Strategaeth Gweithlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Datblygu gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol ar gyfer y dyfodol

Mae strategaeth newydd i ddatblygu gweithlu ar draws iechyd a gofal cymdeithasol a all ddiwallu anghenion pobl Cymru dros y degawd nesaf yn cael ei ddatblygu erbyn yr hydref hwn.

Mae'r strategaeth weithlu gyntaf hon yn cael ei datblygu gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) a Gofal Cymdeithasol Cymru, gyda chymorth Sefydliad Gofal Cyhoeddus ym Mhrifysgol Oxford Brookes.

Mae'n dilyn cyhoeddi “Cymru Iachach”, gweledigaeth hirdymor Llywodraeth Cymru ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol. Roedd hyn mewn ymateb i Adolygiad Seneddol o ofal iechyd a chymdeithasol yng Nghymru, a gyhoeddodd ei ganfyddiadau ym mis Ionawr 2018.

Uchelgais Cymru Iachach yw bod y systemau iechyd a gofal cymdeithasol yn cydweithio fel na fydd pobl sy'n eu defnyddio yn sylwi pryd y darperir gwasanaethau gan wahanol sefydliadau. Bydd angen systemau di-dor yn y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol sy'n darparu'r gofal gorau, waeth ble y maent yn cael eu cyflogi gan a ble maent yn gweithio.

Mae hyn wedi arwain Llywodraeth Cymru i gomisiynu Gofal Cymdeithasol Cymru ag AaGIC i ddatblygu strategaeth gweithlu hirdymor mewn partneriaeth â'r GIG a llywodraeth leol, y sectorau gwirfoddol ac annibynnol yn ogystal â rheoleiddwyr, cyrff proffesiynol a darparwyr addysg.

Meddai Sue Evans, Prif Weithredwr Gofal Cymdeithasol Cymru: "I gynhyrchu strategaeth sy'n diwallu anghenion pobl Cymru dros y 10 mlynedd nesaf, rydym yn bwriadu casglu barn cydweithwyr a sefydliadau o bob cwr o'r wlad, yn ogystal a pobl sy'n defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal. Bydd cyfleoedd i gyfrannu trwy weithdai; arolwg ar-lein a gwefannau.

Dywedodd Alex Howells, Prif Weithredwr AaGIC: "Mae'r strategaeth gweithlu yn gyfle i ni fod yn uchelgeisiol a blaengar yn y modd yr ydym yn datblygu ein gweithlu presennol ac yn y dyfodol, gan sicrhau ein bod yn rhoi lles staff a phrofiad staff wrth graidd ein cynigion. "

Bydd strategaeth y gweithlu drafft yn cael ei ddatblygu erbyn diwedd y gwanwyn ac, yn dilyn ymgynghoriad, caiff ei gwblhau erbyn diwedd yr hydref.

Os hoffech gymryd rhan, anfonwch e-bost at HEIW-comms@wales.nhs.uk

Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei ychwanegu at y dudalen hon pan fydd ar gael.