Neidio i'r prif gynnwy

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i wefan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC).

Caiff y wefan hon ei rhedeg gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC). Rydym am i gynifer o bobl â phosibl gallu defnyddio'r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech allu:

 • chwyddo i mewn hyd at 200% heb i'r testun ollwng oddi ar y sgrin
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i'w ddeall.

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon

Gwyddom nad yw rhai rhannau o'r wefan hon ar gael yn llawn:

 • Efallai na fydd rhannau o rai tudalennau'n gweithio'n dda gyda Thechnolegau Cynorthwyol fel darllenwyr sgrin
 • Nid yw rhai bwydlenni yn gwbl hygyrch
 • Nid oes disgrifiadau hygyrch mewn rhai botymau a dolenni
 • Mae rhai tudalennau'n cynnwys testun sydd â chyferbyniad lliw gwael
 • Mae rhai tudalennau'n cynnwys penawdau nad ydyn nhw wedi'u trefnu'n rhesymegol
 • Ni ellir defnyddio rhai tudalennau gyda'r bysellfwrdd yn llawn
 • Mae gan rai tudalennau orchymyn ffocws afresymegol
 • Mae eitemau dewislen eilaidd yn newid trefn pan ddewisir eitem
 • Mae gan rai ffurflenni negeseuon gwall neu labeli nad ydyn nhw'n glir
 • Ni allwch addasu uchder llinell na bylchu testun
 • Dogfennau PDF mwyaf hŷn ddim yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllenydd sgrin
 • Nid oes capsiynau ar y ffrydiau fideo byw

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os oes angen gwybodaeth arnoch ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordio sain neu braille, cysylltwch â:

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn dod yn ôl atoch o fewn uchafswm o 30 diwrnod gwaith.

Adrodd am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n meddwl nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â: heiw.digital@wales.nhs.uk.

Y weithdrefn orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Cheisiadau Symudol) (Rhif 2) Hygyrchedd 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych yn fodlon ar sut rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS)

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni yn bersonol

Rydym yn ymchwilio i'r opsiwn i ddarparu gwasanaeth trosglwyddo testun i bobl sy'n B/byddar, nam ar eu clyw neu sydd â rhwystr lleferydd.

Mae gan ein swyddfeydd ddolenni ymsefydlu sain, neu os byddwch yn cysylltu â ni cyn eich ymweliad gallwn drefnu cyfieithydd Iaith Arwyddion Prydain (BSL).

Darganfyddwch sut i gysylltu â ni.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) wedi ymrwymo i sicrhau bod ei wefan ar gael, yn unol â Rheoliadau Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Cheisiadau Symudol) (Rhif 2) Hygyrchedd 2018.

Statws cydymffurfio

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â safon Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1 AA. Rhestrir y 'diffyg cydymffurfio a'r eithriadau' isod.

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Nid yw'r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol.

Diffyg cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd

Er ein bod yn ceisio bodloni 'WCAG 2.1 AA' ar hyn o bryd mae gennym y materion canlynol o ddiffyg cydymffurfio:

 • Defnydd anghywir o briodoleddau bwydlenni – Cyfeirnod WCAG: Llwyddiant Maen Prawf 4.1.1 Dosrannu (Lefel A)
 • Botymau wedi'u lapio o fewn dolenni - Cyfeirnod WCAG: Maen Prawf Llwyddiant 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth (Lefel A)
 • Defnydd anghywir o briodoleddau ARIA - Cyfeirnod WCAG: Maen Prawf Llwyddiant 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth (Lefel A)
 • Gwybodaeth a Pherthnasoedd ar y Ddewislen Uwchradd - Cyfeirnod(au) WCAG: Llwyddiant Maen Prawf 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd (Lefel A)
 • Elfen ddethol heb ei labelu - Cyfeirnod(au) WCAG: Llwyddiant Maen Prawf 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd (Lefel A)
 • Mae'r un dudalen yn cysylltu swyddogaethau'n aneglur - Cyfeirnod WCAG: Maen Prawf Llwyddiant 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth (Lefel A)
 • Nid yw elfennau personol mewn Cwestiynau Cyffredin ar gael i bawb - Cyfeirnod(au) WCAG: Maen Prawf Llwyddiant 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth (Lefel A)
 • Gorchymyn ffocws afresymegol (iOS) - Cyfeirnod WCAG: Llwyddiant Maen Prawf 2.4.3 Gorchymyn Ffocws (Lefel A)
 • Enw, Rôl, Gwerth (iOS) - Cyfeirnod WCAG: Maen Prawf Llwyddiant 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth (Lefel A)
 • Labelu nad yw'n ddisgrifiadol (Rhestr Tabl) - Cyfeirnod WCAG: Llwyddiant Maen Prawf 2.4.6 Penawdau a Labeli (Lefel AA)
 • Ail-lif - CyfeirnodWCAG: Maen Prawf Llwyddiant 1.4.10 Ail-lif (Lefel AA)
 • Datgan nad yw wedi'i gyhoeddi i sgrinio darllenydd - Cyfeirnod WCAG: Llwyddiant Maen Prawf 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth (Lefel A)

Ein nod ywcywiro'r methiannau hyn erbyn mis Ebrill 2021.

Baich anghymesur

Er ein bod yn ceisio sicrhau bod ein holl gynnwys ar gael yn ddigidol lle bynnag y bo modd, gwyddom fod rhai rhannau o'n gwefan o natur gorfforaethol, nad ydynt ar gael ar hyn o bryd ac sydd wedi'u cynhyrchu ers mis Medi 2018.

Ar gyfer yr adrannau hyn, byddwn yn nodi lle rydym yn gwybod nad yw dogfennau'n cydymffurfio ac yn darparu manylion cyswllt lle bynnag y bo modd. Wrth i ddogfennau gael eu hadnewyddu yn y dyfodol, byddwn yn sicrhau bod hygyrchedd digidol yn cael ei ystyried.

Ar hyn o bryd, rhestrir yr adrannau hyn fel a ganlyn: (ac yn amodol ar newid).

 • Papurau bwrdd
 • Cyhoeddiadau a allai fod wedi'u cynhyrchu'n broffesiynol ers mis Medi 2018 y byddai'n rhaid i drydydd parti eu pennu.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

PDFs a dogfennau eraill

Mae rhai o'n dogfennau PDFs a Word yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, weithiau mae gennym PDFs gyda gwybodaeth am sut y gall defnyddwyr gael mynediad at ein gwasanaethau a'n ffurflenni a gyhoeddir fel dogfennau Word. Erbyn mis Ebrill 2021, rydym yn bwriadu naill ai trwsio'r rhain neu roi tudalennau HTML hygyrch neu ffurflenni ar-lein hygyrch yn eu lle.

Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio PDFs na dogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Nid ydym yn bwriadu pennu unrhyw PDFs na dogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018, er enghraifft Papurau Bwrdd a Phwyllgorau, dogfennau polisïau a gweithdrefnau neu ddogfennau statudol megis Adroddiadau Blynyddol. Fodd bynnag, byddwn yn ceisio sicrhau bod unrhyw ddogfennau PDFs neu Word newydd yn hygyrch lle bynnag y bo modd.

Rydym yn cyhoeddi PDFs yn achlysurol sy'n cynnwys 'trawsgrifiadau//llawysgrifau wedi'u sganio neu nodiadau ysgrifenedig' er enghraifft mewn ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth - mae'r rhain y tu allan i'r cwmpas ac ni fyddant yn cael eu pennu.

Fideo byw

Nid ydym yn bwriadu ychwanegu capsiynau at ffrydiau sain neu fideo byw oherwydd bod fideo byw wedi'i eithrio rhag bodloni'r rheoliadau hygyrchedd. Fodd bynnag, byddwn bob amser yn anelu at ddarparu fersiynau is-deitl o fideos a recordiwyd o flaen llaw a gynhyrchir.

Yr hyn yr ydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Ein bwriad yw parhau i wella hygyrchedd gydag archwiliadau mewnol ac allanol rheolaidd.

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ym mis Gorffennaf 2020. Caiff ei adolygu ym mis Mehefin 2021.

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ym mis Rhagfyr 2019. Cynhaliwyd y prawf gan y Ganolfan Hygyrchedd Digidol ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae HEIW hefyd wedi cynnal profion mewnol gan ddefnyddio offerhygyrchedd WAVE, axe, SortSite a Lighthouse ym mis Mawrth 2021.