Cynhadledd STEME 2019

COFNODION Y CYFARFOD LLAWN: STEME 2019

Peidiwch â phoeni os colloch eich cyfle i gael lle yng Nghynhadledd 2019 Rhannu Rhagoriaeth Hyfforddiant mewn Addysg Feddygol (STEME) a gynhaliwyd yn Abertawe ar 2 a 3 Hydref 2019. Thema'r gynhadledd oedd 'Dysgu a Chydweithio' ac mae recordiadau o sesiynau llawn y ddau ddiwrnod wedi'u darparu isod. Mae'r recordiadau yn darparu 4 awr o DPP y dydd tuag at y gofynion ar gyfer cydnabod hyfforddwyr yn ffurfiol yng Nghymru.

Er mwyn cael y 4 awr o DPP y dydd, mae'n ofynnol i chi wylio'r holl sesiynau llawn a myfyrio ar yr hyn rydych wedi'i ddysgu gan ddefnyddio'r ffurflenni myfyrio a ddarperir isod.

Unwaith y byddwch wedi gwylio a myfyrio ar yr holl fideos ar gyfer pob diwrnod, bydd angen i chi fynd i gocert.co a nodi cod i lawrlwytho eich tystysgrif. Gweler y codau isod am bob diwrnod:

  • Diwrnod un: STEME210
  • Diwrnod dau: STEME310

Yna, gellir cyflwyno'r dystysgrif a'r ffurflen fyfyrio yn eich arfarniad ymarfer cyflawn fel tystiolaeth tuag at y gofynion ar gyfer rhoi cydnabyddiaeth ffurfiol i hyfforddwyr yng Nghymru.

Recordiadau:

Diwrnod 1: Dydd Mercher, 2il Hydref 2019:

Croeso - Dr Anton Saayman, Is Ddeon (Cymorth Addysg Ôl-raddedig a Hyfforddiant Sgiliau Gwella Ansawdd), Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Anerchiad agoriadol - yr Athro Chris Jones, Dirprwy Brif Swyddog Meddygol, Llywodraeth Cymru

Diweddariad AaGIC - Dr Tom Lawson, Deon Meddygol Ôl-raddedig, Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Hyfforddi Timau sy'n Perfformio'n Wych - Dr Ami Jones MBE, Ymgynghorydd Anesthetig/ICM/PHEM, ABUHB/EMRTS

Rhoi Pobl wrth Wraidd Arweinyddiaeth - Gillian Strachan, Pennaeth y Rhaglen Datblygu Sefydliadol ac Arweinyddiaeth, Addysg y GIG yn yr Alban

OBS Cymru: Gwersi a Ddysgwyd o Brosiect Gwella Ansawdd Amlbroffesiynol Cymru Gyfan - Dr Sarah Bell, Anesthetydd Ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Alinio Addysg Israddedig ag Anghenion y GIG yng Nghymru - yr Athro Steve Riley, Deon Addysg Feddygol, Prifysgol Caerdydd

Dewis Gwybyddol fel Rhagfynegydd Arbenigedd Clinigol - Dr Aidan Byrne, Dirprwy Gyfarwyddwr Meddygol Gweithredol Interim, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

DIWRNOD UN FFURFLEN FYFYRIO

 

Diwrnod 2: Dydd Iau, 3ydd Hydref 2019:

Croeso - Dr Malcolm Gajraj, Deon Cyswllt Arweiniol, Uned Ansawdd, Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Diweddariad ar Addysg a Gwella Iechyd Cymru (HEIW) - Alex Howells, Prif Weithredwr, Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Hyfforddiant Teg i Bawb: Deall ac Ymateb i Gyrhaeddiad Gwahaniaethol - Jane Cannon, Pennaeth Cymeradwyaethau, y Cyngor Meddygol Cyffredinol

Dulliau sy'n Seiliedig ar Dystiolaeth ar gyfer Addysg Feddygol: Gwersi o Bragmatiaeth - yr Athro Phil Newton, Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu, Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe

Comisiwn Bevan: Herio Meddwl ac Ymarfer yng Nghymru - Helen Howson, Cyfarwyddwr Comisiwn Bevan

Croesi'r Gagendorau-Dr John Boulton, Cyfarwyddwr Dros Dro Gwella Ansawdd y GIG, 1,000 o Fywydau

Paratoi Optometryddion i ymgymryd â Rolau Estynedig-Dr Nik Sheen, Arweinydd Trawsnewid Gofal Llygaid, Addysg a Gwella Iechyd Cymru

DIWRNOD DAU FFURFLEN FYFYRIO