Neidio i'r prif gynnwy

Swyddi

Gweithio i AaGIC

Rydym wedi ymrwymo i gael gweithlu amrywiol sy'n adlewyrchu pobl a chymunedau Cymru.

Rydym yn annog ymgysylltiad staff drwy nifer o fforymau, rhwydweithiau a grwpiau gan gynnwys: Fforymau Agored i Staff; Rhwydweithiau Iechyd a Lles, Cynhwysiant ac Amrywiaeth, Diwylliant a Grwpiau Cymdeithasol Staff. Rydym yn gwerthfawrogi unigrywiaeth ac amrywiaeth unigol ac yn credu bod hyn yn ein helpu i ddarparu gwasanaethau sy'n ystyried anghenion pawb yn ein cymuned. Ein nod yw bod yn gyflogwr hygyrch a chynhwysol drwy ein polisïau, ein camau gweithredu a'n harferion.

Mae gweithio ar y cyd wedi sicrhau bod ein gwerthoedd a'n hymddygiad wedi'u cyd-gynhyrchu gyda nodau cyfunol:

  • Parch i bawb: ym mhob cyswllt rydym yn ei gael gydag eraill
  • Gyda'n gilydd fel tîm: Byddwn yn gweithio gyda chydweithwyr ar draws GIG Cymru a chyda sefydliadau partner
  • Syniadau sy'n gwella: harneisio creadigrwydd, ac arloesi a gwerthuso'n barhaus.

Ein nod yw bod yn sefydliad dwyieithog sy'n annog ceisiadau gan bob aelod o'r gymuned beth bynnag fo'u cefndir, oedran, anabledd; hunaniaeth o ran rhywedd; crefydd neu gred; hil; cyfeiriadedd rhywiol; p'un a ydynt yn feichiog neu wedi bod ar absenoldeb mamolaeth yn ddiweddar, wedi priodi neu mewn partneriaeth sifil.

Gellir gweld ein rolau cyfredol ar y dolenni isod.  Cliciwch yma i ddod o hyd i swyddi ledled GIG Cymru. Mae gan ein cydweithwyr ym maes gofal cymdeithasol hefyd nifer o gyfleoedd gyrfa ar gael ledled Cymru. Defnyddiwch y ddolen hon i wefan Gofalwn Cymru i gael gwybod mwy a gweld eu swyddi gwag presennol.