Neidio i'r prif gynnwy

Optometreg

Optometry training dummy

Gweledigaeth ar gyfer datblygu Optometreg yn AaGIC

Gweledigaeth Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yw cefnogi optometryddion a gweithwyr proffesiynol gofal llygaid eraill trwy raglen o wella addysg a sgiliau o ansawdd uchel sy'n cyd-fynd â datblygiad proffesiynol parhaus, ymarfer myfyriol a mentora.

O gynllunio gweithlu cadarn a datblygol, gall AaGIC sicrhau bod digon o weithwyr proffesiynol gofal iechyd llygaid ar gael i fodloni gofynion cynyddol pob claf, ble bynnag y maent yn byw yng Nghymru. Mae AaGIC yn arwain y ffordd o ran gwella ansawdd a datblygu arweinyddiaeth ar gyfer gweithwyr proffesiynol optometreg.

Amlinelliad

Mae dyfodol gwasanaethau gofal llygaid yng Nghymru yn gofyn am ddull amlochrog gan gynnwys yr holl rolau gofal iechyd i ddatrys problemau cyfredol. Mae rolau allweddol i optometryddion wrth leihau nifer yr atgyfeiriadau i wasanaeth llygaid yr ysbyty, rheoli mwy o gleifion mewn gofal sylfaenol, gan gynnwys cleifion sydd o dan wasanaeth llygaid yr ysbyty ar hyn o bryd. Mae orthoptyddion a nyrsio hefyd yn hanfodol i gefnogi gwasanaethau offthalmoleg mewn gofal eilaidd. Yn sail i'r rolau newydd hyn a'r newidiadau mewn gwasanaeth mae dysgu a hyfforddi.

Er mwyn cyflawni'r nodau hyn, mae angen i weithwyr proffesiynol Gofal Iechyd gael sgiliau uwch gydag addysg ôl-raddedig bellach a datblygiad proffesiynol parhaus. Yn unol â hyn, mae'n ofynnol i optometryddion gael eu cefnogi pan fyddant yn ymgymryd â rolau clinigol ychwanegol ac, yn hanfodol, yn eu galluogi i ddod yn fwy medrus wrth reoli a derbyn risg glinigol. Nid oes gan optometreg yng Nghymru bresenoldeb sylweddol mewn gofal llygaid mewn ysbytai ac mae angen cefnogi a datblygu hyn hefyd, yn gysylltiedig â datblygu ein harweinwyr clinigol yn y dyfodol. Rhaid i hyn i gyd fod o fewn cyd-destun y fframwaith addysg ar bob lefel fel bod optometryddion y dyfodol yn cyrraedd fel gweithwyr proffesiynol yn barod i reoli cleifion o fewn gofal sylfaenol yn glinigol ar y diwrnod cyntaf gyda'u taith barhaus yn cael ei chefnogi a'i datblygu.

Mae angen mynd i'r afael â 4 elfen:

  1. cymwysterau uwch a Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)
  2. lleoliadau a strwythur addysg a hyfforddiant
  3. mentoriaeth a chefnogaeth
  4. arweiniad

Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)

Er mwyn darparu gwasanaethau newydd, mae rhai sgiliau ac elfennau dysgu yn orfodol, gyda DPP detholedig yn gysylltiedig â safonau rheoleiddiwr 3 blynedd. Bydd DPP ar gyfer y proffesiwn cyfan ond bydd hefyd wedi'i deilwra i'r gwasanaethau a'r gwaith y mae optometrydd, optegydd dosbarthu ac optegydd lensys cyffwrdd yn ei wneud. Bydd portffolios myfyriol yn hwyluso addysgu, agweddau a phroffesiynoldeb. Bydd y ffocws ar gwmpas ymarfer, myfyrio a mentora wedi'i alinio â phroffesiynau gofal iechyd eraill, megis deintyddiaeth a meddygaeth.

Bydd comisiynu cymwysterau uwch ôl-raddedig yn parhau, gan eu bod wedi llwyddo i fod yn sail i wasanaethau yng Nghymru. Er enghraifft, roedd rhagnodwyr annibynnol optometrydd yn rheoli dros 90% o gleifion â chyflyrau llygaid acíwt heb fod angen ymyrraeth anafedig llygaid neu adran llygaid ysbyty arall yn ystod cyfnodau coch ac ambr cynllun adfer Covid-19 yng Nghymru.

Bydd angen Pecyn Cymorth / matrics i flaenoriaethu a deall anghenion a gofynion DPP i gefnogi diwygiadau contract optometreg newydd.

Lleoliadau

Mae ennill cymwysterau uwch yn ei gwneud yn ofynnol i optometryddion ymgymryd â chyfnodau o weithio mewn adrannau llygaid ysbyty, magu profiad o reoli achosion cymhleth, a meithrin perthynas â tîm clinigol cyfan. Mae'r agwedd hon yn hanfodol ar gyfer darparu gwasanaethau gofal llygaid llwyddiannus yn y dyfodol ac yn gwella gweithio ar y cyd rhwng adrannau optometreg ac offthalmoleg.

Mentora a chefnogaeth

Mae mentora yn hwyluso DPP trwy rwydwaith o optometryddion profiadol sy'n tywys optometryddion sydd newydd gymhwyso. Mae mentora yn ystyried cwmpas eu hymarfer ar gyfer gofynion DPP yn ogystal â darparu cefnogaeth ac arweiniad. Mae cefnogaeth fentora yn cynnwys Mentor dynodedig a phlatfform ar-lein i greu portffolio a rhwydwaith cymorth cymheiriaid. Yn unol â hyn, mae'n ofynnol i optometryddion gael eu cefnogi pan fyddant yn ymgymryd â rolau clinigol ychwanegol ac, yn hanfodol, yn eu galluogi i ddod yn fwy medrus wrth reoli a derbyn risg glinigol. 
Yn ôl ymchwil ddiweddar, mae’n bosibl y gall optometryddion sydd newydd gymhwyso or-gyfeirio. Ar adeg pan mae hyder a phrofiad clinigol yn dal i ddatblygu, gall llwyth gwaith cynyddol ar gymhwyster arwain at bwysau i wneud penderfyniadau 
gwrthwynebus cyflym a mwy o risg, ac o ganlyniad, wneud y broses gyfeirio yn haws. Bydd Mentor, troi at rwydwaith cymorth cymheiriaid a chyfleoedd i gymryd rhan mewn adolygiad cymheiriaid yn magu hyder ac yn galluogi optometryddion sydd newydd gymhwyso i dderbyn lefel briodol o risg glinigol.

Arweiniad

Mae Optometreg yn cymryd rôl gynyddol yng ngofal iechyd ein cleifion yng Nghymru. Ni fu erioed amser gwell i ddatblygu arweinwyr clinigol mewn optometreg, gydag integreiddio optometreg i raglenni arweinyddiaeth y GIG.

Er enghraifft, mae Cymrodoriaeth Hyfforddi Arweinyddiaeth Glinigol Cymru (WCLTF) a sefydlwyd yn 2013 wedi galluogi Cymrodyr i ymgymryd â rolau arwain yn GIG Cymru a Llywodraeth Cymru. Mae sefydliadau'r GIG yng Nghymru wedi ymgysylltu'n fawr ac wedi ymrwymo i broses WCLTF, gan gynnig prosiectau gwella ansawdd yn eu sefydliadau. Y nod yw i'r proffesiwn optometreg arwain trawsnewid y gweithlu clinigol a datblygu arweinwyr gofal iechyd y dyfodol i gefnogi gwasanaethau gofal llygaid ledled GIG Cymru.