Neidio i'r prif gynnwy

Radioleg

Dentist pointing to a radiography

Mae radioleg yn ganolog i weithgarwch pob ysbyty ac mae’n darparu cymorth manwl ac amserol i bron pob arbenigedd clinigol arall.

Mae meddygon yn cymhwyso sgiliau diagnostig a therapiwtig mewn fframwaith o weithdrefnau ymyriadol a thechnoleg feddygol sy’n esblygu’n gyflym iawn. Mae angen sgiliau cyfathrebu rhagorol arnynt i helpu cleifion sy’n cael eu hatgyfeirio o lawer o ffynonellau ac arbenigeddau ac i weithio â meddygon o bob math o ddisgyblaethau. Mae Cymru’n cynnig rhaglen addysg gyflawn neilltuol, sy’n cael cefnogaeth ymgynghorwyr brwdfrydig a blaengar.

Gwybodaeth gyffredinol

Mae’r arholiad cyntaf ar gyfer Cymrodoriaeth mewn Radioleg Glinigol yn cynnwys dau fodiwl: Ffiseg ac Anatomeg. Diben y cwricwlwm yw rhoi i’r sawl sy’n ymgymryd â hyfforddiant arbenigedd mewn radioleg glinigol wybodaeth briodol am yr egwyddorion ffisegol sy’n sail i ddelweddu meddygol diagnostig ac am yr anatomeg sydd ei hangen o gyflawni a dehongli astudiaethau radiolegol. Drwy eu cysylltu â hyfforddiant arall mewn radioleg glinigol, bydd hyn yn arwain at y gallu i gymhwyso delweddu diagnostig mewn ffordd ddiogel ac effeithiol er budd cleifion.

Bwriadwyd i’r cwricwlwm gael ei gyflwyno ym mlwyddyn gyntaf hyfforddiant arbenigedd. Disgwylir i hyn gymryd tua 40-45 awr o addysgu ffiseg ffurfiol a 30 awr o addysgu anatomeg â ffocws dros gyfnod o tua chwe mis. Dylai hyn gael ei ategu gan hyfforddiant ymarferol ac astudiaeth breifat o ddeunydd a argymhellir gan hyfforddwyr.

Mae asesiad ar ffurf yr Arholiad FRCR Cyntaf, a gynhelir dair gwaith y flwyddyn. Mae fformat yr asesiad yn wahanol ar gyfer pob un o’r ddau fodiwl a rhoddir manylion am bob un yn yr elfen maes llafur perthnasol yn ddiweddarach yn y ddogfen. Bydd y modiwlau’n cael eu hasesu fel y gellir ymgeisio am y ddau yn yr un eisteddiad, er na fydd hynny o reidrwydd yn yr un lleoliad.

Cafodd y cwricwlwm ei ddatblygu gan y Gweithgor Ffiseg a’r Gweithgor Anatomeg gyda chytundeb Bwrdd Arholi’r Gymrodoriaeth a Bwrdd Addysg Cyfadran Radioleg Glinigol Coleg Brenhinol y Radiolegwyr. Cafodd ei gymeradwyo gan y Bwrdd Addysg a Hyfforddiant Meddygol i Raddedigion (PMETB) fel elfen hanfodol a gorfodol o hyfforddiant arbenigol mewn radioleg glinigol. Mae’n destun adolygiadau a bydd yn cael ei ddiwygio yn ôl yr angen.

Cyflwynir y cwricwlwm mewn dwy elfen maes llafur ar wahân, un yr un ar gyfer Ffiseg ac Anatomeg. Disgrifir y rhain yn ddiweddarach yn y ddogfen, ynghyd â nodau ac amcanion dysgu pob un a manylion am yr asesiad ar gyfer pob modiwl. Mae Radioleg Glinigol yn rhan o Recriwtio Cenedlaethol.

Strwythur arholi

Cynhelir yr Arholiad FRCR Cyntaf dair gwaith y flwyddyn: ym mis Mawrth, Mehefin a Medi fel arfer. Cynhelir pob un o’r ddau fodiwl ym mhob eisteddiad. Ni chyfyngir ar nifer y troeon y gall ymgeisydd sefyll yr arholiad ei hun neu’r naill neu’r llall o’r modiwlau. Gall ymgeisydd roi cynnig ar fodiwlau yn yr un eisteddiad neu mewn eisteddiad gwahanol a gallant eu pasio gyda’i gilydd neu ar wahân mewn unrhyw drefn. Ar ôl pasio modiwl nid oes gofyniad i’w ailsefyll. Bernir fod ymgeisydd wedi sicrhau llwyddiant cyffredinol yn yr Arholiad FRCR Cyntaf pan fydd wedi pasio’r ddau fodiwl.

Nid oes yn rhaid cwblhau lleiafswm cyfnod o brofiad clinigol neu hyfforddiant mewn radioleg glinigol cyn sefyll yr arholiad. Nid oes angen cadarnhad o bresenoldeb ar y cwrs. Bydd angen i ymgeiswyr sy’n dilyn hyfforddiant arbenigedd yn y DU gael llofnod Cyfarwyddwr eu Rhaglen Hyfforddi ar eu ffurflen gais bob tro y byddant yn sefyll yr arholiad er mwyn cadarnhau bod nifer a chyfuniad y modiwlau i’w cymryd yn briodol.

Cysylltiadau

  • Pennaeth Yr Ysgol, Dr Owen Rees, Ysbyty Glan Clwyd
  • Dr Audrey Yong, Cyfarwyddwr y Rhaglen Hyfforddi ST1 - ST3
  • Dr Daniel Chung, Cyfarwyddwr y Rhaglen Hyfforddi ST4 - ST5
  • Dr Phillip Wardle, Cyfarwyddwr, Academi Ddelweddu Genedlaethol Cymru
  • Mrs Elenor Williams, Rheolwr yr Arbenigedd