Neidio i'r prif gynnwy

Hyfforddiant fferyllwyr sylfaen ôl-gofrestru yng Nghymru

Mae'r rhaglen hon ar gyfer fferyllwyr ar ddechrau eu gyrfa (hyd at 18 mis yn gymwys). Mae'n cynnig cyfle i chi wella eich gwybodaeth, sgiliau ac ymddygiadau er mwyn gallu ymarfer yn hyderus mewn unrhyw sector, ar lefel sylfaen ôl-gofrestru gyffredinol.

Bydd y rhaglen ar gael tan y bydd safonau addysg a hyfforddiant cychwynnol newydd y Cyngor Fferyllol Cyffredinol (CFfC) ar gyfer fferyllwyr yn cael eu rhoi ar waith yn llawn.

 

Cymorth

Bydd cymorth yn cael ei ddarparu gan oruchwyliwr addysgol, goruchwyliwr practis, ac ymarferydd rhagnodi dynodedig. Byddwch hefyd yn gallu datblygu cymunedau ymarfer gyda chyd-gyfoedion i roi cymorth i’ch gilydd.

 

Beth sydd dan sylw?

Byddwch yn cyflawni e-bortffolio ar-lein o dystiolaeth i ddangos y canlyniadau dysgu cwricwlwm sylfaen ôl-gofrestru y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol (RPS).

Mae'r rhaglen hefyd yn cynnwys:

 • dysgu drwy brofiad yn y gwaith ac ar draws timau amlddisgyblaethol
 • amser gwarchodedig yn ystod yr ymarfer i ddatblygu tystiolaeth ac ymgymryd â gweithgareddau rhaglen;
 • dull addysgu cyfunol gyda Phrifysgol Caerdydd
 • cyflawni modiwlau ôl-raddedig sy'n cynnwys credydau (80 credyd)
 • ennill cymhwyster rhagnodi annibynnol;

Bydd cyflawni'r rhaglen hon yn llwyddiannus yn cynorthwyo eich dilyniant i lwybr ymarfer uwch y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol (RPS).

 

PRFP: Swyddi gwag Fferyllwyr Gyrfa Gynnar 2023/2024

Mae’r sefydliadau cyflogi fferyllwyr canlynol yn hysbysebu swyddi ar gyfer Fferyllwyr Gyrfa Gynnar (newydd gofrestru ar ddiwedd 2022-2023 neu wedi cymhwyso ers 12-24 mis), gyda’r cynnig o gychwyn ar Raglen Sylfaen Fferyllwyr Ôl-Gofrestrig AaGIC unai ym mis Medi 2023 neu fis Ionawr 2024. Bydd y rhaglen hon yn galluogi'r dysgwr i ennill 80 credyd Ôl-raddedig a thystysgrif ymarfer Rhagnodi Annibynnol gan Brifysgol Caerdydd a chymwysterau Sefydliad Ôl-gofrestru y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol. Byddwn yn parhau i ddiweddaru'r ddogfen hon yn rheolaidd gyda hysbysebion swyddi a chysylltiadau allweddol, a bydd hwn ar gael ar ein gwefan AaGIC.


Sylwch y bydd angen i fferyllwyr gofrestru ar gyfer Prifysgol Caerdydd erbyn diwedd Awst 2023 i ddechrau ym mis Medi 2023 ac erbyn diwedd mis Hydref 2023 i ddechrau ym mis Ionawr 2024.


Am wybodaeth bellach ar Raglen Sylfaen Fferyllwyr Ol-Gofrestrig AaGIC mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd a’r Gymdeithas Fferyllol Frenhinol (RPS), dannwch e-bost at: HEIW.PRFP@wales.nhs.uk neu ewch i'r dudalen adnoddau.

Allwedd:

 • BIPAB = Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
 • BIPBC = Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
 • BIPCTM = Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
 • BIPCAF = Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
 • BIPHDD = Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
 • BIAP = Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
 • BIPBA = Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Contractwyr GIG
Enw Math o sefydliad Bwrdd(Byrddau) Iechyd Cyfanswm y Lleoedd a Ddyrannwyd

Medi 2023 swyddi gwag

Ion 2024 swyddi gwag

Hysbyseb swydd/Cysylltiadau allweddol Sylwadau
Fferylliaeth gymunedol
GRH Pharma Ltd Fferylliaeth gymunedol BIPCTM 1 0 1

Cysylltwch â Gareth Hughes am
manylion pellach: 

gareth.hughes@wales.nhs.uk

 
Fferyllfa Harlow a Knowles Fferylliaeth gymunedol BIPHDD 1 0 1 Cysylltwch â Gareth Harlow am
manylion pellach:
gh224@hotmail.co.uk
 
Fferyllfa Rowlands Fferylliaeth gymunedol BIPBC, BIPHDD, BIAP 6 1 3 Cysylltwch â Leah Davies am
manylion pellach:
ldavies@phoenixmedical.co.uk
 
Fferyllfa Treorci Fferylliaeth gymunedol BIPCTM 1 1 0

Cysylltwch â Matthew Price:
07979470654

Cyfeiriad:
Treorchy Pharmacy
126-127 Bute Street
Treorchy
CF42 6AY

Fferyllfa: 01443 772183

 
Superdrug Fferylliaeth gymunedol BIPAB 1 0 1 Cysylltwch â Aminah Mirza am
manylion pellach:
aminah.mirza@uk.aswatson.com
 
Boots DU Fferylliaeth gymunedol BIPAB, BIPBC, BIPCAF, BIPCTM, BIPHDD, BIAP, BIPBA, Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre 25 1 3 Hysbyseb swydd - yn cau: Awst 2023  
Dowlais Pharmacy Ltd Fferylliaeth gymunedol BIPAB, BIPCTM 2 1 0 Cysylltwch â Mark Griffiths am
manylion pellach: mark@tyrci.co.uk
 
Well Fferylliaeth gymunedol BIPCTM 1 0 1

Ymgeiswyr mewnol yn unig ar hyn o bryd.

 
Cyfanswm     38 4 10    
Practis meddyg teulu
Practis Grŵp y Fro, Y Barri Practis meddyg teulu BIPCAF 1 1 0

Cyfle i weithio o fewn tîm gofal sylfaenol amlddisgyblaethol. Cefnogi cleifion â chyflyrau acíwt a chronig.

Gwybodaeth bellach: Vale Group Practice | Meddygfa Ravenscourt | Meddygfa Sain Ffraid | Y Barri | Porthceri

Cysylltwch ag Amjad Salhab am ragor o fanylion: 

amjad.salhab@wales.nhs.uk

 
Practis Meddygol Llanilltud Fawr a'r Fro Arfordirol, Meddygfa Eryl Practis meddyg teulu BIPCAF 1 0 1

Cyfle i weithio o fewn tîm gofal sylfaenol amlddisgyblaethol. Cefnogi cleifion gyda
cyflyrau acíwt a chronig.

Cyswllt: Emma Proctor drwy emma.procter@wales.nhs.uk

Practis Meddygol Llanilltud Fawr a'r Fro Arfordirol, Meddygfa Eryl
Station Road
Llantwit Major
CF61 1ST
01446 793444

 
Practis Meddygol Newton Practis meddyg teulu BIAP 1 0

1

Cyfle i weithio o fewn tîm gofal sylfaenol amlddisgyblaethol. Cefnogi cleifion â chyflyrau acíwt a chronig.

Cyswllt: Sue Rogers, Rheolwr Cyffredinol
Practis Meddygol y Drenewydd
Stryd y Parc
Y Drenewydd
Powys
SY16 1EF
01686 611602

sue.rogers3@wales.nhs.uk

 
Grŵp Meddygol Caldicott, Meddygfa Gray Hill Practis meddyg teulu BIPAB 2 0

2

Cyfle i weithio o fewn tîm gofal sylfaenol amlddisgyblaethol. Cefnogi cleifion gyda
cyflyrau acíwt a chronig.
Cyswllt: Thomas Willgoss, fferyllydd clinigol yn y practis
Grŵp Meddygol Cil-y-coed
Meddygfa Gray Hill
Cil-y-coed
Thomas.willgoss2@wales.nhs.uk

 
Practis Meddyg Teulu Tŷ'r Felin, Gorseinon a Gwasanaethau Arennol BIPBA Practis meddyg teulu a bwrdd iechyd BIPBA 1 0

1

BIP Bae Abertawe: Cyfle cyffrous o rôl fferyllydd traws-sector, rhwng yr Adran Arennol Gofal Eilaidd a phractis meddygon teulu.
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Owain Brooks:

 Owain.Brooks@wales.nhs.uk
01792531293

 
Cyfanswm     6 1      
 
Sector a reolir gan fwrdd iechyd (cyfleoedd gofal sylfaenol ac eilaidd)
BIPBC Cyflogir drwy'r Bwrdd Iechyd   10 0 2 https://bcuhb.nhs.wales/train-work-live/ Fferyllydd i gysylltu'n uniongyrchol â'r cyflogwr
BIPBA Cyflogir drwy'r Bwrdd Iechyd   2 0 3

https://sbuhb.nhs.wales/work-for-us/jobs/

 
Cyfanswm     12 0 3    
Cyfanswm cyffredinol     56 5 18    

 

Adnoddau eraill

Cyflwyniadau fideo am y rhaglen:

Rhaglen fferyllwyr sylfaen ôl-gofrestru 

Trawsgrifiad Cymraeg

 

Tirwedd newidiol arferion fferylliaeth yng Nghymru

Trawsgrifiad Cymraeg

 

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Gwestiynau Cyffredin ein rhaglen, neu e-bostiwch HEIW.PRFP@wales.nhs.uk gyda'ch ymholiad.