Hyfforddiant Gweinyddu Meddygol Newydd AaGIC

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod hyfforddiant 'Gweinyddu Meddyginiaeth' AaGIC bellach yn fyw ar ein gwefan.

Beth yw e – ac i bwy mae e?

Datblygwyd y pecyn er mwyn cynyddu gwybodaeth gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol o ran defnydd diogel a gweinyddu meddyginiaethau llafar a rhai amserol, o'r deunydd pacio gwreiddiol, er mwyn eu galluogi i roi meddyginiaethau'n ddiogel yn ystod pandemig COVID-19.

Dyma'r meysydd y mae'r pecyn yn eu cynnwys:

  • yr egwyddorion allweddol sy'n sail i weinyddu meddyginiaethau
  • rôl HSCW ym maes gweinyddu meddyginiaethau yn ystod pandemig COVID-19
  • polisïau a gweithdrefnau allweddol ar waith ar gyfer pob agwedd ar reoli meddyginiaethau
  • dogfennaeth y mae'n ofynnol ei chwblhau wrth ymdrin â gweinyddu meddyginiaethau
  • sut i weinyddu pob math o feddyginiaethau yn ddiogel

Mae'r pecyn ar gyfer unrhyw un sy'n cefnogi unigolion â meddyginiaethau e.e. GIG/awdurdod lleol/gofalwyr anffurfiol ac ati.

Pam y cafodd ei ddatblygu?

Nid yw llawer o weithwyr gofal wedi cael eu hyfforddi mewn gweinyddu meddyginiaethau. Yn ystod y broses COVID 19 mae fferyllfeydd cymunedol, mewn sawl achos, yn rhoi'r gorau i roi meddyginiaeth mewn system aml-ddos, e.e. pecynnau pothell, oherwydd y cynnydd ym maint y gwaith ar hyn o bryd yn ystod y pandemig hwn. Dim ond o becynnau pothell y mae rhai gweithwyr gofal wedi'u gweinyddu, felly mae angen hyfforddiant. Oherwydd amgylchiadau presennol cloi i lawr a phellteru cymdeithasol nid yw'r hyfforddiant meddyginiaeth wyneb yn wyneb arferol yn bosibl, felly roedd angen dull arall o hyfforddi ar frys.  

Sut y gall pobl gael gafael arno?

Gallwch gael mynediad at hwn drwy ein gwefan a gellir dod o hyd i ganllawiau ar hyn yma: https://www.wcppe.org.uk/covid-19-medication-administration/

Beth yw'r manteision?

Mae'r hyfforddiant newydd hwn yn caniatáu i'r system iechyd a gofal cymdeithasol addasu'n gyflym i'r heriau newydd o ganlyniad i bandemig covid-19 a sicrhau y gall y gweithlu barhau i gefnogi unigolion gyda'u meddyginiaeth. Mae hefyd yn sicrhau bod hyfforddiant a chymorth priodol ar gael i wneud gofal yn ddiogel, o ansawdd uchel ac yn gyson.