Neidio i'r prif gynnwy

Meddygaeth arennol

Mae meddygaeth arennol yn arbenigedd cyffrous sy’n cynnig yr her o ofalu am gleifion â salwch acíwt a’r rhai sydd â chlefydau cronig sydd angen gofal tymor hir gyda chymorth tîm amlddisgyblaethol.

Mae’r rhan fwyaf o feddygon arennol yn cael hyfforddiant fel cofrestryddion arbenigol mewn Meddygaeth Arennol a Mewnol Gyffredinol, er na fydd pob meddyg arennol (yn enwedig rhai mewn canolfannau trydyddol) yn ymgymryd â dyletswyddau meddygol acíwt cyffredinol. Fodd bynnag, mae’r rhan fwyaf o broblemau meddygol cyffredinol mewn cleifion arennol yn cael eu rheoli gan y tîm Arennol sydd â pherthynas waith agos â llawer o feysydd meddygaeth sy’n adlewyrchu’r problemau cydafiacheddau amrywiol sy’n bresennol yn y rhan fwyaf o gleifion â chlefyd arennol cronig.

Bydd gan y rhan fwyaf o feddygon arennol gyfrifoldeb am ofal cleifion â cham olaf methiant arennol ac sydd angen therapi amnewid arennol naill ai drwy ddialysis neu drawsblaniad. Maent hefyd yn rheoli cleifion ag amrywiaeth eang o broblemau arenneg cyffredinol a rhai â methiant arennol acíwt, gyda llawer ohonynt angen therapi amnewid arennol acíwt yn y lleoliad gofal critigol. Mae’r rhan fwyaf o gleifion ar ddialysis cronig yn cael eu rheoli yn yr Ysbytai Cyffredinol Dosbarth hynny sydd â chyfleusterau ar gyfer hemodialysis cronig a dialysis peritoneal; mae trawsblaniadau arennol yn digwydd mewn canolfannau trydyddol gyda’r rhan fwyaf o gleifion yn parhau â thriniaeth ddilynol yn yr ysbyty atgyfeirio. Mae llawer o gyfleoedd ar gyfer ymchwil naill ai mewn labordy (mecanweithiau sylfaenol clefydau arennol, imiwnoleg trawsblannu); ymchwil glinigol (archwilio i effaith triniaeth ar gyflyrau arennol amrywiol), neu epidemiolegol (edrych ar achosion o glefydau arennol amrywiol mewn gwahanol boblogaethau sy’n effeithio ar gynllunio a darparu gwasanaethau arennol).

Bydd gan y rhan fwyaf o ymgeiswyr am swyddi Cofrestrydd Arbenigol brofiad fel Uwch Swyddog Preswyl mewn Meddygaeth Arennol er nad yw hwn yn ofyniad hanfodol. Mae gan y Pwyllgor Cynghori Arbenigedd (SAC) aelodaeth sy’n adlewyrchu pob agwedd ar feddygaeth Arennol gan gynnwys cynrychiolydd SpR. Mae’r SAC yn goruchwylio hyfforddiant, sy’n cael ei drefnu gan y Deoniaethau rhanbarthol, ac mae wedi cyflwyno cwricwlwm newydd ac yn cynorthwyo’r JCHMT i ddatblygu dulliau asesu newydd.

Dolenni defnyddiol

Cysylltiadau