Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglenni

Gweithdai ymgynghori: cynllun gweithlu iechyd meddwl

Fel rhan o'r broses ymgynghori ar gyfer Cynllun y Gweithlu Iechyd Meddwl ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Ymgynghoriad: cynllun gweithlu iechyd meddwl ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol

Ar hyn o bryd rydym yn ymgynghori ar y camau gweithredu allweddol a fydd yn ffurfio sylfeini'r cynllun gweithlu iechyd meddwl amlbroffesiynol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru a byddem yn gwerthfawrogi eich mewnbwn.

People taking part in art therapy
Digwyddiad Therapïau Celfyddydau 2021
Logo HEIW & Social Care Wales
Strategaeth gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol

Strategaeth gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol cyntaf Cymru.

Nurse smiling
#HyfforddiGweithioByw

Mae'r ymgyrch farchnata #HyfforddiGweithioByw yn parhau, ac mae'r Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Vaughan Gething wedi pwysleisio pwysigrwydd adeiladu ar ei lwyddiant hyd yma.

Two nurses consulting a book
Adolygiad strategol o addysg i israddedigion

Mae AaGIC yn comisiynu ystod eang o ddarpariaeth addysg israddedig ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol megis nyrsis, ffisiotherapi a lleferydd ac iaith.

Developing a healthier Wales through a culture of compassionate leadership
Arweinyddiaeth

Ni ellir gorbwysleisio rôl arweinyddiaeth i gyfrannu at lwyddiant Cymru Iachach. Mae'n ofynnol i gael arweinwyr a fydd yn sicrhau diwylliant o les, gwelliant parhaus, didwylledd a bod diogelwch seicolegol yn  ffynnu o fewn ein gweithlu a'n sefydliadau.

Hysbysu dyfodol y Gweithlu Iechyd Meddwl yng Nghymru

Helo, a chroeso i gynhadledd rithwir gyntaf Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) a Gofal Cymdeithasol Cymru.

Gofal Sylfaenol

Sefydlu strwythur a fframwaith ar gyfer dysgu amlddisgyblaethol a rhyngbroffesiynol yng Nghymru

Logo NHS Wales staff survey
Arolwg staff GIG Cymru 2020

Mae Cymru Iachach yn golygu newid yr hyn rydyn ni'n ei wneud a sut rydyn ni'n ei wneud yn y GIG a Gofal Cymdeithasol Cymru. Dim ond trwy newid pwy sy'n gwneud penderfyniadau ar beth, pryd a ble y gallwn wneud hyn.

light bulb
Cynhadledd 'Edrych Ymlaen – Arloesi ar Adegau Heriol'

Ni ellir gwadu bod digwyddiadau anghyffredin 2020 wedi effeithio ar ein datblygiad arferol a’n cymuned o ddigwyddiadau ymarfer gan gynnwys STEME a QISTMas. 

Logo NHS Wales Nurse Staff
Rhaglen Staff Nyrsio Cymru Gyfan

Mae’r Rhaglen Staff Nyrsio’n cefnogi GIG Cymru i fodloni gofynion Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016 a dilyn ymagwedd ‘Unwaith i Gymru’.

Collage of nurses
Unwaith i Gymru 2020

Mae nyrsys cofrestredig yn gwneud cyfraniad pwysig at hybu iechyd, diogelu iechyd ac atal iechyd gwael gyda chofrestryddion yn y dyfodol yn arwain mentrau gofal a gyrru i wella canlyniadau gofal cleifion.

Dynes yn siarad a dyn yn gwrando
Diwylliant Teg, Cytûn, Iach, Tosturiol

Mae gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol wrthi’n newid, fel y nodir yn Cymru Iachach a Strategaeth ddrafft y Gweithlu (a grëwyd yn dilyn adborth yn cynnwys Arolygon Staff ac ymgysylltu eang).