Neidio i'r prif gynnwy

Maes llafur yr arholiad ffiseg

Mae’r maes llafur wedi’u fwriadu fel arweiniad a dangosydd cyffredinol o ystod y pynciau a all ymddangos yng nghwestiynau’r arholiad.

Nid yw wedi’i fwriadu fel cynllun addysgu ac nid yw’r pwyntiau bwled yn cyfeirio at gyfnodau o amser astudio cyfartal. Dylai’r maes llafur fod yn astudiaethau sy’n ddigon trylwyr i alluogi’r amcanion dysgu yn y modiwl Ffiseg i gael eu cyflawni.

Egwyddorion delweddu diagnostig meddygol

 • Delweddau planol a thomograffig
 • Delweddau analog a digidol
 • Strwythur delweddau digidol
 • Prosesu, cyfuno, trawsyrru a storio delweddau digidol
 • Arddangos ac edrych ar ddelweddau analog a digidol
 • Systemau Archifo Lluniau a Cyfathrebu (PACS)
 • Sicrwydd Ansawdd

Themâu cyffredin ar gyfer moddau delweddu

 • Ffurfiad delweddau
 • Ansawdd delweddau – cyferbyniad, sŵn, eglurder cyferbyniad a eglurder gofodol
 • Cyfryngau cyferbynnu
 • Prosesu a dadansoddi delweddau
 • Mesur perfformiad gwrthrychau, gwrthrychau prawf a rheoli ansawdd
 • Arteffactau delweddau
 • Peryglon, risgiau a diogelwch

Mater ac ymbelydredd

 • Strwythur Mater, yr atom a’r niwclews
 • Natur a nodweddion gronynnau wedi’u gwefru ac ymbelydredd electromagnetig
 • Rhyngweithiad electronau â mater
 • Cynhyrchu pelydrau x
 • Rhyngweithiad ffotonau ynni uchel h â mater
 • Hidlo paladrau pelydr x
 • Ynni electron mewn solidau
 • Ymoleuedd

Dogn ymbelydredd ïoneiddio

 • Dogn wedi’i amsugno ac ynni cinetig wedi’i ryddhau i fater
 • Effeithiau ymbelydredd ïoneiddio ar feinwe fyw
 • Dogn cyfatebol a dogn effeithiol
 • Risgiau ymbelydredd
 • Dogn poblogaeth o ffynonellau naturiol ac artiffisial

Radiograffeg â phelydrau-x

 • Adeiladwaith, swyddogaeth a gweithrediad systemau radiograffeg cyfrifiannu a digidol
 • Tiwb pelydr-x a phaladr pelydr-x
 • Derbynyddion delweddau ar gyfer radiograffeg cyfrifiannu a digidol
 • Gwrthodiad gwasgariad
 • Cyfryngau cyferbynnu – ïodin, bariwm ac aer
 • Radiograffeg ynni deuol
 • Radiograffeg sgrin ffilm
 • Mamograffeg
 • Tomograffi a tomosynthesis radiograffeg

Fflworosgopi gyda phelydrau-x

 • Adeiladwaith, swyddogaeth a gweithrediad system fflworosgopi
 • Derbynnydd delweddau – dwysawydd delweddau a synhwyrydd panel fflat
 • Gwrthodiad gwasgariad
 • Rheolaeth disgleirdeb awtomatig
 • Digideiddio delweddau
 • Angiograffeg gyda chyfryngau cyferbynnu, gan gynnwys technegau tyniad digidol

Diogelwch mewn radiograffeg a fflworosgopi gyda phelydrau-x

 • Synwyryddion ymbelydredd a mesuryddion dognau
 • Mesur dognau a amsugnwyd a chyfradd dognau yn yr aer
 • Amcangyfrif dognau a amsugnwyd gan gleifion
 • Cynnyrch dognau nodweddiadol, dognau arwyneb mynediad a dognau effeithiol mewn radiograffeg a fflworosgopi
 • Ffactorau sy’n effeithio ar ddognau ymbelydredd
 • Amser, pellter a chysgodi i leihau dognau
 • Plant a chleifion beichiog
 • Amcangyfrif a rheoli dognau ymbelydredd i staff a’r cyhoedd
 • Meintiau dognau gweithredol
 • Dosimetreg bersonol
 • Staff beichiog

Ymbelydredd

 • Sefydlogrwydd niwclear
 • Mecanweithiau trawsnewid ymbelydrol
 • Cyflyrau ynni niwclear ac allyriadau gama
 • Gweithgaredd a dirywiad ymbelydrol
 • Ymbelydredd naturiol
 • Radioniwclidau artiffisial a’u cynhyrchu
 • Radiopharm aceuticalau a’u cynhyrchu

Delweddu radioniwclid planol

 • Adeiladwaith, swyddogaeth a gweithrediad camera gama digidol
 • Imaging collimators
 • Derbynnydd delweddau – synhwyrydd fflachiadau
 • Gwrthodiad gwasgariad
 • Delweddu statig, corff cyfan, dynamig a gated

Diogelwch mewn delweddu radioniwclid planol

 • Mesur gweithgarwch â graddnodwr radioniwclid
 • Amcangyfrif dognau a amsugnwyd gan gleifion
 • Gweithgarwch nodweddiadol a dognau effeithiol
 • >Ffactorau sy’n effeithio ar ddognau ymbelydredd
 • Amser, pellter a chysgodi i leihau dognau
 • Plant a beichiogi, beichiogrwydd a bwydo ar y fron ymhlith cleifion
 • Amcangyfrif a rheoli dognau ymbelydredd i staff a’r cyhoedd
 • Staff beichiog
 • Halogi a monitro cyfraddau dognau amgylcheddol
 • Storio, trafod a chludo sylweddau ymbelydrol
 • Storio a gwaredu gwastraff ymbelydrol

Fframwaith y DU ar gyfer diogelu rhag ymbelydredd ïoneiddio

 • Hierarchaeth argymhellion, deddfwriaeth a chanllawiau
 • Cyfiawnhau, optimeiddio a chyfyngu dognau
 • Rheoliadau Ymbelydriadau Ïoneiddio 1999 a Chod Ymarfer Cymeradwy
 • Asesu risg, cyfyngu amlygiad a monitro dognau
 • Cynghorydd Diogelu rhag Ymbelydredd a Goruchwyliwr Diogelu rhag Ymbelydredd
 • Rheolau Lleol a gweithdrefnau gweithio
 • Dynodi mannau gweithio a dosbarthu gweithwyr
 • Terfynau dognau a chyfyngiadau dognau
 • Cysurwyr a gofalwyr
 • Rheoliadau Ymbelydredd Ïoneiddio (Cysylltiad Meddygol) 2000, Nodiadau ar Ymarfer Da a gwelliant 2006
 • Deiliaid dyletswyddau a’u hyfforddiant a’u cyfrifoldebau
 • Gweithdrefnau cyflogwyr
 • Lefelau cyfeirio diagnostig
 • Cysylltiadau ar gyfer ymchwil, sgrinio iechyd a dibenion meddygol-gyfreithiol
 • Rheoliadau Meddyginiaethau (Gweinyddu Sylweddau Ymbelydrol) 1978 a 1995 a gwelliannau 2006
 • Pwyllgor Cynghori ar Weinyddu Sylweddau Ymbelydrol a Chanllawiau
 • Deddf Sylweddau Ymbelydrol 1993
 • Cofrestriad i gadw sylweddau ymbelydrol
 • Awdurdodaeth i storio a gwaredu gwastraff ymbelydrol
 • Canllawiau Meddygol a Deintyddol
 • Hysbysu ac adrodd am ddigwyddiadau ymbelydrol

Adlunio tomograffig

 • Samplo onglog a llinol o ddata taflunio
 • Adlunio iteraidd

Tomograffi gyfrifiadurol pelydr-x

 • Adeiladwaith, swyddogaeth a gweithrediad sganiwr CT
 • Sganwyr heligol ac aml-haen
 • Adlunio delweddau
 • Angiograffi CT, fflworosgopi CT a gated imaging
 • Dognau ymbelydredd i gleifion, staff a’r cyhoedd
 • Diogelwch ymbelydredd a ffactorau sy’n effeithiol ar ddognau ymbelydredd

Tomograffi gyfrifiadurol allyriad ffoton sengl

 • Adeiladwaith, swyddogaeth a gweithrediad camera gama aml-ben sy’n troi
 • Adlunio delweddau
 • SPECT/CT
 • Diogelwch ymbelydredd a ffactorau sy’n effeithiol ar ddognau ymbelydredd
 • Gweithgarwch nodweddiadol a dognau effeithiol i gleifion, staff a’r cyhoedd

Tomograffi allyriad positron

 • Adeiladwaith, swyddogaeth a gweithrediad system cylch aml synhwyrydd
 • Cael 2D a 3D
 • Adlunio delweddau
 • PET/CT
 • Diogelwch ymbelydredd a ffactorau sy’n effeithiol ar ddognau ymbelydredd
 • Gweithgarwch nodweddiadol a dognau effeithiol i gleifion, staff a’r cyhoedd

Cyseinedd magnetig niwclear

 • Momentwm troelliad niwclear onglog ac ennyd magnetig niwclear
 • Magneteiddio swmp ac effaith cryfder maes magnetig
 • Blaenoriad mewn maes magnetig a hafaliad Larmor
 • Cyseinedd gyda phylsiau amledd radio
 • Mecanweithiau ymlacio ac amseroedd ymlacio
 • Signal anwythiad dirywiad rhydd

Delweddu cyseinedd magnetig

 • Adeiladwaith, swyddogaeth a gweithrediad sganiwr MRI sy’n uwchddargludo
 • Magnetau parhaol a gwrtheddol
 • Coiliau derbyn amledd radio
 • Dilyniant pwls troelli adlais
 • Lleoliad gofodol y signal
 • Gofod-K, caffael delweddau ac adlunio delweddau
 • Technegau aml-adlais, adlais troelli cyflym ac ergyd sengl
 • Delweddu adlais graddiant – technegau sylfaenol wedi'u difetha a heb eu difetha
 • Dulliau ataliad meinwe – short TI inversion recovery (STIR), fluid attenuated inversion recovery (FLAIR) a dirlawnder braster
 • Egwyddorion sylfaenol technegau trylediad
 • Standard gadolinium extracellular space contrast agents
 • Angiograffi MR
 • Spatial misregistration, chemical shift, susceptibility, motion, llif ac arteffactau eraill

Diogelwch mewn delweddu cyseinedd magnetig

 • Maes magnetig statig – teflynnau, foltedd wedi’i ysgogi, mewnblaniadau
 • Maes ymylol a meysydd a reolir
 • Meysydd graddiant sy’n amrywio ag amser – cerrynt trolif, efelychu, dyfeisiadau wedi’u mewnblannu, sŵn acwstig
 • Meysydd amledd radio – cyfradd amsugno benodol, cynhesu
 • Diogelwch cleifion, staff a’r cyhoedd
 • Cleifion beichiog
 • Cysgodi a dyluniad ystafelloedd delweddu
 • Canllawiau Diogelwch ar gyfer Cyfarpar Delweddu Cyseinedd Magnetig â Defnydd Clinigol

Ffiseg uwchsain

 • Natur a nodweddion uwchsain
 • Lluosogi a rhyngweithiad uwchsain mewn mater
 • Gwasgariad tonnau uwchsain
 • Effaith Piezoelectric
 • Dyluniad ac adeiladwaith trawsddygiaduron uwchsain
 • Uwchsain ton barhaus a phwls
 • Siâp paladr o un trawsddygiadur ac arae onglog
 • Yr effaith Doppler

Delweddu uwchsain

 • Delweddu modd A a modd B
 • Cydadferiad ennill-amser
 • Adeiladwaith, swyddogaeth a gweithrediad sganiwr modd B amser real
 • Cael ac adlunio delweddau
 • Modd-M
 • Microswigen a chyfryngau cyferbynnu daliant gronynnau
 • Delweddu harmonig
 • Mesur llif gydag uwchsain Doppler parhaus a phwls
 • Sganiwr duplex
 • Llif lliw a delweddu Doppler pŵer

Diogelwch mewn delweddu uwchsain

 • Effeithiau ffisegol – cynhesu, ffrydio, ceudodiad a niwed mecanyddol
 • Terfynau dwysedd ac ynni
 • Mynegeion thermol a mecanyddol
 • Mesur allbwn pŵer
 • Diogelwch cleifion, staff a’r cyhoedd
 • Canllawiau diogelwch

Asesu

 1. Mae’r arholiad ar gyfer y modiwl Ffiseg yn cynnwys un papur o 40 cwestiwn amlddewis (MCQs) a bydd yn ddwy awr o hyd.
 2. Cynhelir yr arholiad mewn pum lleoliad yn y DU (Birmingham, Bryste, Caeredin, Llundain a Manceinion) a thri lleoliad y tu allan i’r (Dulyn, Hong Kong a Singapôr)
 3. Penderfynir ar safon ar gyfer llwyddiant ym mhob eisteddiad o’r arholiad wedi’i seilio ar ba mor anodd oedd y cwestiynau a ofynnwyd ac felly mi all amrywio rhwng eisteddiadau.
 4. Mae rhagor o fanylion am yr arholiad i’w cael yn y “Nodiadau Canllaw i Ymgeiswyr”, sydd wedi’u cyhoeddi ar wefan Coleg Brenhinol y Radiolegwyr (RCR) ac a anfonir at bob ymgeisydd pan dderbynnir eu cais.