Neidio i'r prif gynnwy

Llwybr Craidd Gofal Acíwt (ACCS)

Doctor taking notes on a laptop

Rhaglen hyfforddiant aml-ddisgyblaeth tair blynedd yw’r Llwybr craidd gofal acíwt (ACCS). Hwn yw’r llwybr mynediad mwyaf cyffredin i feddygaeth frys ac mae’n rhaglen hyfforddiant craidd amgen i hyfforddeion sydd eisiau dilyn hyfforddiant arbenigedd uwch mewn meddygaeth fewnol acíwt/gyffredinol, anesthesia neu feddygaeth gofal dwys.

Os ydych chi’n awyddus i weithio mewn arbenigedd acíwt dynamig, dyma’r dechrau delfrydol i’ch hyfforddiant. Mae’r hyfforddiant hwn yn ddelfrydol i rai sydd â’u bryd ar yrfa mewn ysbyty acíwt, mae’n darparu sylfaen cadarn o brofiad a sgiliau a gaiff eu datblygu ymhellach ym mha bynnag arbenigedd a ddewiswch.

Byddwch yn meithrin profiad strwythuredig yn y sgiliau sy’n angenrheidiol i asesu’n gyflym a thrin yn briodol gleifion sy’n wael ac wedi’u hanafu, ac yn datblygu’r sgiliau hyn drwy eich hyfforddiant.

Mae’r cynllun hyfforddiant tair blynedd hwn yn cynnwys ymlyniadau chwe mis mewn meddygaeth frys (EM), meddygaeth acíwt (AM), anesthesia a meddygaeth gofal dwys gan arwain at yrfa mewn un o’r arbenigeddau hyn. Yn y drydedd flwyddyn, darperir swydd yn unol â’r rhiant-arbenigedd a ddewiswyd.

Yr ysbytai sy’n darparu cynlluniau ACCS yw:

  • Ysbyty Treforys Abertawe ACCS EM ac anestheteg
  • Ysbyty Nevill Hall, y Fenni ACCS EM ac anestheteg
  • Ysbyty Tywysog Siarl, Merthyr Tudful ACCS EM
  • Ysbyty Tywysoges Cymru, Pen-y-bont ar Ogwr ACCS EM
  • Ysbyty Brenhinol Gwent, Casnewydd ACCS AM EM ac anestheteg
  • Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd ACCS EM ac anestheteg
  • Ysbyty Maelor Wrecsam ACCS AM, EM ac anestheteg
  • Ysbyty Gwynedd, Bangor ACCS EM ac anestheteg

Byddwch yn aros yn yr un ysbyty am y ddwy flynedd gyntaf ac felly byddwch yn gallu defnyddio hyn i ddatblygu eich dealltwriaeth o sut y trefnir ac yr ymdrinnir â gofal i gleifion gwael ar draws yr ysbyty. Bydd hyn yn eich galluogi i fynegi a deall yr anawsterau a wyneba gwahanol feysydd wrth ddelio â chleifion difrifol wael.

Mae hyfforddeion ACCS anestheteg yn cwblhau’r tair blynedd yn yr un safle.

Ar gyfer ACCS AM ceir cylchdro de Cymru sy’n cynnwys tair blynedd yng Nghasnewydd a chylchdro gogledd Cymru sy’n cylchdroi rhwng Wrecsam ar gyfer CT1-2 a Bangor ar gyfer CT3.

Mae ACCS EM yn cylchdroi i safle gwahanol ar gyfer eu blwyddyn ST3. Adran ag Ymgynghorydd gydag achrediad meddygaeth frys bediatrig is-arbenigedd yw hon fel arfer. Yng ngogledd Cymru mae hyn yn cynnwys secondiad chwe wythnos i Alderhey.

Rhaid gwneud cais i ACCS drwy’r rhiant-arbenigedd a ddewisoch drwy’r broses recriwtio genedlaethol – ni chewch ymgeisio i ACCS ar ei ben ei hun. Yr arbenigeddau sy’n cynnig ACCS fel un o’r dewisiadau yn eu rhaglen hyfforddiant yw anesthesia, meddygaeth a meddygaeth frys (meddygaeth frys a damweiniau).

Beth nesaf?

Ar ôl cwblhau hyfforddiant ACCS, gall hyfforddeion ymgeisio am hyfforddiant arbenigol uwch:

Anesthesia – Os mai anesthesia yw eich rhiant-arbenigedd, byddwch yn gymwys i ymgeisio am swydd anesthesia ST3 ar ddiwedd eich tair blynedd yn ACCS. Bydd angen ichi fod wedi pasio’r prif arholiad FRCA.

Meddygaeth frys – Os mai meddygaeth frys yw eich rhiant-arbenigedd, mae’n bosibl eich bod wedi dewis hyfforddiant o’r dechrau i’r diwedd. Os dewiswch hyfforddiant craidd yn unig byddwch yn gymwys i ymgeisio am swydd meddygaeth frys ST4 ar ddiwedd eich tair blynedd yn yr ACCS. Bydd angen ichi fod wedi pasio’r Prif arholiad a’r arholiad Canolradd.

Meddygaeth acíwt – Os mai AM yw eich rhiant-arbenigedd, byddwch yn gymwys i ymgeisio am swydd Meddygaeth (arbenigol) ST3 ar ddiwedd eich tair blynedd yn yr ACCS. Bydd angen ichi fod wedi pasio’r arholiad MRCP.

Meddygaeth gofal dwys – Ar ôl cwblhau’r cynllun ACCS, byddwch yn gymwys i ymgeisio am swydd meddygaeth gofal dwys ST3. Bydd angen ichi fod wedi pasio’r arholiad MRCP, prif arholiad neu arholiad canolradd FRCEM neu brif arholiad FRCA.