Neidio i'r prif gynnwy

Gweithlu

Cefn y llygad

Ffeithiau cyflym

  • Mae'r gweithlu optometrig yn cynnwys yn bennaf (dros 95%) o optometryddion sy'n gweithio mewn practisau optometreg cymunedol gofal sylfaenol.
  • Mae optometreg yn broffesiwn sy'n tyfu. Mae nifer yr optometryddion sydd wedi cofrestru gyda'r GOC sy'n nodi eu bod yn gweithio mewn practis yng Nghymru wedi cynyddu o 602 yn 2012 i 743 yn 2020 (GOC, cyfathrebu personol).
  • Ar hyn o bryd mae tua 1000 o optometryddion gyda rhifau rhestr atodol wedi'u cofrestru yng Nghymru, sy'n cynrychioli'r holl optometryddion gweithredol, optometryddion cyflogedig, locwm a thrawsffiniol.
  • Ar hyn o bryd mae 286 o optegwyr dosbarthu cofrestredig yng Nghymru, ac mae 29 ohonynt wedi'u cofrestru fel optegwyr lensys cyffwrdd yn ôl y gofrestr GOC

Cymwysterau uwch

Statws cyfredol ym mis Ionawr 2021

Rhagnodydd Annibynnol cymwys
45 (6% o'r gweithlu optom)
Cymhwyster Retina Meddygol
64 (9% o'r gweithlu optom)
Tystysgrif Broffesiynol Glawcoma
148 (20% o'r gweithlu optom)
Tystysgrif Uwch Glawcoma
19 (3% o'r gweithlu optom)
Golwg Gwan achrededig
170 (23% o'r gweithlu optom)
Optegwyr Dosbarthu achrededig Golwg Gwan
16 (6% o weithlu DO)
Optegwyr lensys cyswllt
29 (10% o weithlu Opticiaid Dosbarthu)

Ar hyn bryd, daw'r data gweithlu hwn gan Bartneriaeth Gwasanaeth a Rennir GIG Cymru o'r adeg y mae optometryddion yn cofrestru fel perfformwyr ac arferion optometreg yn cofrestru fel contractwyr.

Gyda diwygiadau contract yn digwydd ar hyn o bryd, mae disgwyl y bydd angen i weithlu'r dyfodol fod yn hyblyg ac y bydd angen symud cleifion o ofal eilaidd i ofal sylfaenol cymunedol, gan sicrhau bod diogelwch cleifion wrth wraidd unrhyw beth y gellir ei gyflawni a hynny'n unol ag egwyddorion 'Cymru Iachach'.

Fel rhan o'r prosiect ar gyfer Cymrodoriaeth Hyfforddiant Arweinyddiaeth Glinigol Cymru (WCLTF), rydym yn ymchwilio i sut mae angen casglu data'r gweithlu yn y dyfodol a chynllun gweithlu newydd.

Mae gwerthuso llwybrau a gwasanaethau i nodi'r newidiadau sy'n ofynnol i ddatblygu gwasanaeth gofal llygaid effeithlon ac effeithiol yn dilyn ymlaen o, ac yn integreiddio â'r, cynllun gweithlu.

Bydd modelau presennol o ddarparu gofal a darparu gwasanaeth o'r tu mewn a thu allan i Gymru, sy'n darparu tystiolaeth o welliannau mewn gofal cleifion a / neu ganlyniadau yn cael eu gwerthuso i benderfynu a allai'r modelau hyn fod yn berthnasol ar gyfer rhanbarthau yng Nghymru. Bydd hyn yn cynnwys os yw hyfforddiant ychwanegol wedi arwain at ddarparu gwasanaethau gwell gan weithwyr proffesiynol gofal llygaid nad ydynt yn draddodiadol yn gysylltiedig â'r rôl. Bydd hyn hefyd yn cynnwys gwasanaethau ategol y gall gwahanol weithwyr proffesiynol eu darparu.

Byddwn yn:

  • Mapio'r gweithlu a'r sgiliau optometreg ac offthalmig mewn gofal cymunedol ac eilaidd yng Nghymru.
  • Bydd y map yn cael ei ddatblygu i fesur llinell sylfaen a galluogi mesur cynnydd y cynllun yn erbyn cerrig milltir a nodau.
  • Llunio cynllun gweithlu pum mlynedd strategol ar gyfer optometreg a'r gweithlu offthalmig yng Nghymru.
  • Llunio cynllun gweithredu i gefnogi'r cynllun gweithlu.