Neidio i'r prif gynnwy

Grŵp Efelychiad Pediatreg Cymru (WPSG)

Croeso i Grŵp Efelychiad Pediatreg Cymru, Mae’r dudalen yn cynnwys gwybodaeth ar gyfer efelychiad pediatreg a newyddenedigol yng Nghymru.

Mae efelychiad meddygol yn offer hyfforddi sefydledig mewn meddygaeth bediatreg a newyddenedigol, ac mae’n cael ei hwyluso yn sgil dyfodiad modelau cywirdeb uchel. Mae hyfforddiant efelychiad yn caniatáu profiad o sefyllfaoedd clinigol acíwt mewn amgylchedd diogel sy’n cael ei reoli gyda’r nod o wella perfformiad unigolion a thimau os bydd y sefyllfa “go iawn” yn codi rywbryd. Dangoswyd ei effeithiolrwydd gan lenyddiaeth feddygol yn ystod y degawd diwethaf. Mae’r Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant yn hyrwyddo’r defnydd ohono yn ei hyfforddiant pediatreg.

Sefydlwyd Grŵp Efelychiad Pediatreg Cymru ym mis Mawrth 2013. Mae pob un o’r Unedau Pediatrig a Newyddenedigol yng Nghymru wedi’u cynrychioli ar y grŵp sy’n cynnwys Ymgynghorwyr Pediatrig, Neonatalegwyr ac Uwch Nyrsys. Mae’r rhan fwyaf o’r hyfforddwyr wedi cael hyfforddiant mewn efelychiad uwch gan gynnwys technegau ôl-drafod uwch.

Dr Rachel Bebb yw Swyddog Efelychiad Arweiniol yr Ysgol Bediatreg.

Y rhaglen

Mae cysylltiad agos rhwng y rhaglen â Chwricwlwm Hyfforddiant Pediatreg 2010 y Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant (RCPCH) (Pediatreg Gyffredinol a Meddygaeth Newyddenedigol), sy’n canolbwyntio ar broblemau mae ymarferwyr yn debygol o ddod ar eu traws mewn lleoliad Pediatrig neu Newyddenedigol.

Mae pedwar diwrnod gwahanol, dau ar gyfer Pediatreg a dau ar gyfer Neonatoleg. Gellir mynychu’r cyrsiau mewn unrhyw drefn. Bydd pob diwrnod yn cynnwys cyfres o weithdai byr a hyd at bum senario sy’n cael eu cyflwyno gydag efelychwyr cywirdeb uchel. Bydd trefn sylfaenol y diwrnod yr un fath ym mhob uned. Bydd nifer yr ymgeiswyr yn isel gydag uchafswm o 12 y dydd i sicrhau bod pawb yn cael profiad digonol o’r amgylchedd efelychu. Bydd cymysgedd o feddygon a nyrsys pediatrig a newyddenedigol o bob graddfa’n bresennol i alluogi gweithio amlddisgyblaethol.

Mae pob senario wedi’u dylunio i fod mor agos i realiti â phosibl gan ddefnyddio’r un amgylchedd ar gyfer hyfforddiant lle byddai’r “digwyddiad go iawn” yn digwydd. Yn ystod y cyrsiau byddwn yn ymdrechu i greu amgylchedd dysgu diogel, cefnogol a chyfrinachol. Fodd bynnag, pe baem yn canfod angen dysgu penodol a sylweddol, bydd aelod o’r gyfadran yn trafod hyn yn unigol â’r ymgeisydd ar y diwrnod ac os bernir fod angen yn rhoi adborth i’r Goruchwyliwr Addysgol fel y bydd y materion yn cael sylw yng nghynllun addysgol yr ymgeisydd. Bydd y rhaglen yn un barhaus gyda dyddiadau ar gyfer cyrsiau amrywiol yn cael eu hysbysebu’n eang yng Nghymru. Hefyd, bydd cwrs Camu i Fyny Pediatrig yn cael ei ddylunio’n benodol ar gyfer Meddygon Pediatrig sydd ar fin bod yn gofrestryddion.

Yn ystod y cwrs byddwn yn rhoi sylw i’r canlynol:

  • cefndir meddygol problemau cyffredin mewn Pediatrig a Neonatoleg acíwt
  • sgiliau rheoli tasgau a chlinigol 
  • egwyddorion ffactor dynol a rheoli timau
  • ymwybyddiaeth o sefyllfaoedd

Sut i ymgeisio

Bydd cyrsiau’n cael eu cynnal mewn amrywiaeth o leoliadau yng Nghymru. I ymgeisio anfonwch e-bost at y cyswllt a roddir ar gyfer y cwrs dan sylw. Cewch e-bost yn ôl gyda ffurflen gais a manylion am y cwrs.