Neidio i'r prif gynnwy

Hyfforddiant yn y swydd, gan gynnwys prentisiaethau

Hyfforddi yn Seiliedig ar y Gwaith

Bydd hyfforddi yn seiliedig ar y gwaith yn rhoi’r cyfle ichi ddysgu sgiliau newydd “wrth weithio” ar y cyd â gweithio tuag at gymhwyster cydnabyddedig tra eich bod yn y gwaith.

Byddwch chi’n ennill arian wrth ddysgu. Bydd angen gwneud rhywfaint o waith astudio rhan amser, ond byddwch chi’n gwneud y rhan fwyaf o’ch hyfforddiant yn y gwaith. Gallwch chi gwblhau’r hyfforddiant hwn trwy wneud prentisiaeth mewn rhai rolau yn GIG Cymru.

Beth yw Prentisiaeth?

Ffurf ar ddysgu yn seiliedig ar y gwaith yw prentisiaeth, lle byddwch chi’n ennill cymhwyster sy’n berthnasol i’ch rôl.

Er mwyn ennill y cymwysterau angenrheidiol, byddwch chi’n dysgu yn y gweithle ac yn ennill y sgiliau ymarferol sydd eu hangen; hwyrach y cewch chi eich rhyddhau am ddiwrnod neu am gyfnod hirach er mwyn mynd i ganolfan hyfforddi neu goleg, i ennill y wybodaeth sydd ei hangen ar gyfer y rôl. Mae’r sgiliau a’r wybodaeth yn ffurfio’r cynwyseddau angenrheidiol sydd eu hangen ar gyfer rôl benodol.

Ai prentisiaeth yw’r llwybr gyrfa iawn imi?

Mae prentisiaethau yn cynnig hyfforddiant strwythuredig gyda chyflogwr ac maent yn arwain at gymwysterau mewn rolau penodol sydd wedi eu cydnabod yn genedlaethol. Gallant fod yn llwybr i nifer o rolau gwahanol yn GIG Cymru, e.e. cogyddion, gweithwyr cymorth clinigol, cynorthwywyr cyllid, cefnogaeth TG.

Gall unrhyw un sy’n hŷn na 16 ymgeisio am brentisiaeth er bod y rhan fwyaf o brentisiaethau yn y GIG ond ar gael i’r rhai sy’n 18 neu’n hŷn.

Mae’r amser sydd ei angen i gwblhau prentisiaeth yn amrywio rhwng blwyddyn a phedair blynedd, gan ddibynnu ar y math o rôl a lefel y brentisiaeth.

Mae prentisiaethau yn GIG Cymru ar gael ar hyn o bryd ar y lefelau canlynol:               

  • Prentisiaethau Sylfaen - dysgu yn seiliedig ar y gwaith ar lefel 2
  • Prentisiaethau Modern - dysgu yn seiliedig ar y gwaith ar lefel 3
  • Prentisiaethau Uwch – dysgu yn seiliedig ar y gwaith ar lefel 4

Beth mae prentisiaid yn ei wneud?

Mae prentisiaid yn gweithio ochr yn ochr â ‘chyfaill’ neu fentor mewn lleoliad gwaith ac yn cael eu hyfforddi ar gyfer rôl benodol.

Ble mae prentisiaid yn gweithio?

Gall prentisiaid weithio yn y rhan fwyaf o feysydd yn y GIG, ac mae enghreifftiau yn cynnwys: meysydd clinigol megis wardiau, mewn adrannau ystadau a chyfleustodau fel peirianwyr mecanyddol neu drydanol, mewn adrannau TG ac mewn swyddfeydd fel cynorthwywyr gweinyddol.

Beth yw oriau gwaith prentisiaid?

Mae’r rhan fwyaf o brentisiaid yn gweithio’n llawn amser, sef 37.5 awr yr wythnos fel arfer. Mae’r GIG yn wasanaeth saith diwrnod yr wythnos, 24 awr y dydd, felly mae’n bosibl y bydd yn rhaid ichi weithio yn ôl patrymau sifft penodol. Bydd y gofyniad hwn yn dibynnu ar eich rôl, ond os cewch chi eich rhyddhau am ddiwrnod yn ôl gofynion y rôl honno, cewch chi eich talu.

Sut ydw i’n ymgeisio am swydd yn GIG Cymru?

Mae swyddi gwag a phrentisiaethau’n cael eu hysbysebu ar wefan NHS Jobs.

Mae gwybodaeth am brintisiaethau yn GIG Cymru ar wefan Gyrfa Cymru hefyd.