Neidio i'r prif gynnwy

Ynglŷn â Gwyddor Gofal Iechyd

Byd haniaethol
 
 

Mae gwyddoniaeth gofal iechyd yn cwmpasu 50+ o ddisgyblaethau ar draws pum is-adran ac mae gwyddonwyr gofal iechyd yn ymwneud ag 80% o'r holl benderfyniadau clinigol yn y GIG, gan lywio rhai o'r datblygiadau clinigol a thechnolegol mwyaf arloesol.

Er mai dim ond 5% o'r gweithlu gofal iechyd yn y DU sy'n weithwyr gwyddor gofal iechyd, maent yn ymwneud â'r llwybr gofal cyfan o brawf i driniaeth ac adsefydlu.

 

Is-Adrannau a Disgyblaethau Gwyddor Gofal Iechyd

Gwyddorau Labordy

 • Tocsineg dadansoddol
 • Patholeg analog
 • Gwyddoniaeth / trawsblannu trallwyso gwaed
 • Biocemeg glinigol
 • Imiwnoleg Glinigol
 • Cytopatholeg gan gynnwys sytoleg serfigol
 • Microsgopi Electron
 • Sicrhau ansawdd allanol
 • Genomeg gan gynnwys cwnsela genomeg
 • Haematoleg
 • Haemostasis ac thrombosis
 • Histogysondeb ac imiwneneteg
 • Histobatholeg
 • Microbioleg gan gynnwys rheoli heintiau ac epidemioleg, feiroleg gwyddoniaeth dadhalogi, bacterioleg, mycoleg a pharasitiaid
 • Biocemeg metabolig bediatrig
 • Bancio meinweoedd

Bioinformeg

 • Biowybodeg a genomeg glinigol
 • Cyfrifiadureg a modelu
 • Gwybodeg Iechyd

Gwyddorau Delweddu

 • Radiograffydd - deiagnostig
 • Radiograffydd - therapiwtig

Gwyddorau Ffisiolegol

 • Awdioleg
 • Swyddogaeth niwrofasgwlaidd Autonomaidd
 • Ffisioleg cardiaidd
 • Perffisiad clinigol
 • Technoleg gofal critigol
 • Ffisioleg gastroberfeddol
 • Niwroffisioleg
 • Gwyddoniaeth offthalmig a gweledigaeth
 • Ffisioleg resbiradol
 • Ffisioleg cysgu
 • Mesuriadau Wrodynamig ac wrolegol
 • Technoleg fasgwlar
 • Gwyddor golwg

Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg Fiofeddygol

 • Peirianneg fiofecanyddol
 • Mesur clinigol
 • Radioleg ddiagnostig
 • Rheoli offer a pheirianneg glinigol
 • Delweddu cyseiniant magnetig
 • Prostheteg ac ailadeiladu'r genau a'r wyneb
 • Electroneg feddygol ac offeryniaeth
 • Dylunio peirianneg feddygol
 • Darlunio meddygol a ffotograffiaeth glinigol
 • Pelydriad nad yw'n ïoneiddio
 • Meddygaeth niwclear
 • Diogelu a monitro ymbelydredd
 • Radiofferyllfa
 • Ffiseg radiotherapi
 • Peirianneg adsefydlu
 • Technoleg dialysis arennol
 • Uwchsain

Gwyddorau Labordy

Mae gwyddonwyr labordy yn profi samplau a gasglwyd gan gleifion i sicrhau eu bod yn cael y gofal gorau posibl. P'un a yw hynny'n groesgysylliad gwaed brys, yn profi am feirysau peryglus (fel COVID-19) neu'n diagnosio canser – mae gwyddonwyr gofal iechyd yn rhan annatod o'r tîm gofal iechyd. .

Gwyddorau Ffisiolegol

Mae gwyddonwyr gofal iechyd sy'n gweithio mewn gwyddorau ffisiolegol yn defnyddio offer arbenigol, technolegau uwch ac ystod o wahanol weithdrefnau i werthuso gweithrediad gwahanol systemau corff megis y galon a'r ysgyfaint, clyw, gweledigaeth neu system nerfol, a diagnosio annormaleddau. Mae'r gwaith yn cynnwys rhyngweithio uniongyrchol â chleifion mewn amrywiaeth o feysydd.

Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg Fiofeddygol

O ddatblygu dulliau o fesur yr hyn sy'n digwydd yn y corff, dyfeisio ffyrdd newydd o ddiagnosio a thrin clefydau, datblygu technegau i ddylunio cymalau artiffisial a rhannau o'r corff, neu wella ailadeiladu'r wyneb i'r rhai sy'n ymwneud â damweiniau neu a anwyd ag anableddau. Mae peirianneg glinigol a ffiseg feddygol yn sicrhau bod y llu o offer clinigol, nwyon meddygol a phopeth arall yn cael ei brynu, ei raddneilltuo, ei gynnal a'i gadw ac mae'n gweithio'n ddiogel ac yn effeithiol.

Bioinformeg

Maes rhyngddisgyblaethol sy'n datblygu dulliau ac offer meddalwedd ar gyfer deall setiau data biolegol mawr a chymhleth. Cyfuno bioleg, cyfrifiadureg, peirianneg gwybodaeth, mathemateg ac ystadegau i ddadansoddi a dehongli data. Defnyddir meysydd cyfrifiadureg gan gynnwys offer meddalwedd sy'n cynhyrchu gwybodaeth fiolegol ddefnyddiol drwy drin 'data mawr'.

Gwyddorau Delweddu

Mae'r rolau hyn yn canolbwyntio ar gynhyrchu, casglu a dadansoddi delweddau gan gynnwys pethau na all y llygad eu canfod. Yn gyffredinol, mae radiograffwyr diagnostig yn defnyddio pelydrau-x, ynghyd â dulliau delweddu eraill, i weld y tu mewn i gorff claf a helpu i wneud diagnosis o'r hyn sydd o'i le arnynt. Defnyddia radiograffwyr therapiwtig amrywiaeth o offer technegol i ddarparu dosau cywir o ymbelydredd i diwmorau i ddinistrio meinwe heintiedig, tra'n lleihau faint o ymbelydredd i feinwe iach o'i hamgylch.