Neidio i'r prif gynnwy

Oncoleg Feddygol

Mae oncolegwyr meddygol yn gyfrifol am oruchwylio triniaeth cleifion â chanser. Mae hyn yn cynnwys trafod opsiynau therapiwtig, goruchwylio triniaethau systemig a chefnogi cleifion drwy eu gofal.

Mae cleifion yn byw yn hwy â thriniaethau mwy cymhleth ac felly mae’r arbenigedd yn un o’r rhai sy’n tyfu gyflymaf. Bydd y rhan fwyaf o ymgynghorwyr yn arbenigo mewn un o’r tri math o diwmor, ac mae oncoleg acíwt yn galluogi mewnbwn a chyngor arbenigol i gleifion â salwch acíwt.

Mae oncolegwyr meddygol yn gysylltiedig â gofal cleifion â chanser o’r diagnosis cyntaf drwy driniaeth i oroesi neu symud ymlaen i ofal lliniarol. Mae felly’n arbenigedd a all roi boddhad mawr lle mae dilyniant gofal yn golygu bod oncolegwyr meddygol yn gallu meithrin perthnasoedd rhagorol â’u cleifion, a hynny’n aml dros flynyddoedd lawer.

Mae gwella goroesiad cleifion â chanser yn rôl allweddol i oncolegwyr meddygol ac felly bydd cleifion ar driniaethau newydd a threialon clinigol. Mae hyn yn golygu bod ymchwil glinigol yn nodwedd bwysig ac mae cyfran sylweddol o hyfforddeion felly’n dilyn graddau uwch. Gall hyn fod ar sawl ffurf – gan gynnwys ymchwil labordy, ymchwil drosi neu ymchwil sy’n seiliedig ar dreialon clinigol. O’r herwydd mae oncoleg yn arbenigedd dynamig a heriol, sy’n golygu llawer o amrywiaeth.

Mae hyfforddiant mewn oncoleg feddygol yn cynnwys cylchdroi drwy a dysgu am reoli’r holl brif fathau o ganser. Mae hyn yn golygu bod yn gymwys i oruchwylio triniaethau systemig, sy’n cynnwys cemotherapi, therapi endocrin a chyfryngau biolegol mwy newydd (fel gwrthgyrff ac imiwnotherapi). Hefyd, gyda’r ymagwedd amlddisgyblaethol tuag at ofal canser gall hyfforddeion ddysgu’r llwybrau gofal cymhleth a natur aml-ddull triniaethau. Cysylltwch drwy’r cysylltiadau isod am ragor o wybodaeth am hyfforddiant yn yr arbenigedd cyffrous hwn yng Nghymru.

Cysylltiadau

  • Cadeirydd STC ar gyfer Oncoleg Feddygol a Chlinigol yng Nghymru yw Dr Rachel Jones, ac mae wedi’i lleoli yn Ysbyty Singleton.
  • Cyfarwyddwr y Rhaglen Hyfforddi ar gyfer Oncoleg feddygol yw Dr Satish Kumar sydd yn Ysbyty Felindre.

Dolenni defnyddiol