Rhaglenni

Strategaeth Gweithlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol

SWorkforce Strategy for Health and Social Care final drafttrategaeth gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol cyntaf Cymru

Darllenwch Fwy
Arweinyddiaeth

Ni ellir gorbwysleisio rôl arweinyddiaeth i gyfrannu at lwyddiant Cymru Iachach. Mae'n ofynnol i gael arweinwyr a fydd yn sicrhau diwylliant o les, gwelliant parhaus, didwylledd a bod diogelwch seicolegol yn  ffynnu o fewn ein gweithlu a'n sefydliadau.

Darllenwch Fwy
Adolygiad strategol o addysg i israddedigion

Mae AaGIC yn comisiynu ystod eang o ddarpariaeth addysg israddedig ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol megis nyrsis, ffisiotherapi a lleferydd ac iaith.

Darllenwch Fwy
Unwaith i Gymru 2020

Mae nyrsys cofrestredig yn gwneud cyfraniad pwysig at hybu iechyd, diogelu iechyd ac atal iechyd gwael gyda chofrestryddion yn y dyfodol yn arwain mentrau gofal a gyrru i wella canlyniadau gofal cleifion.

Darllenwch Fwy
Sioe Deithiol AaGIC 2019 / 2020

Fel y gwyddoch, sefydlwyd Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) ar 1 Hydref 2018, gan ddod â Deoniaeth Cymru, Gwasanaethau Addysg a Datblygu Gweithlu GIG Cymru (WEDS), a Chanolfan Addysg Broffesiynol Fferyllol Cymru (WCPPE) at ei gilydd.

Darllenwch Fwy
Cynhadledd STEME 2019

Thema'r gynhadledd oedd 'Dysgu a Chydweithio' ac mae recordiadau o sesiynau llawn y ddau ddiwrnod wedi'u darparu isod. Mae'r recordiadau yn darparu 4 awr o DPP y dydd tuag at y gofynion ar gyfer cydnabod hyfforddwyr yn ffurfiol yng Nghymru.

Darllenwch Fwy
#HyfforddiGweithioByw

Mae'r ymgyrch farchnata #HyfforddiGweithioByw yn parhau, ac mae'r Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Vaughan Gething wedi pwysleisio pwysigrwydd adeiladu ar ei lwyddiant hyd yma.

Darllenwch Fwy