Neidio i'r prif gynnwy

Pediatreg ac iechyd plant

Doctor discussing with a patient

Mae’r Ysgol Baediatreg wedi ymrwymo i sicrhau bod Cymru’n cynnig rhaglen hyfforddi gynaliadwy, seiliedig ar gwricwlwm sydd o safon uchel gyda’r nod o gynhyrchu paediatregwyr o’r safon uchaf a fydd yn darparu’r gofal gorau posibl i blant a’u teuluoedd.

Mae’r rhaglen hyfforddi’n cael ei had-drefnu ar hyn o bryd gyda’r nod o gyfuno rotas hyfforddi i gyd-fynd ag argymhellion y Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant (RCPCH) ac adroddiad Temple. Mae’r Ysgol mewn cysylltiad agos â Thiwtoriaid y Coleg, Cyfarwyddwyr Lleol y Rhaglen a Goruchwylwyr Addysgol ym mhob bwrdd iechyd, i sicrhau bod hyfforddiant yn glynu’n glos wrth y safonau a bennwyd gan yr RCPCH. Mae hyfforddwyr yn allweddol i ddatblygu a rhedeg yr ysgol.

Ein nod yw datblygu paediatregwyr sy’n:

  • sensitif i anghenion plant a phobl ifanc, ac a all gyfathrebu’n effeithiol â phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd
  • diogel a chymwys yn yr holl leoliadau lle mae angen iddynt ddarparu gwasanaeth
  • gallu ymateb i ddisgwyliadau’r cyhoedd a’r GIG ehangach wrth i’r disgwyliadau hynny newid, ac sy’n gallu datblygu’n barhaus ac addasu eu hymarfer i ddiwallu anghenion gofal iechyd y dyfodol
  • gallu deall eu rôl fel arweinyddion ac eiriolwyr wrth ddarparu a datblygu gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar blant a’u teuluoedd
  • gallu dangos bod eu rôl fel arweinyddion ac eiriolwyr yn hanfodol i sicrhau sgiliau gweithio amlddisgyblaethol, teuluol ac amlasiantaethol.

Dolenni defnyddiol