Neidio i'r prif gynnwy

Anestheteg

Person yn cael ei bwysedd gwaed wedi'i gymryd

Mae gan Ysgol Anaesthesia Cymru gyfrifoldeb am drefnu a darparu hyfforddiant craidd ac uwch mewn anaesthesia a meddygaeth gofal dwys (ICM) yng Nghymru. Mae'r rhaglenni hyfforddi wedi'u halinio â gofynion y Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC) ac wedi'u cymeradwyo gan gwricwla hyfforddi Coleg Brenhinol yr Anaesthetyddion (RCoA); mae ei safonau yn cael eu gosod gan Gynhadledd y Deoniaid Meddygol Ôl-raddedig ac yn cael eu tanategu gan y Canllaw Aur ar gyfer Hyfforddiant. 

Mae Anaesthesia Cymru yn goruchwylio cyflwyno hyfforddiant. Arweinir yr ysgol gan Bennaeth Ysgol, gyda chefnogaeth Dirprwy Bennaeth Ysgol, Cyfarwyddwyr Rhaglenni Hyfforddi a chynghorydd rhanbarthol sy'n sicrhau bod hyfforddiant lleol yn cael ei ddarparu ac yn adrodd yn ôl i Goleg Brenhinol yr Anaesthetyddion.

Rhennir hyfforddiant yn dri cham; cam un, hyfforddiant lefel graidd, hyfforddiant cam dau a thri lefel uwch.

Mae recriwtio i anaesthesia i CT1, ac o Awst 2023 i ST4.  Goruchwylir recriwtio gan y swyddfa recriwtio genedlaethol anaesthetig

Gellir mynd mewn i anaesthesia ac ICM ar lefel graidd trwy'r rhaglen anaesthesia craidd (tair blynedd) neu trwy'r Rhaglen Bôn Gyffredin Gofal Acíwt (pedair blynedd). Mae cwblhau'r hyfforddiant craidd yn llwyddiannus yn arwain at ddyfarnu'r dystysgrif cam un. Er bod cwblhau'r rhaglen hyfforddiant uwch pedair blynedd (ST4 - ST7) yn arwain at ddyfarnu Tystysgrif Cwblhau Hyfforddiant (CCT) a'i rhoi ar y gofrestr arbenigol.

Mae hyfforddiant craidd yn canolbwyntio ar y wybodaeth a'r sgiliau sy'n ofynnol i berfformio anaesthesia mewn cleifion ffit, iach yn annibynnol. O fewn y rhaglen tair blynedd, treulir chwe mis mewn gofal dwys. Cwblheir yr arholiad FRCA Cynradd cyn gwneud cais am hyfforddiant uwch

Yn ystod hyfforddiant uwch mae pwyslais ar hyfforddiant is-arbenigedd eang, gyda digon o gyfle i ddilyn meysydd diddordeb arbennig yn ST6 a ST7, i'r rheini sydd â diddordebau gyrfa penodol fel poen, pediatreg, obstetreg neu anaesthesia cardiaidd. Rhestrir y cyflenwad llawn o feysydd diddordeb arbennig ar wefan RCoA. Darperir amrywiaeth eang o gyfleoedd hyfforddiant anaesthetig ym mhob ysbyty yng Nghymru. Mae gan Ysgol Anaesthesia Cymru enw da am ddarparu cyfleoedd gwych ar gyfer hyfforddiant mewn ymchwil, efelychu ac addysg yn yr ysbytai addysgu mwy. Anogir hyfforddeion i ennill profiad dramor neu mewn canolfannau arbenigol eraill yn y DU fel profiad Allan o'r Rhaglen (OOP) ac mae'r ysgol yn gwbl gefnogol i hyfforddeion sy'n dymuno gweithio'n hyblyg ar sail Llai nag Amser Llawn (LTFT).

Am yr holl newyddion diweddaraf, gwelwch Ysgol Anaesthesia Cymru neu dilynwch ni ar twitter @welshanaesthes.