Neidio i'r prif gynnwy

Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd

Croeso i ein dudalennau gwe ar gyfer y Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd (AHP) yng Nghymru.

Ar y dudalen hon, fe welwch ddiweddariadau rhaglenni, newyddion am fentrau sy'n effeithio ar Weithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd a chyfleoedd i gymryd rhan a helpu i lunio dyfodol ymarfer Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd yng Nghymru.

Mae ein rhaglen Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd wedi'i sefydlu i arwain gweithrediad y weledigaeth 10 mlynedd a ddisgrifir yn y Fframwaith Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd: Edrych Ymlaen Gyda'n Gilydd (2019).

Mae gan ein gweithlu Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd enw da am wella, arloesi a chreadigrwydd. Mae cryfder yn ein set sgiliau amrywiol a'n cynnig proffesiynol. Ond mae pŵer yn ein gallu i addasu a gweithio mewn partneriaeth.

Ni yw'r allwedd i ddatgloi ein potensial trawsnewidiol, gan arwain y gwaith o ddarparu gofal o ansawdd uchel ar draws iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Cyflwyniad

Ar 1 Ebrill 2021 dechreuon ni yn swyddogol i arwain y Rhaglen Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd. Mae'r rhaglen waith uchelgeisiol hon yn disgrifio nifer o weithgareddau sydd wedi'u cynllunio i drawsnewid arfer Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd  ar draws iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Cefnogir y gwaith hwn gan y cyfleoedd 'systemau cyfan' a ddisgrifir yn Cymru Iachach (2018), y dull sy'n canolbwyntio ar symptomau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn y Fframwaith Clinigol Cenedlaethol (2021), a saith thema Strategaeth y Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol. (2020). Gyda'n gilydd, byddwn yn helpu pobl Cymru i ddeall y cyfraniad pwysig y mae Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd  yn ei wneud i iechyd a gofal cymdeithasol, i weld ein rolau amrywiol fel rhai sy'n gwobrwyo dewisiadau gyrfa ac yn ein helpu i arwain dyfodol ymarfer aml-broffesiynol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.

Mae'r Rhaglen Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd yn ceisio gwireddu'r weledigaeth a ddisgrifir gan y Fframwaith Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd:

Datganiad Gweledigaeth 2021 - 2030

Gyda'i gilydd mae'r Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd yn arwain newid trawsnewidiol. Mae eu hamrywiaeth yn ysbrydoli creadigrwydd ac arloesedd mewn ymarfer, addysg ac ymchwil. Mae eu partneriaethau aml-broffesiynol ar draws iechyd a gofal cymdeithasol yn grymuso ac yn galluogi pobl Cymru i fyw bywydau iachach. 

Mae'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) bellach wedi lansio deunyddiau Goruchwylio newydd ar eu gwefan. Mae'r rhain yn cynnwys adrannau fel:

  • diffiniad o oruchwyliaeth a throsolwg o'r hyn y mae ein safonau’n ei ddatgan
  • enghreifftiau o fanteision a deilliannau goruchwyliaeth effeithiol, gan gynnwys fideos byr gan unigolion cofrestredig yn esbonio sut y gwnaethant ymdrin â goruchwyliaeth
  • dau ddarn neilltuol o gynghorion, yn amlygu egwyddorion allweddol ynghylch sut i ymdrin â goruchwyliaeth yn effeithiol – un ar gyfer goruchwylwyr ac un ar gyfer goruchwyleion
  • pedair astudiaeth achos yn dangos sut i fynd ati i oruchwylio’n ymarferol yn effeithiol
  • cytundeb goruchwylio a thempled recordio, sy'n rhoi awgrymiadau ar sut i strwythuro sesiynau goruchwylio a pha bynciau i'w trafod.
  • Adnoddau Goruchwylio

Gwelwch ein newyddion a digwyddiadau diweddaraf.

Yn yr adran hon

Parafeddyg

Ymarferwyr annibynnol sydd wedi derbyn hyfforddiant clinigol yw parafeddygon, sydd â’r wybodaeth, sgiliau ac arbenigedd clinigol ar gyfer asesu a thrin cleifion ynghyd â rhoi diagnosis.

Gyrfaoedd Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd

Mae rolau o bob math ar gael o fewn y proffesiynau perthynol i iechyd.

A cartoon of lots of people walking around healthcare stations
Proffiliau swyddi

Gweler straeon uniongyrchol gan ein gweithlu am amrywiaeth y rolau ar draws y Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd.

Tîm o bobl yn cwblhau jig-so
Ynglŷn â thîm y rhaglen

Cyfarfod â thîm y rhaglen

Sunset silhouetted people team building on top of a mountain
Arweinyddiaeth

Gall Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd fod yn arweinwyr gwych ... Dyma ein cyfle i ddisgleirio!

Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd - Newyddion a digwyddiadau

Am newyddion, digwyddiadau a gwybodaeth ar sut i fod yn rhan o'r Rhaglen Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd.

Colourful heads with speech bubbles above them
Cornel y Myfyrwyr

Ydych chi'n fyfyriwr Proffesiynol Perthynol i Iechyd sy'n astudio yng Nghymru?

Adsefydlu sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn

Mae Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd yn arweinwyr naturiol mewn adsefydlu a thrwy eu harbenigedd, eu dyfeisgarwch a'u dull seiliedig ar atebion

A graphic of a hand with health benefits surrounding it
Iechyd y cyhoedd ac atal

Ar hyn o bryd, nid yw arbenigedd Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd yn cael ei ddefnyddio ddigon mewn lleoliadau atal.