Strategaeth Gweithlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Social-Care-and-HEIW-logos

Eich cyfle chi i gyfrannu at strategaeth gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol cyntaf Cymru

Rydym bellach wedi cyrraedd y pwynt lle rydym wedi cwblhau ein hymgysylltiad cychwynnol ag ystod eang o bobl o bob cwr o Gymru ac wedi cynhyrchu ein dogfen ddrafft gyntaf ar gyfer ymgynghori.

Mae'r ddogfen ymgynghori yn adlewyrchu'r hyn yr ydych wedi'i ddweud wrthym ac yn darparu camau gweithredu posibl ar gyfer y 10 mlynedd nesaf, a byddem yn hoffi cael eich barn arnynt.

Yn yr un modd â'r ymarfer ymgysylltu, rydym yn ceisio amrywiaeth o farnau ar draws sectorau, ac oddi wrth unrhyw un sydd â diddordeb yn y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn barn pobl sy'n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, yn ogystal â'r rhai sy'n defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth, gofalwyr a gwirfoddolwyr.

Os hoffech gymryd rhan darllenwch y ddogfen ymgynghori hon a llenwch yr holiadur ar-lein hwn erbyn canol nos ddydd Mercher 18 Medi 2019.

Yna defnyddir eich barn i lywio'r strategaeth lefel uchel derfynol.

Mae'r cwestiynau a ofynnir i chi ar-lein wedi'u cynnwys yn y ddogfen ymgynghori i'ch helpu i feddwl am eich ymatebion a'u paratoi cyn cwblhau'r holiadur ar-lein; ni ddylai gymryd mwy na 15 i 20 munud i'w gwblhau.

Mae'r holiadur a'r ymatebion yn cael eu rheoli gan y Sefydliad Gofal Cyhoeddus (IPC). Darllenwch eu Polisi Preifatrwydd casglu data am fwy o wybodaeth ar sut maent yn casglu a phrosesu data.

Os oes gennych wybodaeth ychwanegol megis atodiadau yr hoffech eu cynnwys gyda'ch ymatebion i'r holiadur, cyflwynwch eich ymatebion mewn dogfen Word ynghyd ag atodiadau perthnasol i heiw.communications@wales.nhs.uk  Bydd eich e-bost yn cael ei hanfon yn uniongyrchol i IPC.

Diolch am roi eich amser i gymryd rhan.

Edrychwn ymlaen at gael eich barn.

 

Sylwer: Defnyddiwch y botymau Tudalen Nesaf/Blaenorol i lywio drwy'r arolwg gan osgoi botymau cefn/blaen eich porwr. Ar waelod pob tudalen mae botwm ‘Arbed a Pharhau yn ddiweddarach’os hoffech chi oedi. Gofynnir i chi am eich cyfeiriad e-bost i anfon dolen i gwblhau'r arolwg yn ddiweddarach. Peidiwch â chau'r porwr nes i chi wirio'ch e-bost ar gyfer y ddolen. Gallwch wneud yr arolwg ar unrhyw fath o ddyfais. Mae'n well defnyddio sgrin sy'n ddigon mawr i ddarllen y cwestiynau a rhywle lle mae eich cysylltiad rhwydwaith yn sefydlog ac yn annhebygol o gael ei ddatgysylltu (e.e. nid ar drên).

 

Mae'r strategaeth gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol gyntaf erioed yn cael ei datblygu gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) a Gofal Cymdeithasol Cymru, gyda chefnogaeth y sefydliad gofal cyhoeddus ym Mhrifysgol Oxford Brookes.

Yn dilyn argymhellion o Gymru iachach, mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Gofal Cymdeithasol Cymru ac AaGIC i ddatblygu strategaeth gweithlu lefel uchel hirdymor mewn partneriaeth â ' r GIG a Llywodraeth Leol, y sectorau gwirfoddol ac annibynnol yn ogystal fel rheoleiddwyr, cyrff proffesiynol a darparwyr addysg.

Dywedodd Sue Evans, Prif Weithredwr Gofal Cymdeithasol Cymru:

"Er mwyn cynhyrchu strategaeth sydd yn wirioneddol ddiwallu anghenion pobl Cymru dros y 10 mlynedd nesaf, mae arnom angen barn cyd-Aelodau a sefydliadau o bob rhan o ' r wlad, yn ogystal â phobl sydd yn defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal. 

Dywedodd Alex Howells, Prif Weithredwr HEIW:

"Mae strategaeth y gweithlu yn gyfle i ni fod yn uchelgeisiol a blaengar yn y ffordd rydym yn datblygu ein gweithlu presennol ac yn y dyfodol, gan sicrhau ein bod yn rhoi lles y staff a phrofiad y staff wrth graidd ein cynigion."