canolbwyntio ar chwe nod strategol, y mae pedwar ohonynt yn allanol ac mae dau fewnol yn bennaf ac yn ymwneud â sut rydym yn gweithio gydag eraill.

Gyda'i gilydd maent yn rhoi cyfle i AaGIC wneud gwahaniaeth gwirioneddol i gleifion, ansawdd gofal, profiad yr hyfforddai a'r myfyriwr a lles diwylliant gweithlu'r GIG.  Y rhain yw:

  1. arwain y gwaith o gynllunio, datblygu a lles gweithlu cymwys, cynaliadwy a hyblyg i gefnogi'r broses o gyflawni 'Cymru Iachach'
  2. gwella ansawdd a hygyrchedd addysg a hyfforddiant i'r holl staff gofal iechyd gan sicrhau ei fod yn bodloni anghenion y dyfodol
  3. gweithio gyda phartneriaid i wella gallu arweinwyr ar y cyd yn y GIG
  4. datblygu'r gweithlu i gefnogi'r cyflawniad o ddiogelwch ac ansawdd
  5. bod yn gyflogwr enghreifftiol ac yn lle gwych i weithio
  6. i gael ei gydnabod fel partner, dylanwadir ac arweinydd rhagorol.

Er bod hon yn gynllun tair blynedd i gipio a chyflawni ein cynlluniau, mae tair blynedd yn gyfnod byr ac fel y cyfryw, rydym wedi datblygu ein cynlluniau o ran edrych ymlaen pump a deng mlynedd. Bydd Strategaeth y Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn llywio'r gwaith hwn ar ein cyfer.