Hunanladdol

Gall ymdrechion hunanladdiad a hunanladdiad gael effaith barhaol ar unigolion, teuluoedd a chymunedau.

Os ydych chi, neu rywun rydych chi'n ei adnabod yn pryderu am deimladau hunanladdol, gallwch ddod o hyd i gymorth gan y sefydliadau isod.

Mae cymorth ychwanegol hefyd, ynghylch iechyd meddwl, trawma a phrofedigaeth ar gael.

I gael cymorth sefydliadol, ewch i wefannau eich bwrdd iechyd lleol.

Cliciwch yma i gael gwybodaeth am ble y gallwch gael cymorth i unrhyw un sy'n profi meddyliau hunanladdol.

Cliciwch yma am fanylion sefydliadau sy'n cynnig cymorth i unrhyw un sy'n profi meddyliau hunanladdol, neu i'r rhai sydd mewn profedigaeth oherwydd hunanladdiad.

Cliciwch yma i gael gafael ar adnodd llawn gwybodaeth sy'n cefnogi cyflogwyr ar draws pob sector i leihau'r risg o hunanladdiad. Mae'n ymdrin â phynciau gan gynnwys:

  • Gwybodaeth am hunanladdiad ac ofergoelion cyffredin
  • Strategaethau allweddol ar gyfer atal hunanladdiad
  • Nodi cyflogeion sydd mewn perygl o hunanladdiad
  • Ymateb i arwyddion rhybudd
  • Hunanladdiad Postvention – ymateb i hunanladdiad a chynnig cymorth
  • Adnoddau i Gyflogwyr
  • Astudiaethau Achos

Datblygwyd hyn fel rhan o gydweithrediad rhwng Iechyd Cyhoeddus Lloegr, Samariaid a Busnes yn y Gymuned. Y bwriad yw ei ystyried yn adnodd ar-lein gyda dolenni i adnoddau/arweiniad pellach yn y ddogfen.

Cliciwch yma am wybodaeth a chyngor ynghylch hunanladdiad ac atal hunan-niwed, a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Cliciwch yma am gefnogaeth ddiduedd.

Gallwch hefyd gysylltu â'r Samariaid 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn:

Cliciwch yma am wybodaeth gan gynnwys beth yw teimladau hunanladdol, a beth allwch chi ei wneud os ydych chi'n teimlo'n hunanladdol. Hefyd yn ymdrin â'r achosion, y triniaethau a'r opsiynau cymorth ar gyfer teimladau hunanladdol. delio â theimladau hunanladdol.

Cliciwch yma i gael mynediad i ddogfen Mind's 'Sut i ymdopi â theimladau hunanladdol'.

Cliciwch yma i weld 'Siarad â mi 2 Strategaeth Atal Hunanladdiad a Hunan-Niwed Cymru 2015-2020'.