Neidio i'r prif gynnwy

Absenoldeb astudio

Student taking pictures of a book

Mae gan hyfforddeion MT hawl i gael 15 diwrnod (30 sesiwn) fesul lleoliad ymarfer cyffredinol 6 mis. Mae’r hawl yr un peth waeth os yw’r unigolyn yn hyfforddi ar sail amser llawn neu ran-amser.

Mae hyn yn cynnwys presenoldeb gorfodol yn y sesiynau astudio hanner-diwrnod (HDR) wythnosol. Dim ond gyda chymeradwyaeth eich hyfforddwr/goruchwylydd ymlaen llaw y gallwch gymryd absenoldeb astudio.

Yn ystod unrhyw egwyl yn yr HDR GPST, dylai’r sesiwn barhau’n sesiwn addysgol. Gall gael ei defnyddio ar ffurf hunan-arwain neu ar gyfer gweithgaredd addysgol targedig ar y cyd rhwng yr hyfforddwr a’r hyfforddai h.y. bydd gan yr hyfforddai 7 o sesiynau clinigol a 3 sesiwn addysgol yr wythnos honno.

Os yw hyfforddai’n cymryd absenoldeb yn ystod yr wythnos, rhaid i’r gymhareb o sesiynau clinigol: addysgol gael ei chynnal, gyda’r hyfforddai a’r practis yn bod yn hyblyg pan fo angen. Dyma enghraifft dda o gytbwysedd priodol ar gyfer unrhyw wythnos:

  • Wythnos waith 5 diwrnod: 7 sesiwn glinigol: 3 sesiwn addysgol
  • Wythnos waith 4 diwrnod: 6 sesiwn glinigol: 2 sesiwn addysgol
  • Wythnos waith 3 diwrnod: 4 sesiwn glinigol: 2 sesiwn addysgol
  • Wythnos waith 2 diwrnod: 3 sesiwn ginigol: 1 sesiwn addysgol
  • Wythnos waith 1 diwrnod: 2 sesiwn glinigol: 0 sesiwn addysgol

(Neu’r cyfanswm pro rata ar gyfer hyfforddeion mewn lleoliadau LTFT).

Mae bod yn bresennol mewn cyrsiau diwrnodau neu hanner-diwrnod astudio AaGIC, gan gynnwys unrhyw ‘Ddigwyddiadau Addysgu Rhanbarthol’ priodol, yn cyfrif tuag at eich hawl i gael absenoldeb astudio. Mae bod yn bresennol yn orfodol i bob hyfforddai mewn lleoliadau MT.

Ar gyfer lleoliad 12 mis mewn Ymarfer Cyffredinol, dyrennir 60 o sesiynau ar gyfer absenoldeb astudio, ac mae 46 o’r rheiny eisoes wedi’u hymgorffori yn yr HDR (neu SDL ychwanegol os nad yw’r HDR yn rhan o sesiwn). Felly, mae cyfanswm o 14 o sesiynau absenoldeb astudio’n weddill ar gyfer cyrsiau ac ati, a dylid ond eu cymeradwyo yn dilyn cytundeb arfaethedig rhwng yr hyfforddai a’r goruchwylydd addysgol. (Byddai’r cyfansymiau pro rata yn berthnasol i hyfforddeion mewn lleoliadau 6 mis). Ni ellir cario ymlaen lwfans Absenoldeb ar gyfer Astudio rhwng swyddi.

Bydd amser astudio preifat e.e. i baratoi ar gyfer arholiad neu ysgrifennu am waith ymchwil yn gyfyngedig, a byddai hyd at uchafswm o 10 sesiwn y flwyddyn cyn arholiad.

Os bydd cwrs cymeradwy’n cael ei gynnal pan na fydd yr hyfforddai’n gweithio, ni ddylai’r hyfforddai ddefnyddio lwfans absenoldeb astudio ar ei gyfer. Mae amser absenoldeb astudio i fynychu/cyflawni cyrsiau/digwyddiadau yn cyfrif fel amser gweithio, ac felly dylid ond cymryd absenoldeb ar ddiwrnodau gwaith arferol yr hyfforddai. Mae hyn yn cynnwys cyrsiau ar-lein all gael eu cyflawni ar adeg gyfleus i’r hyfforddai.

Fodd bynnag, os bydd angen mynychu/cyflawni cwrs/digwyddiad ar ddiwrnod pan nad yw’r hyfforddai’n gweithio (e.e. dros y penwythnos neu ddiwrnod i ffwrdd ar y rota) yna mae gan yr hyfforddai hawl i gael diwrnod i ffwrdd. Rhaid cynnwys hyn yn y cais am absenoldeb astudio a rhaid i hyfforddeion gytuno ar y diwrnod i ffwrdd gyda’r Goruchwylydd Addysgol a Rheolwr y Practis pan fyddant yn penderfynu ar yr absenoldeb astudio. Dylid cymryd y diwrnod i ffwrdd mewn o fewn amser rhesymol o’r digwyddiad. Rhaid i’r Goruchwylydd Addysgol a’r hyfforddai sicrhau nad yw’r hyfforddai’n torri gofynion contract o ran oriau gwaith neu’r EWTD.

Fel arfer, dylid derbyn ceisiadau o leiaf chwe wythnos cyn y cwrs. Ni fydd hawliadau ôl-weithredol yn cael eu derbyn.

Hawl i absenoldeb astudio

Bydd gan hyfforddeion MT gyllideb o £300 ar gyfer absenoldeb astudio fesul 6 mis tra bônt mewn swydd ymarfer cyffredinol. Mae cyllid Absenoldeb Astudio ar gyfer Hyfforddeion LTFT ar sail pro rata. Gan fod amser hyfforddiant LTFT yn hirach, bydd yr hyfforddai’n derbyn cyllid cyfwerth â’i gydweithwyr amser llawn dros gyfnod yr hyfforddiant.

Fel arfer, bydd yr hyn a ganlyn yn rhan o’r lwfans:

  • Presenoldeb mewn cyrsiau hanner-diwrnod astudio (HDR) neu ddiwrnodau astudio AaGIC gan gynnwys digwyddiadau addysgu rhanbarthol sy’n mynd â’r hyfforddai i ffwrdd o’r gwasanaeth.
  • Hanner-diwrnodau astudio mewn lleoliadau ymarfer cyffredinol. Rhaid i gynlluniau hyfforddiant MT sy’n cynnal yr hanner-diwrnod astudio ar gyfer lleoliadau ysbyty ST1 a ST2 ofyn i’w Cyfarwyddwr Rhaglen lleol am gyngor.
  • Caniateir amser i sefyll arholiadau sy’n hanfodol i yrfa yr hyfforddai yn ei h/arbenigedd perthnasol o’r lwfans absenoldeb astudio 30 diwrnod; fodd bynnag dim ond cyfanswm o ddau ymgais o’r fath neu fesul cyfnod arholiadau mewn blwyddyn galendr fydd yn cael eu caniatau. Efallai y bydd angen cymryd ‘gwyliau blynyddol’ i sefyll unrhyw arholiadau eto. Yn unol â’r Cynllun Cymhelliad Hyfforddiant MT yng Nghymru, gellid hawlio’r costau ar gyfer sefyll yr RCA a’r AKT am y tro cyntaf.
  • Caniateir absenoldeb astudio preifat i bob meddyg dan hyfforddiant uwch na lefel Sylfaen, ond mae’n gyfyngedig i uchafswm o bum diwrnod gwaith o fewn y cyfnod Absenoldeb Astudio 12 mis yn erbyn yr hawl i Absenoldeb Astudio. Ni delir unrhyw dreuliau ar gyfer astudio preifat, hyd yn oed os caniateir absenoldeb astudio. Ni ddylid cysylltu â hyfforddeion pan fyddant ar Absenoldeb Astudio cymeradwy.

Profiad allan o raglen

Ni fydd Absenoldeb Astudio i hyfforddeion yn ystod profiad OOP, gan y bydd angen y cyllid ar yr hyfforddai sy’n llenwi’r lleoliad gwag.

Cyfnod mamolaeth

Mae gan hyfforddeion ar gyfnod mamolaeth hawl i Absenoldeb Astudio a threuliau, o fewn eu lwfans, yn ystod y cyfnod mamolaeth hwnnw. Mae hyn yn fater o ddewis personol, ac ni ddylid gofyn i hyfforddeion gymryd Absenoldeb Astudio’n uniongyrchol.

Cyflogaeth arall â thâl

Ni ddylid cymryd cyflogaeth arall â thâl yn ystod unrhyw gyfnod o Absenoldeb Astudio. Bydd torri’r rheol hon yn arwain at gamau disgyblu.

Manylion cyswllt

E-bost: heiw.gptraining@wales.nhs.uk