Neidio i'r prif gynnwy

Strategaeth gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol

Logo HEIW & Social Care Wales

Cafodd strategaeth gweithlu 10-mlynedd 'Cymru Iachach: Ein Strategaeth Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol’ ei lansio gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) a Gofal Cymdeithasol Cymru (GCC) ar 22 Hydref 2020.

Wedi'i ddatblygu ar y cyd gan AaGIC a GCC, gyda mewnbwn sylweddol gan bartneriaid, mae'n nodi'r weledigaeth, yr uchelgais a'r dulliau sy'n rhoi lles wrth wraidd cynlluniau ar gyfer Gweithlu’r GIG a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru. Mae'n adlewyrchu elfen graidd o'r Adolygiad Seneddol a 'Nod Pedwarplyg' Cymru Iachach i ddarparu gweithlu cynhwysol, ymgysylltiedig, cynaliadwy, hyblyg ac ymatebol i ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol rhagorol.

Croesawodd Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y strategaeth: “Mae'r strategaeth yn arwyddo ein gweledigaeth hirdymor ar gyfer y gweithlu iechyd a gofal yn sbardun allweddol ar gyfer gwireddu ein cynllun strategol cenedlaethol cyntaf ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, Cymru Iachach. Mae’n darparu fframwaith strategol lefel uchel, sy’n dangos ein huchelgais i werthfawrogi a chefnogi ein gweithlu, gan ymgysylltu â’r gweithwyr a’u cymell drwy arweinyddiaeth ofalgar sy’n rhan annatod o’n system, a’u grymuso i ddatblygu eu sgiliau a’u gallu i ymateb yn gyflym i heriau a chyfleoedd yn y dyfodol. Dyma sut y gallwn ddarparu system iechyd a gofal wedi’i thrawsnewid, ac yn un sy’n gynaliadwy ac yn canolbwyntio ar les, gofal yn nes at y cartref, ac a fydd yn darparu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Dros amser, bydd y Strategaeth yn cael ei seilio ar gyfres o gynlluniau cyflawni a fydd yn rhoi manylion am y camau gweithredu canolog a fydd eu hangen i wireddu ein gweledigaeth ar gyfer gweithlu’r dyfodol.”

Dywedodd Dr Chris Jones, Cadeirydd AaGIC, “Mae hon yn strategaeth uchelgeisiol, ond mae hynny'n hanfodol os ydym am fynd i'r afael â'n heriau gweithlu cyfredol. Rydym yn gwybod bod angen i ni dreulio mwy o amser yn datblygu atebion cynaliadwy ac yn cynnwys hyblygrwydd ac ystwythder i ymateb i anghenion y bobl sy'n defnyddio ein gwasanaethau yn ogystal ag anghenion y gweithlu. Cawsom ymateb anhygoel yn ystod datblygiad y strategaeth ac rydym wedi gwrando ar yr hyn a ddywedodd pobl wrthym a oedd yn bwysig iddynt, ynghyd â thynnu tystiolaeth, arfer da a chymaint o baratoi at y dyfodol ag y gallwn ei wneud.

“Mae COVID-19 wedi atgyfnerthu’r angen am fap llwybr clir ar gyfer datblygu’r gweithlu a gorchymyn gadarn i ganolbwyntio ar y pethau hynny sy’n hanfodol i les y gweithlu a chynaliadwyedd modelau gwasanaeth. Bydd y strategaeth gweithlu a gyhoeddwyd heddiw yn ein galluogi i weithio gyda phartneriaid i gyflawni yn y tymor byr a hefyd dros y tymor hwy. Bydd Cymraeg a chynhwysiant yn cael eu plethu i bob maes gweithredu ac mae'r camau a gynigir yn ein gwneud mewn sefyllfa dda i ymateb i rai o'r anghydraddoldebau a'r materion y mae COVID-19 wedi tynnu sylw atynt."

Parhaodd Sue Evans, Prif Weithredwr CCC, “Mae'r pandemig wedi atgyfnerthu pwysigrwydd cael strategaeth gweithlu ar draws iechyd a gofal cymdeithasol. Mae bellach yn fwy perthnasol nag erioed. Mae'r her a gyflwynwyd gan COVID-19 wedi dangos pa mor hanfodol yw hi i ddau weithlu medrus - ym maes iechyd a gofal cymdeithasol - weithio'n agos er budd pobl Cymru. Mae gweithwyr rheng flaen yn y GIG wedi gwneud gwaith gwych yn trin pobl y mae'r firws yn effeithio'n fwy difrifol arnynt, tra bod y gweithlu gofal cymdeithasol wedi helpu'r gwasanaeth iechyd i weithredu'n fwy effeithiol trwy gadw pobl yn ddiogel gartref ac yn eu cymunedau.

“Ymhlith nodau’r strategaeth mae datblygu gweithlu cynaliadwy ac iach a denu digon o bobl sydd â’r gwerthoedd a’r sgiliau cywir i weithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Mae'r pandemig wedi dangos sut mae angen i ni gyflymu ein hymdrechion yn yr holl feysydd hyn. Mae angen i ni wneud popeth yn ein gallu i gynnal lles y rhai sy'n gweithio ar draws iechyd a gofal cymdeithasol a'u cefnogi dros fisoedd heriol y gaeaf. Yn y tymor hwy, bydd hyn hefyd yn helpu i roi gweithlu cyfun inni ar draws iechyd a gofal cymdeithasol a all wasanaethu Cymru orau, p'un ai mewn argyfwng ai peidio. "

Rydym yn falch o lansio ein Strategaeth Gweithlu 10 mlynedd heddiw 'Cymru Iachach: Ein Strategaeth Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol ' yr ydym wedi'i ddatblygu ar y cyd â Gofal Cymdeithasol Cymru

Rydym wedi datblygu strategaeth uchelgeisiol, ar y cyd â Gofal Cymdeithasol Cymru, i fynd i'r afael â heriau'r gweithlu dros y 10 mlynedd nesaf - Cymru Iachach: Ein Strategaeth Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol'

Datblygwyd y strategaeth yn dilyn rhaglen blwyddyn a ddechreuodd gydag ymgysylltiad helaeth yn cynnwys ymhell dros 1,000 o bobl. Fe helpodd hynny i lunio cynnwys dogfen ymgynghori gyhoeddus a ryddhawyd yn ystod haf 2019. Yn ystod y cyfnod ymgynghori, gwnaethom barhau i ymgysylltu â rhanddeiliaid i leisio eu barn drwy weminarau, arolygon ar-lein, mynychu rhwydweithiau a chyfarfodydd a siarad mewn cynadleddau.

Cawsom 200 o ymatebion ffurfiol, yn ychwanegol at yr adborth a ddarparwyd mewn digwyddiadau. At ei gilydd, rydym yn amcangyfrif bod tua 1,900 o bobl gan gynnwys staff, cyrff proffesiynol ac undebau llafur, cyflogwyr, gyrfaoedd, cleifion, pobl sy'n cyrchu gofal a chymorth, sefydliadau trydydd sector, comisiynwyr a gwirfoddolwyr wedi helpu i lunio'r Strategaeth hon, gyda'r mwyafrif llethol o blaid yr uchelgais, y themâu a'r dull gweithredu a gynigir.

Hoffem ddiolch i bawb a gyfrannodd ac a helpodd i lunio'r ddogfen derfynol. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda chydweithwyr ledled GIG Cymru i gyflawni'r camau o fewn y strategaeth.

Strategaeth Gweithlu are Gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Ffeiliau