Neidio i'r prif gynnwy

#HyfforddiGweithioByw Fferylliaeth

Gallwch weld y swyddi fferylliaeth diweddaraf sydd ar gael yng Nghymru ar wefan NHS Jobs.

Amryw o raglenni fferylliaeth

Mae Cymru yn cynnig dewis rhagorol o gyfleoedd hyfforddi o safon, sy’n strwythuredig ac yn berthnasol. Cewch hefyd gymorth gyrfaoedd nes i chi gofrestru fel gweithiwr fferylliaeth proffesiynol, ac wedi hynny, oherwydd yng Nghymru mae eich datblygiad proffesiynol parhaus mor bwysig i ni ag y mae i chi.

Gallwch ddysgu am yr ystod lawn o hyfforddiant fferylliaeth sydd ar gael, yn ogystal â chael gwybodaeth ynglŷn â sut i wneud cais yma:

Addysg Broffesiynol Fferylliaeth Addysg a Gwella Iechyd Cymru (Saesneg yr unig)

Hyfforddiant Fferylliaeth Cyn-cofrestru

Lefelau Bodlonrwydd Uchel

Yng Nghymru, bob blwyddyn mae ein fferyllwyr sy’n rhan o’r hyfforddiant cyn-cofrestru yn rhoi gwybod bod eu lefel bodlonrwydd â’r hyfforddiant ar y safle, ac oddi ar y safle, yn uchel.

Llwyddiant Rhagorol yn yr Asesiad Cyn-cofrestru

Mae gan Gymru gyfraddau pasio cyson uchel, o gymharu â rhannau eraill o’r DU, ar gyfer yr asesiad GPhC cyn-cofrestru.

Hyfforddiant Aml-Sector

Rydym yn rhoi cyfle i chi hyfforddi mewn amryw o sectorau – gan gynnwys meddygfeydd meddygon teulu, ysbytai a fferyllfeydd cymunedol. Felly gallwch ddatblygu’r sgiliau, y profiad a’r hyder i weithio mewn unrhyw amgylchedd fferyllol.

Tiwtoriaid, hyfforddwyr a mentoriaid cefnogol

Bydd hyfforddeion yng Nghymru yn cael cefnogaeth ardderchog gan diwtoriaid profiadol, gwybodus a chyfeillgar sy’n goruchwylio eu hyfforddiant dan ofal llawer mwy o hyfforddwyr a mentoriaid rhagorol.

Cyfleoedd ar ôl cofrestru

Mae nifer fawr o dechnegwyr fferyllfa a fferyllwyr cyn-cofrestru yn dewis aros a datblygu eu gyrfaoedd cynnar yng Nghymru oherwydd y cyfleoedd swyddi cyffrous a’r mynediad parhaus i raglenni hyfforddiant cenedlaethol o safon uchel.

Fel hyfforddai a gweithiwr fferyllol proffesiynol yng Nghymru, gallwch gofrestru gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru a chymryd rhan yn ein cyrsiau CPD CPD+ ar gyfer fferylliaeth.

Hefyd, mae llawer o gyfleoedd, drwy gyflogwyr lleol, i ymgymryd â datblygiadau Ymarfer Sylfaen ac yna Uwch sy’n cael eu hariannu yn ganolog, fel diploma clinigol a chyrsiau presgripsiynu annibynnol ar ôl i chi gofrestru.

#HyfforddiGweithioByw gwefan Fferylliaeth

Adnoddau

Dyma stori Reem El-Sharkawi. Fferyllydd ydy Reem sy’n gweithio yn Ne Cymru

Yn yr adran hon

#HyfforddiGweithioByw Meddygol

Wrth i Lywodraeth Cymru baratoi i lansio cam diweddaraf ymgyrch farchnata #HyfforddiGweithioByw, mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi pwysleisio pwysigrwydd adeiladu ar ei lwyddiant hyd yn hyn.

#HyfforddiGweithioByw Fferylliaeth

Gallwch weld y swyddi fferylliaeth diweddaraf sydd ar gael yng Nghymru ar wefan NHS Jobs

#HyforddiGweithioByw nyrsio a bydwreigiaeth

Drwy hyfforddi yng Nghymru, gallwch ddatgloi nifer o gyfleoedd gyrfaol cyffrous gyda chymorth nyrsys a chlinigwyr profiadol ar bob cam o'ch datblygiad.