COVID-19

Gall staff gofal iechyd nawr ymweld â’r ‘Gwefan Covid-19 Lles Staff GIG Cymru’ sy’n darparu adnoddau iechyd a lles i gefnogi staff yn ystod yr adeg anodd hon.

Rydym yn cymryd rhan weithredol yn yr ymateb cynllunio brys i argyfwng iechyd cyhoeddus presennol COVID-19. Ein blaenoriaeth ar hyn o bryd yw defnyddio ein harbenigedd a'n hadnoddau i gefnogi gwasanaethau rheng flaen y GIG yng ngoleuni'r galwadau cynyddol gan y pandemig, a chynnal diogelwch a lles ein staff a'n dysgwyr ledled Cymru.

Mae staff AaGIC yn gweithio gartref ac yn gwneud y defnydd gorau o dechnoleg i redeg ein busnes fel rhith-sefydliad. Rydym wedi adolygu'r IMTP a'r rhaglenni gwaith ac wedi oedi'r holl waith nad yw'n hanfodol i ganolbwyntio ar barhad busnes a chefnogi'r ymateb i COVID-19.

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn rydym yn ei wneud i gefnogi myfyrwyr, hyfforddeion a'r GIG ar hyn o bryd, gweler isod a'r tudalennau cyfatebol.

Cyngor i hyfforddeion a myfyrwyr meddygol, deintyddol a fferylliaeth
Cyngor i hyfforddwyr, addysgwyr a chyflogwyr meddygol, deintyddol a fferylliaeth
Cyngor i myfyrwyr nyrsio, bydwreigiaeth a proffesiynau perthynol i iechyd
Cyngor i hyfforddwyr, addysgwyr a chyflogwyr nyrsio, bydwreigiaeth a proffesiynau perthynol i iechyd
Cynyddu a chefnogi'r gweithlu

Gan weithio'n agos gyda rheoleiddwyr a phartneriaid, rydym yn archwilio ac yn gweithredu opsiynau amrywiol ar sut y gallem gynyddu a chefnogi'r gweithlu i gefnogi gwasanaethau gofal iechyd yn ystod y cyfnod hwn.

Adnoddau sy'n cefnogi staff GIG Cymru
Gwybodaeth ychwanegol:

Sut y gall pawb helpu i leihau'r risg o ddal neu ledaenu coronafeirws

Gall y rhan fwyaf o bobl barhau i fynd i'r gwaith, i'r ysgol ac i fannau cyhoeddus eraill.

I'ch amddiffyn eich hun a phobl eraill:

 • golchwch eich dwylo gyda sebon a dŵr yn aml – gwnewch hyn am o leiaf 20 eiliad. Gallwch weld y canllawiau ar olchi dwylo yma
 • golchwch eich dwylo bob amser pan fyddwch yn mynd adref neu i gael gwaith
 • defnyddiwch gel diheintio dwylo os nad oes sebon a dŵr ar gael
 • gorchuddiwch eich ceg a'ch trwyn â hances neu eich llawes (nid eich dwylo) pan fyddwch yn peswch neu'n tisian
 • rhowch feinweoedd wedi'u defnyddio yn y bin ar unwaith a golchwch eich dwylo wedyn
 • ceisiwch osgoi cysylltiad agos â phobl sy'n sâl
 • peidiwch â chyffwrdd â'ch llygaid, eich trwyn na'ch ceg os nad yw eich dwylo'n lân

Beth i'w wneud os oes gennych symptomau Coronafeirws

Dylech aros gartref os byddwch yn datblygu naill ai:

 • tymheredd uchel – rydych yn teimlo'n boeth i'w gyffwrdd ar eich brest neu yn ôl
 • peswch newydd, parhaus – mae hyn yn golygu eich bod wedi dechrau pesychu dro ar ôl tro
 • colli neu newid yn eich ymdeimlad o arogl neu flas

Pa mor hir i aros gartref

 • Os ydych yn byw ar eich pen eich hun ac mae gennych symptomau o salwch coronafeirws (COVID-19), pa mor ysgafn bynnag, arhoswch gartref am 10 diwrnod o'r adeg y dechreuodd eich symptomau.
 • Os ydych chi'n byw gydag eraill a bod gennych chi neu un ohonyn nhw symptomau coronafeirws, yna mae'n rhaid i bob aelod o'r cartref aros gartref a pheidio â gadael y tŷ am 14 diwrnod. Mae'r cyfnod o 14 diwrnod yn dechrau o'r diwrnod pan aeth y person cyntaf yn y tŷ yn sâl.
 • Os ydych yn byw gyda rhywun sy'n 70 neu drosodd, sydd â chyflwr hirdymor, sy'n feichiog neu sydd â system imiwnedd wan, ceisiwch ddod o hyd i rywle arall iddynt aros am 14 diwrnod.
 • Os oes rhaid i chi aros gartref gyda'ch gilydd, ceisiwch gadw draw oddi wrth eich gilydd gymaint â phosibl.

Peidiwch â mynd i feddygfa, fferyllfa neu ysbyty. Nid oes angen i chi gysylltu â 111 i ddweud wrthyn nhw eich bod chi'n aros gartref.

Dylech ond gysylltu â 111 os:

 • rydych yn teimlo na allwch ymdopi â'ch symptomau gartref
 • bod eich cyflwr yn gwaethygu
 • nid yw eich symptomau'n gwella ar ôl 7 diwrno

Os oes angen i chi aros gartref, dilynwch y canllawiau i aelwydydd â coronafeirws posibl.

Gwybodaeth

Mae llawer o wybodaeth yn cael ei rhannu ar hyn o bryd, cofiwch ddilyn cyngor ac arweiniad o ffynonellau yr ymddiriedir ynddynt megis Galw Iechyd Cymru, Llywodraeth Cymru, AaGIC, Byrddau ac Ymddiriedolaethau Iechyd y GIG, Sefydliad Iechyd y Byd, Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ystod achosion o glefyd, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn arwain yr ymateb ar ran GIG Cymru gan roi'r wybodaeth a'r Cyngor dyddiol diweddaraf. I gael y diweddariad swyddogol diweddaraf a'r wybodaeth a'r cyngor diweddaraf ewch i'w gwefan https://phw.nhs.wales/.