Neidio i'r prif gynnwy

#HyfforddiGweithioByw Meddygol

Gwnaeth Llywodraeth Cymru ymrwymiad clir yn ei Rhaglen Lywodraethu i barhau i fuddsoddi mewn gofal sylfaenol ac i weithredu i ddenu a hyfforddi mwy o feddygon teulu, nyrsys a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill i Gymru.

Bydd yr ymgyrch genedlaethol a rhyngwladol, sydd wedi rhedeg dros y tair blynedd diwethaf, yn ategu'r gwaith sydd eisoes yn cael ei wneud gan fyrddau iechyd i recriwtio staff. Mae'n cefnogi meddygon teulu sy'n mynegi diddordeb mewn gweithio yng Nghymru, gan gynnwys ail-leoli gyda'u teuluoedd, gan roi gwybodaeth ddefnyddiol am yr hyn y gallant ei ddisgwyl wrth ddod i'r wlad. Mae'r ymgyrch wedi'i anelu at fyfyrwyr meddygol eto i ddewis arbenigedd yn ogystal â hyfforddeion sy'n dod i ddiwedd eu hyfforddiant, i'w hannog i aros i fyw a gweithio yng Nghymru. Bydd hefyd yn apelio at feddygon teulu sydd wedi cymhwyso yn ddiweddar, y rhai hynny yng nghamau cynnar eu gyrfa a meddygon teulu profiadol a allai fod yn dymuno gweithio'n wahanol, neu ddychwelyd i'r gweithlu yng Nghymru.

Er mwyn cefnogi'r ymgyrch, mae ffynhonnell wybodaeth newydd a hygyrch ar feddygon teulu yng Nghymru mewn lle, gyda chefnogaeth dros y ffôn ac ar-lein i'r rhai sy'n mynegi diddordeb wrth ddychwelyd i ymarfer yng Nghymru. Bydd y pwynt cyswllt hwn hefyd yn darparu cymorth recriwtio yn uniongyrchol i feddygfeydd.

Mae hyfforddi fel meddyg teulu mewn ardaloedd sydd wedi cael anhawster hirdymor i lenwi lleoedd hefyd yn cael ei annog trwy gyflwyno cynllun cymhelliant. Bydd y cynllun bondio hwn yn gweld bod hyfforddeion yn derbyn cyfanswm o £ 20,000 ar y ddealltwriaeth eu bod yn aros yn yr ardal lle cawsant leoliad hyfforddi wrth wneud yr hyfforddiant, ac am flwyddyn o ymarfer wedyn. Mae ail gymhelliad o daliad unwaith ac am byth o £ 2,000 i'w dalu i bob hyfforddai y rhaglen hyfforddi arbenigol i feddygon teulu i’w helpu i orffen eu harholiadau terfynol yn dilyn astudiaeth yng Nghymru hefyd yn cael ei chyflwyno.

Gwefan #HyfforddiGweithioByw

Heddiw cyhoeddodd AaGIC Gytundeb Addysg newydd ar gyfer meddygon iau yng Nghymru, , ochr yn ochr â Llywodraeth Cymru, Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau Cymru. Mae'r Cytundeb, yn gyntaf yn y Deyrnas Unedig, yn gwarantu amser wedi'i neilltuo ar gyfer dysgu i ddoctoriaid yn eu wythnos gwaith i sicrhau bod gan bob meddyg dan hyfforddiant yng Nghymru fynediad i ystod eang o gyfleoedd addysgol i gefnogi eu datblygiad gyrfa.

Cymhelliant Seiciatrig

Bydd hyfforddeion sy'n dechrau eu swydd gyntaf o hyfforddiant seiciatreg graidd ym mis Chwefror 2020 yn gymwys i gael ad-daliad am gostau eisteddiad cyntaf arholiadau aelodaeth MRCPsych. Mae'r dogfennau FAQ a’r ffurflenni hawlio perthnasol ar gael yn Gymraeg a Saesneg a gellir eu lawrlwytho o'r rhestr isod.

Yn yr adran hon

#HyfforddiGweithioByw Meddygol

Wrth i Lywodraeth Cymru baratoi i lansio cam diweddaraf ymgyrch farchnata #HyfforddiGweithioByw, mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi pwysleisio pwysigrwydd adeiladu ar ei lwyddiant hyd yn hyn.

#HyfforddiGweithioByw Fferylliaeth

Gallwch weld y swyddi fferylliaeth diweddaraf sydd ar gael yng Nghymru ar wefan NHS Jobs

#HyforddiGweithioByw nyrsio a bydwreigiaeth

Drwy hyfforddi yng Nghymru, gallwch ddatgloi nifer o gyfleoedd gyrfaol cyffrous gyda chymorth nyrsys a chlinigwyr profiadol ar bob cam o'ch datblygiad.

Ffeiliau