Neidio i'r prif gynnwy

Cyrsiau deintyddol

People following a dental course

Mae’r adran ddeintyddol ar gyfer ôl-raddedigion yn darparu amrywiaeth o gyrsiau ar gyfer pob maes deintyddiaeth, ar gyfer cofrestreion sy’n byw neu’n gweithio yng Nghymru. Mae’r rhain yn cynnwys efelychiadau deintyddol (ymarferol), diwrnodau astudio traddodiadol, cynadleddau a datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) ar-lein. Mae’r holl gyrsiau a ddarperir gan yr adran yn bodloni gofynion y cyngor deintyddol cyffredinol ar gyfer DPP y gellir ei wirio.

Sylwch y gallai rhai o’n cyrsiau gael eu cefnogi gan gwmnïau masnachol, ond nid yw AaGIC yn cymeradwyo’r cynnyrch, yr offer na’r deunyddiau a ddarperir gan y cwmnïau hyn.

Gofynion y CDC

Dechreuodd y cynllun DPP gwell ar 1 Ionawr 2018 ar gyfer deintyddion a 1 Awst 2018 ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes gofal deintyddol. Cliciwch yma i weld sesiwn ryngweithiol gyda Kirstie Moons, Cyfarwyddwr Cyswllt ar gyfer Datblygu a Chynllunio Gweithlu’r Tîm Deintyddol, sy’n rhoi rhagor o wybodaeth.

Dyma’r prif newidiadau i’r cynllun:

 • Y gofyniad i bob gweithiwr deintyddol proffesiynol gael cynllun datblygu personol (CDP)
 • Cynnydd yn nifer yr oriau mae modd eu dilysu ar gyfer y rhan fwyaf o deitlau proffesiynol a’r gofyniad i rannu’r oriau’n fwy cyfartal ar draws y cylch pum mlynedd
 • Nid oes yn rhaid i weithwyr deintyddol proffesiynol ddatgan DPP nad oes modd ei ddilysu i’r CDC mwyach
 • Y gofyniad i wneud datganiad blynyddol o’r oriau DPP a gwblhawyd, hyd yn oed os oes dim oriau wedi’u cwblhau ar gyfer y flwyddyn honno
 • Y gofyniad i gysoni gweithgareddau DPP â chanlyniadau datblygu penodol
 • Y gofyniad i weithwyr proffesiynol gynllunio gweithgareddau DPP yn ôl eu “meysydd ymarfer” unigol.

Cynghorir gweithwyr deintyddol proffesiynol yn gryf i fod yn gyfarwydd â chyfarwyddyd y CDC i ddeall eu rhwymedigaethau DPP ar gyfer cynnal cofrestriad. Mae’r canllawiau’n rhoi’r holl wybodaeth y mae angen i weithwyr deintyddol proffesiynol ei gwybod, er mwyn deall gofynion y cynllun DPP dros eu cylch DPP.

Y gofyniad o ran oriau

Yn dibynnu ar deitl eich cofrestriad, mae’n rhaid i chi wneud nifer penodol o oriau o DPP y mae modd ei ddilysu ar gyfer pob cylch pum mlynedd, fel y nodir isod. Gallwch barhau i wneud DPP nad oes modd ei ddilysu, ond mae'n rhaid dilysu'r holl oriau a gyflwynir i'r CDC.

Teitl yr Aelod Cofrestredig Isafswm oriau o DPP y gellir ei ddilysu fesul cylch pum mlynedd
Deintyddion

100

Therapyddion deintyddol

75

Glanweithyddion deintyddol

75

Therapyddion orthodontig

75

Technegwyr deintyddol clinigol

75

Nyrsys deintyddol

50

Technegwyr deintyddol

50

  Deilliant datblygu Enghraifft o gynnwys DPP  
A Cyfathrebu’n effeithiol â chleifion, y tîm deintyddol ac eraill ar draws maes deintyddiaeth, gan gynnwys wrth gael caniatâd, delio â chwynion, a chodi pryderon pan fydd cleifion mewn perygl
 • Sgiliau cyfathrebu
 • Gydsyniad
 • Delio â chwynion
 • Codi pryderon
 • Diogelu
 • Rhoi gwybod am ddigwyddiadau
 
B Rheoli’r hunan yn effeithiol, a rheoli eraill yn effeithiol neu waith effeithiol gydag eraill yn y tîm deintyddol, er budd cleifion; darparu arweinyddiaeth adeiladol lle bo hynny’n briodol;
 • Rheoli ymarfer yn effeithiol
 • Rheoli busnes
 • Gweithio mewn tîm
 • Sgiliau arwain
 • Cyfuniad o sgiliau
 • SOSET
 • Hyfforddiant ffactor dynol
 • Gwytnwch
 • Iechyd a diogelwch
 • Gwella Ansawdd
C Cynnal a datblygu gwybodaeth a sgiliau o fewn eich maes ymarfer;
 • Ymarferol – endodontoleg, treuliad dannedd, periodontoleg, trin mewnblaniadau, ffotograffiaeth glinigol, technegau Hall, diweddariadau OS, deintyddiaeth bediatrig, ac ati.
 • IRMER
 • Diogelu rhag Ymbelydredd
 • Atal a Rheoli Heintiau
 • Canfod canser y geg/geneuol
 • CPR ac achosion brys meddygol
 • Deintyddiaeth Lleiaf Ymyrrol (MID)
 • Dosbarthiad BSP o glefyd perio
 • Dementia
 • Diabetes
 • Trin mewnblaniada
 • Ymyriad Byr – ysmygu a rhoi’r gorau i alcohol
 • Clefydau cronig
 • Materion ffarmacolegol
 • Fferylliaeth ym maes deintyddiaeth
 • Deintyddion Gofal Arbennig
 • Diweddariadau llonyddu
 • Gwell Iechyd y Geg / negeseuon ataliol

 

Dyletswyddau estynedig (ar gyfer DCP)

 • RoS
 • Cymryd Argraffiadau
 • Defnyddio FV
 • Mynegeion Plac
 • Cyrsiau ôl-ardystio – Rad, Ortho, Sed, Sp Care; OHP
D Cynnal sgiliau, ymddygiad ac agweddau sy’n cynnal hyder cleifion ynoch chi a’r proffesiwn deintyddol ac yn rhoi buddiannau cleifion yn gyntaf.
 • Materion a datblygiadau moesegol a chyfreithiol
 • Ymddygiad proffesiynol/ Proffesiynoldeb
 • Polisïau cydraddoldeb ac amrywiaeth
 • Diogelu data a GDPR
 • Cyfrinachedd
 • Cadw cofnodion

I weld rhestr o’r cyrsiau DPP sydd ar gael yn AaGIC, ewch i’n system archebu cyrsiau.