Neidio i'r prif gynnwy

Proses gymeradwyo goruchwyliwr addysgol

Dentist with a patient

Rôl y Goruchwyliwr Addysg Deintyddol yw goruchwylio a chefnogi Deintyddion lefel sylfaen mewn gofal deintyddol sylfaenol, er mwyn i’r Deintyddion lefel sylfaen allu gweithio heb oruchwyliaeth yn y gwasanaethau deintyddol cyffredinol, personol a chyflogedig ar ddiwedd Hyfforddiant Deintyddol Sylfaenol (DFT).

Gall ymarferwyr deintyddol sy'n gweithio mewn practisiau deintyddol GIG yng Nghymru, gydag o leiaf 4 blynedd o brofiad GDS/CDS yn y DU, wneud cais i ddod yn Oruchwyliwr Addysg Deintyddol ym mis Ionawr ar gyfer cynlluniau sy'n dechrau'r mis Medi canlynol fel arfer. Gweler y disgrifiad swydd, manyleb y person (Word, 64Kb) a manyleb y practis (Word, 87Kb) i gael rhagor o wybodaeth am rôl Goruchwyliwr Addysgol mewn ymarfer deintyddol cyffredinol.

Os hoffech drafod rôl y Goruchwyliwr Addysg, cysylltwch â Gabrielle Lloyd, Rheolwr Hyfforddiant y Sefydliad Deintyddol. Efallai y bydd y Llawlyfr i Oruchwylwyr Addysgol (PDF, 659Kb) yn ddefnyddiol i ateb rhai o'ch ymholiadau.

Proses Gymeradwyo

Proses Gymeradwyo Goruchwylio Addysg Hyfforddiant Deintyddol Sylfaenol AaGIC ar gyfer 2021/2022.

Dyddiadau Allweddol

Datblygu Cwrs Addysgwyr Deintyddol (Hanfodol cyn gwneud cais)

 • 18 i 19 Ionawr 2021
 • 15 i 16 Chwefror 2021

Amserlen ymweliadau Sicrhau Ansawdd blynyddol – ar gyfer ymgeiswyr presennol

 • Rhagfyr 2020 / Chwefror 2021

Modiwl Ar-lein Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

 • Ar gael o fis Tachwedd 2020 ymlaen, i’w gwblhau erbyn mis Ionawr 2021

Dyddiadau heb eu cadarnhau’n derfynol ar gyfer cwrdd â’r Goruchwylwyr Addysgol a Dyrannu FD (digwyddiad gorfodol ar gyfer yr holl Oruchwylwyr Addysgol a benodwyd). Cadwch y dyddiadau hyn yn rhydd nes i chi gael eich hysbysu.

 • Gogledd Cymru – 2 Gorffennaf 2021
 • Bro Abertawe - 5 Gorffennaf 2021
 • Abertawe a Gorllewin Cymru – 6 Gorffennaf 2021
 • Caerdydd a’r Barri – Cymru – 7 Gorffennaf 2021
 • Casnewydd a De-ddwyrain Cymru – 8 Gorffennaf 2021
 • Bro Morgannwg a’r Bannau – 9 Gorffennaf 2021

Dechrau hyfforddiant Deintyddol Sylfaenol

 • 1 Medi 2021

Noder bod y dyddiad hwn yn dibynnu ar y sefyllfa COVID-19.

Proses Gymeradwyo

Yn ogystal â’r Cais i Gymeradwyo Goruchwylydd Addysg Ddeintyddol, bydd y broses gymeradwyo hefyd yn cynnwys:

 • Datblygu Cwrs Addysgwyr Deintyddol – mae’n orfodol i bob ymgeisydd newydd i fod yn Oruchwyliwr Addysgol. Mae mynychu un o gyrsiau 4 diwrnod AaGIC yn ofyniad hanfodol ar gyfer pob ES newydd nad oes ganddynt gymhwyster ôl-raddedig amgen mewn Addysg Feddygol neu Ddeintyddol sy’n dderbyniol i AaGIC. Cynhelir y cwrs nesaf ar 18 i 19 Ionawr a 15 i 16 Chwefror 2021. Cysylltwch â Rachel Morgan i gofrestru eich diddordeb.
 • Ymweliadau practis newydd ar gyfer pob ymgeisydd newydd – bwriedir eu cynnal ym mis Mai 2021.
 • Ymweliad practis ac adolygiad perfformiad blynyddol Sicrhau Ansawdd ar gyfer yr holl ymgeiswyr presennol sy’n ailymgeisio – i fod i ddigwydd rhwng mis Rhagfyr a mis Chwefror 2021

Mae’r ymweliadau wedi’u cynllunio i asesu’r cyfleoedd addysgol sy’n bodoli yn yr ymarfer. Bydd Goruchwylwyr Addysgol yn cael eu gwerthuso’n flynyddol gan Gyfarwyddwyr Rhaglen Hyfforddiant eu cynllun. Bydd TPD y cynllun yn arsylwi tiwtorial rhithiol drwy gyfrwng Microsoft Teams ac yn cael taith rithiol o amgylch y practis. Yna bydd y TPD yn cwblhau dogfennau’r ymweliad Sicrhau Ansawdd blynyddol ac yn rhoi adborth ar berfformiad yn ystod y flwyddyn i’r ES.

 • Dogfen sesiynau Goruchwylwyr Addysgol - mae hyn yn ofynnol ar gyfer Goruchwylwyr Addysgol presennol. Mae AaGIC yn monitro ymgysylltiad ac ymrwymiad yr holl Oruchwylwyr Addysgol i Hyfforddiant Deintyddol Sylfaenol. Fe’ch atgoffir bod disgwyl i chi gyflawni o leiaf 14 sesiwn o fewn y flwyddyn Hyfforddiant Deintyddol Sylfaenol (Medi – Awst) a bydd presenoldeb mewn sesiynau’n cael ei adolygu a’i gynnwys fel rhan o’r broses gwneud penderfyniadau ar gyfer ailbenodi Goruchwylwyr Addysgol. Mae’r ffurflen ymrwymiad tymhorol ar gyfer goruchwylwyr addysgol (Word, 76Kb) ar gael er gwybodaeth isod, ond bydd hyn nawr yn cael ei gwblhau drwy’r DESAP rhwng mis Rhagfyr a mis Chwefror 2021.
 • Adroddiadau AGIC & Byrddau Iechyd Lleol – Bydd AaGIC hefyd yn casglu adroddiadau gan AGIC a Byrddau Iechyd Lleol ar bob ymgeisydd. Mae’r holl ddogfennau a’r meini prawf asesu i’w defnyddio yn y broses hon ar gael isod er gwybodaeth.
 • Cydraddoldeb ac Amrywiaeth (Hyfforddiant Cydraddoldeb ac Amrywiaeth) – Fe’ch atgoffir y bydd hyfforddiant Cydraddoldeb ac Amrywiaeth (sy’n ofynnol bob 3 blynedd) yn orfodol yn ystod y broses ddethol hon. I gael mynediad at yr hyfforddiant Cydraddoldeb ac Amrywiaeth drwy e-ddysgu’r GIG, bydd angen i chi ddilyn y cyfarwyddiadau yn y Canllaw i Ddefnyddwyr Gofal Deintyddol Sylfaenol gyda’r allwedd i cofrestru. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau ynghylch hyn, cysylltwch â Rachel Morgan.

Mae AaGIC wedi ymrwymo i gynnal proses gymeradwyo agored, deg a thryloyw sy’n ein cefnogi i gymeradwyo arferion sy’n perfformio’n dda a Goruchwylwyr Addysg i hyfforddi a mentora ein Deintyddion lefel Sylfaen. O ganlyniad, rydym wedi cyflwyno matrics sgorio i’w ddefnyddio fel rhan o’r ymweliad ymarfer SA. Mae’r wybodaeth hon ar gael isod.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Gabrielle Lloyd (Rheolwr DFT).

Adnoddau cysylltiedig sy’n cefnogi’r broses ddethol ES.