Neidio i'r prif gynnwy

Siaradwyr yn y sesiynau llawn

Dr Anton Saayman

Cyfarwyddwr Gwella Addysgol a Llywodraethu, AaGIC.

Mae Anton yn Ymgynghorwr mewn Meddygaeth Gofal Dwys ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Cyn hynny, roedd yn Glinigydd Arweiniol ar gyfer Uned Gofal Dwys (UGD) Oedolion ac yn aelod o’r Gyfadran Gwella Ansawdd yn y Bwrdd Iechyd. Bu gan Anton lawer o swyddogaethau addysgol, gan gynnwys Arweinydd Cyfadran, Cyfarwyddwr Rhaglen Sylfaenol a Bwrdd Rhyng-golegol dros Hyfforddiant mewn Meddygaeth Gofal Dwys (BRhHMGD). Mae’n gyn-fyfyriwr rhaglen Harvard Macy ac yn ddiweddar mae wedi cwblhau MSc mewn Addysg Feddygol. Mae Anton yn darparu arweinyddiaeth strategol ar gyfer gweithgaredd cefnogi addysg ôl-radd yr Uned Ansawdd ac mae’n datblygu ac yn rheoli gweithgareddau cefnogi addysg ôl-radd rhwng hyfforddiant meddygol ôl-radd a gofal iechyd yng Nghymru. Mae’i swydd yn cynnwys arwain ar ddull AaGIC i weithredu gofyniad y Cyngor Meddygol Cyffredinol (CMC) ar gyfer cydnabyddiaeth ffurfiol o hyfforddwyr mewn gofal eilaidd. Mae gan swydd Anton hefyd swyddogaeth allweddol yn llywodraethiant timau’r gyfadran a’r isadeiledd ar gyfer rheoli hyfforddiant a chefnogaeth drwy GIG Cymru. Mae Anton hefyd yn arwain rhaglen ar gyfer sefydlu sgiliau Gwella Ansawdd (GA) yn y rhaglenni hyfforddiant yn AaGIC.

Alex Howells

Prif Weithredwr, AaGIC.

Dechreuodd Alex weithio yn y GIG fel hyfforddai rheoli i raddedigion ac mae wedi gweithio mewn nifer o uwch swyddi rheoli drwy Dde Cymru yn ystod yr ugain mlynedd ddiwethaf, yn cynnwys naw mlynedd fel Cyfarwyddwr Cynllunio ar gyfer Ymddiriedolaeth Gofal Iechyd Gwent y GIG. Penodwyd Alex i Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (BIPABM) – Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn awr – pan gafodd ei ffurfio gyntaf yn 2009, fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Iechyd Sylfaenol, Cymunedol ac Iechyd Meddwl, a chafodd ei phenodi yn Brif Swyddog Gweithredol yn 2012, gyda chyfrifoldeb o ddydd i ddydd am gyflawni’r holl wasanaethau clinigol yn y Bwrdd Iechyd. Yn dilyn blwyddyn fel Prif Swyddog Gweithredol (PSG) dros dro yn BIPABM, penodwyd Alex yn PSG Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) ym mis Chwefror 2018, sydd â swyddogaeth flaengar mewn addysg, hyfforddiant, datblygiad a llunio’r gweithlu gofal iechyd yng Nghymru, gan ddod â thri o sefydliadau allweddol dros iechyd ynghyd; Deoniaeth Cymru, Gwasanaethau Gweithlu, Addysg a Datblygu y GIG (GGAD), a Chanolfan Addysg Fferylliaeth Broffesiynol Cymru (CAFfBC).

Professor Tom Lawson

Deon Meddygol Ôl-radd, AaGIC.

Penodwyd Tom Lawson i swydd Deon Meddygol Ôl-radd yn AaGIC o 1af Gorffennaf 2019. Yn wreiddiol o Ddolgellau yng Ngogledd Cymru, mynychodd ysgol feddygol yng Nghaerdydd, gan gymhwyso yn 1991. Parhaodd â’i hyfforddiant ôl-radd yng Nghymru, yn dilyn llwybr academaidd mewn rhewmatoleg a dyfarnwyd PhD iddo yn 1999. Yn 2001, dechreuodd fel ymgynghorydd rhewmatoleg ym Mhen-y-bont ar Ogwr, gan symud yn ddiweddarach i Gaerdydd yn 2017. Bu addysg feddygol bob amser yn rhan annatod o’i yrfa, wedi’i symbylu gan synnwyr dwfn o foddhad wrth ddysgu eraill. Bu ganddo sawl swyddogaeth mewn arweinyddiaeth gwasanaethau ac arweinyddiaeth addysgol ar lefelau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, wedi’u hategu gan awydd i wella bywydau staff a chleifion GIG Cymru. Pan nad yw’n gweithio, mae’n mwynhau cerdded ar hyd llwybrau arfordirol Cymru gyda’i wraig Beth a rhedeg ar fynyddoedd Cymru gyda’i gi neu’i blant sydd wedi tyfu erbyn hyn. O leiaf, mae’r ci yn parhau i ddisgwyl amdano!

Yr Athro Tony Young OBE

Arweinydd Clinigol Cenedlaethol dros Arloesi GIG Lloegr.

Mae Tony yn llawfeddyg yn y GIG sy’n ymarfer ar y rheng flaen, Cyfarwyddwr Meddygol Cyswllt yng nghrŵp Ysbytai Prifysgol Canolbarth a De Essex, Cyfarwyddwr Arloesi Meddygol ym Mhrifysgol Anglia Ruskin a sefydlodd bedwar o ddechreuadau Med-Tech. Yn ogystal, sefydlodd y Campws gwerth £500m, sef Campws MedTech Anglia Ruskin. Yn 2014, penodwyd ef yn Gyfarwyddwr Clinigol Cenedlaethol dros Arloesi yn GIG Lloegr ac ym mis Chwefror 2016, daeth yn Arweinydd Clinigol cyntaf dros Arloesi. Yn y swyddogaeth hon, mae’n darparu arweinyddiaeth a chefnogaeth glinigol i gyflawni gwell canlyniadau iechyd yn Lloegr ac mae’n sbarduno derbyn ffyrdd newydd profedig o weithio drwy’r GIG, hyrwyddo twf economaidd drwy arloesi a helpu i wneud y GIG y lle i fynd iddo ar y blaned ar gyfer arloesi meddygol. Yn 2015, sefydlodd y rhaglen Entrepreneuriaid Clinigol. Mae hon wedi dod y rhaglen datblygu gweithlu entrepreneuraidd fwyaf yn y byd ar gyfer clinigwyr ac o dan Gynllun Tymor Hir y GIG, mae ar fin cael ei hehangu i gynnwys entrepreneuriaid mewnol. Ar restr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd yn 2019, derbyniodd Tony OBE am ei wasanaethau i arweinyddiaeth glinigol.

Yr Athro Phil Matthews

Cyfarwyddwr Addysg Ymarfer Cyffredinol Ôl-radd, AaGIC.

Cymhwysodd Phil Matthews yn Ysbyty St Mary’s Llundain yn 1984 ac mae wedi bod yn bartner ymarfer cyffredinol ym meddygfa’r Gŵyr ers 1988. Bu’n gweithio fel trefnydd cwrs Hyfforddi Arbenigol Ymarfer Cyffredinol o 1991 am 10 mlynedd, gan ennill MSc mewn Addysg Feddygol yn 1997. Yn 2001, lansiodd Phil gwrs Gradd Meistr mewn Gofal Sylfaenol a daeth yn ogystal yn Gyfarwyddwr cyntaf y Cynllun Cymrawd Clinigol Ymarfer Cyffredinol, rhaglen ynghlwm ag arweinyddiaeth, academaidd a chyflogedig ar gyfer meddygon teulu newydd yng Nghymru. Yn 2004, penodwyd ef yn Is-ddeon a Dirprwy Gyfarwyddwr Addysg Ymarfer Cyffredinol ym Mhrifysgol Caerdydd. Ar hyn o bryd, mae Phil yn Gyfarwyddwr Ymarfer Cyffredinol ar gyfer AaGIC. Yn 2017, derbyniodd Phil Gadair Fygedol yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe.

Dr Hannah Skipp, Dr Tom Cromarty a Dr Bryn Ellis

Melin Drafod Hyfforddeion, AaGIC

Ffurfiwyd Melin Drafod Hyfforddeion AaGIC yn dilyn gwobrau agoriadol Hyfforddeion BEST ym mis Chwefror 2017 ac mae’n grŵp o hyfforddeion o amrediad o arbenigeddau meddygol a deintyddol, gydag amrywiaeth o brofiad hyfforddi. Mae’r Felin Drafod yn cwrdd yn rheolaidd i drafod prosiectau diddorol, meysydd ar gyfer datblygu ac i sicrhau bod hyfforddiant ansawdd uchel a lles yr hyfforddeion yn parhau yn ganolbwynt craidd AaGIC. Mae eu prosiectau diweddar wedi cynnwys asesiad o’r rhwystrau i hyfforddeion gael mynediad at gymorth proffesiynol, gyda golwg ar nodi meysydd ar gyfer gwella, a chanfyddiadau a phrofiadau’r hyfforddeion ynglŷn â hyfforddiant sy’n llai na llawn amser. Maen nhw’n gweithio ochr yn ochr ag AaGIC i hyrwyddo safbwyntiau hyfforddeion yn y Ddeoniaeth ac maen nhw’n gweithio’n agos â’r Deon Cyswllt ar gyfer llesiant, datblygiad ac ymgysylltiad yr hyfforddeion.

Dr Sara-Catrin Cook

Deon Cyswllt dros Efelychiad a Sgiliau Clinigol, AaGIC.

Mae Sara-Catrin yn Ddwysegydd ac Anesthetydd. Mae hi’n addysgwr brwd gyda diddordeb arbennig mewn efelychiad yn y fan a’r lle. Yn ogystal, mae hi’n gredwr mawr ym mhwysigrwydd hyfforddiant rhyngbroffesiynol. Hi yw cyd-olygydd y llyfr ‘Key Clinical Topics in Critical Care’ sy’n cynnig canllawiau ymarferol ar adolygu ar gyfer arholiadau ac ymarfer glinigol drwy ddarparu mynediad cyflym at destunau craidd mewn gofal critigol. Dychwelodd i’r DU y llynedd, ar ôl dilyn Cymrodoriaeth Efelychiad yn Sydney, Awstralia. Yn ychwanegol at ei swyddogaeth glinigol, penodwyd hi fel Deon Cyswllt dros Efelychiad a Sgiliau Clinigol yn AaGIC yn 2020.

Dr Gethin Pugh

Deon Cyswllt dros Gefnogaeth a Gwella Addysg Ôl-radd, AaGIC.

Mae Gethin yn Ymgynghorwr mewn Anestheteg a Meddygaeth Gofal Dwys yng Nghanolfan Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig Cymru, yn Ysbyty Treforys. Mae’n gyn-aelod o Bwyllgor Hyfforddeion Coleg Brenhinol yr Anesthetwyr (2012-2015) ac ef yw Cadeirydd Grŵp Meddygon dan Hyfforddiant Academi y Colegau Brenhinol Meddygol (ACBM). Mae wedi gweithio ar nifer o raglenni addysgol cenedlaethol, ac ar hyn o bryd, mae’n gweithio gyda (ACBM) ar fentrau i wella asesiad ac adborth fel rhan o hyfforddiant. Roedd Gethin yn aelod o weithgor a oedd yn arwain y cyflwyniad o hyfforddiant sgiliau gwella ansawdd ar gyfer meddygon sy’n hyfforddi mewn Anestheteg a Meddygaeth Gofal Dwys yng Nghymru, gan weithio mewn partneriaeth â Gwella 1000 o Fywydau ac Ysgol Anestheteg Cymru. Ar hyn o bryd, mae’n gweithio gydag AaGIC i sefydlu sgiliau GA fel rhan o hyfforddiant ôl-radd yng Nghymru. Yn ddiweddar, dyfarnwyd Gwobr Cymeradwyaeth 2016 Llywydd Coleg Brenhinol yr Anesthetwyr i Gethin, fel rhan o’i gyfraniad i addysg a hyfforddiant mewn Anestheteg ar lefel genedlaethol.

John Boulton

Cyfarwyddwr Gwella Ansawdd a Diogelwch Cleifion y GIG, a Chyfarwyddwr Gwella 1,000 o Fywydau yn Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Cyn ymgymryd â’i swyddogaethau presennol, bu John yn gweithio fel Cyfarwyddwr Gweithredol Gwelliant Parhaus ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (BIPAB). Tra’n gweithio fel Rhewmatolegydd, magodd ddiddordeb mewn gwyddoniaeth wella ac aeth i arwain y rhaglen trawsnewid cleifion allanol yn ei Fwrdd Iechyd. Cafodd ei waith mewn Rhewmatoleg ei roi ar restr-fer am wobr genedlaethol ac roedd yn cynnwys amseru therapïau biolegol yn well, cyflawni therapïau mewn lleoliadau yn y gymuned a gwella profiad y claf mewn clinigau cleifion allanol. Yn 2012, dyfarnwyd Cymrodoriaeth GA yn y Sefydliad Gwella Gofal Iechyd (SGGI), wedi’i noddi gan y Sefydliad Iechyd. Galluogodd hwn iddo ddatblygu dealltwriaeth ddofn o wyddoniaeth wella yn ogystal ag arsylwi sut i gyflawni’r gwelliant ar raddfa fwy. Cyn symud i Gymru, bu’n gweithio yn Nhalaith Qatar fel Arweinydd Clinigol dros Wella Ansawdd yn yr Hamad Medical Corporation. Bu’n arwain strategaeth llif corfforaethol a arweiniodd at ddatblygu cyd-raglen lif a adeiladodd alluedd trefniadol a chynhyrchu gwelliannau sylweddol mewn llif yn y pen draw. Yn ychwanegol, bu’n cefnogi cyd-raglen diogelwch cleifion y SGGI a arweiniodd at leihad cynaliadwy mewn niwed i gleifion. Mae Dr Boulton wedi cyflwyno ar GA a modelu mathemategol yn eang. Ar hyn o bryd, mae’n gweithio yn y gyfadran Ewropeaidd ar gyfer rhaglen Datblygu Proffesiynol Hyfforddwyr Gwella y SGGI. Yn 2018, daeth yn Athro Mygedol ym Mhrifysgol Abertawe.

Ffeiliau

Yn yr adran hon

Edrych ymlaen amserlen
Cyflwyniadau poster
Siaradwyr yn y sesiynau llawn
Hwyluswyr y Gweithdai