Neidio i'r prif gynnwy

Hwyluswyr y Gweithdai

Dr Cristina Diaz-Navarro

Anesthetydd yn Ysbyty Prifysgol Caerdydd.

Mae Cristina wedi bod ynghlwm ag addysg seiliedig ar efelychiad ers 2006. Mae’i gwaith academaidd wedi canolbwyntio ar ddatblygu cyfadran hyfforddi ac efelychu ffactorau dynol ers 2011. Bu hi’n Arweinydd Addysg Efelychu yn Ysgol Anestheteg Cymru ers 2013. Cristina yw prif awdur y fframwaith TALK ar gyfer dadfriffio clinigol, sy’n anelu at lenwi bwlch rhyngwladol mewn diwylliant diogelwch clinigol. Derbyniodd y prosiect hwn Grant Marie Curie (y Comisiwn Ewropeaidd) a gyllidodd gydweithrediad rhwng sefydliadau yn y DU, Sbaen a Norwy a Cristina sydd yn ei gydlynu. Mae hi’n cadeirio Bwrdd Ymddiriedolwyr Sefydliad TALK, sydd ar hyn o bryd yn gweithio mewn 14 o wledydd. Mae hi’n mwynhau datblygu prosiectau arloesol sy’n seiliedig ar efelychiad ac sy’n annog persbectifau newydd i fyfyrio arnyn nhw ynglŷn ag elfennau beunyddiol gofal iechyd.

Dr Suman Mitra

Anaesthetist a Meddyg Cyn Mynd i’r Ysbyty.

Mae gan Suman ddiddordeb arbennig mewn efelychiad canolog ar y claf er mwyn cyflwyno addysg feddygol. Bu ynghlwm â hyfforddiant a dysgu efelychiad ers 2009 pan ddechreuodd arolygu prosiectau myfyrwyr meddygol. Roedd yn integreiddio hynny â hyfforddiant ôl-radd ac addysgu parafeddygol cyn mynd i’r Ysbyty, drwy ddefnyddio lleoliadau drwy Ogledd Cymru a chynnwys meddygon, nyrsys, bydwragedd, parafeddygon, ymatebwyr cyntaf, tân ac achub, achub mynydd, achub ogofeydd, gwylwyr y glannau a staff yr RNLI. Fel Uwch Ddarlithydd Mygedol ac arweinydd Modiwl ar gyfer y Dystysgrif Ôl-radd mewn Addysg Feddygol, bu ynghlwm â threfnu, addysgu ac asesu’r modiwl ‘Addysgu a Thechnoleg’ yn ystod y chwe blynedd ddiwethaf, lle mae damcaniaethau dysgu oedolion, caledwedd a meddalwedd technoleg efelychu yn ogystal â ffactorau dynol a rheoli adnoddau’r tîm yn cael eu hannog ymysg myfyrwyr er mwyn ymgorffori addysg wedi’i seilio ar efelychiad.

Clare Hawker

Uwch Ddarlithydd mewn Nyrsio Oedolion/Cyfarwyddwr Technoleg ac Efelychiad, Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd.

Mae gan Clare angerdd hirsefydlog dros addysg sgiliau clinigol ac addysg nyrsio sy’n seiliedig ar efelychiad. Mae hi’n arwain ar addysg sgiliau clinigol ac addysg sy’n seiliedig ar efelychiad yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd fel Uwch Ddarlithydd dros Nyrsio Oedolion/Cyfarwyddwr Technoleg ac Efelychiad. Bu Clare yn arwain datblygiad, gweithrediad a gwerthusiad adnodd efelychu rhyngwladol, arloesol fel rhan o brosiect tair blynedd wedi’i gyllido gan Erasmus, sef Addysgeg Efelychiad Arloesol ar gyfer Datblygiad Academaidd (AEADA). Gweledigaeth Clare ar gyfer efelychiad yng Nghymru yw cydnabod a dathlu’r defnydd arloesol o efelychiad a dod â’r gymuned efelychu rhyngbroffesiynol at ei gilydd.

Birdie Jones

Deon Cyswllt ar gyfer Efelychiad, AaGIC.

Mae Bridie Jones yn nyrs gofrestredig gyda chefndir mewn gofal brys, sy’n gweithio ar hyn o bryd mewn addysg uwch. Mae ganddi angerdd arbennig am efelychiad rhyngbroffesiynol fel cyfrwng ar gyfer addysgu, dysgu ac asesu. Bu ynghlwm ag efelychiad ers 2005. Mae Bridie wedi arwain ar ddatblygu, gweithredu a gwerthuso gweithgareddau efelychu ym Mhrifysgol De Cymru. Mae Bridie yn falch ac yn gyffrous i fod yn un o’r Deoniaid Cyswllt dros Efelychiad yn AaGIC ac mae hi’n edrych ymlaen at gyfarfod a dod ynghlwm â’r gymuned efelychu yng Nghymru, ynghyd â chefnogi a hyrwyddo ymarfer gorau.

Dr Malcolm Gajraj

Cyfarwyddwr Rheoli Ansawdd, AaGIC.

Cymhwysodd Malcolm yn 1990 o Southampton cyn gwneud dewis cyflym i ddod yn bediatregydd. Symudodd i Gymru yn 1994 fel cofrestrydd yn Abertawe cyn dod yn uwch gofrestrydd yng Nghasnewydd a Chaerdydd y flwyddyn ganlynol. Cyflawnwyd hyfforddiant gofal dwys yn Unedau Gofal Dwys Seiciatrig (UGDS) Birmingham a Bryste a daeth yn ymgynghorydd yng Nghaerdydd yn 2000. Bu diddordeb ganddo erioed mewn addysg a chwblhaodd Ddiploma mewn Addysg Feddygol o Brifysgol Caerdydd. Ar hyn o bryd, mae’n aelod o Bwyllgor Hyfforddiant Arbenigol Pediatrig (PHA) fel yr arweinydd arbenigol ar gyfer yr Uned Gymorth Broffesiynol (UGB). Ef oedd Arweinydd Cyfadran Leol BIP Caerdydd a’r Fro dros Gymorth Hyfforddeion, cyn derbyn swydd fel Deon Cyswllt (Ansawdd) yn AaGIC ym mis Ionawr 2017. Yn 2018, daeth yn Ddeon Cyswllt arweiniol (Ansawdd) cyn dod yn Gyfarwyddwr Rheoli Ansawdd AaGIC.

Dr Lee Wisby

Ymgynghorydd, Ysbyty Glan Clwyd.

Mae Lee yn Oruchwyliwr Addysgol a Chlinigol ac mae’n gweithredu fel Cyfarwyddwr lleol ar gyfer Rhaglen Hyfforddi mewn Pediatreg ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC). Mae’n Ddeon Cyswllt ar gyfer yr Uned Ansawdd yn AaGIC a Chyfarwyddwr Clinigol dros Addysg Feddygol yn BIPBC. Mae’n treulio llawer iawn o’i amser yn ceisio hyrwyddo’r defnydd cadarnhaol o adborth yr hyfforddwr a’r hyfforddai er mwyn gwella ansawdd mewn addysg feddygol. Yn ôl pob tebyg, mae ganddo anallu cynhenid i reidio beic!

Dr Sam Hibbitts

Deon Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn Swyddfa’r Is-ganghellor, Prifysgol Caerdydd.

Mae gan Sam gefndir mewn addysg feddygol, ymchwil feirysau a geneteg. Mae Sam wedi arbenigo mewn gwaith sy’n ymwneud â Chydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (CAC) gan arwain ceisiadau ar lefel Prifysgol ac Ysgol Athena SWAN, cadeirio Grŵp Gorchwyl a Gorffen Bwlch Dyfarnu Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) y Brifysgol a chydlynu Cynllun Cydraddoldeb Strategol trosfwaol y Brifysgol, gyda ffocws ar ddiwylliant cynhwysol.

Dr Paul Brennan

Cadeirydd Pwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn y Ganolfan Addysg Feddygol.

Bu Paul yn llais cryf dros newid mewn darpariaeth cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y Ganolfan ac yn ehangach. Bu’n arwain ar gyflwyno addysg CAC drwy’r Ysgol Feddygaeth.

Susan Cousins MBACP (Snr.Accred)

Uwch Gynghorydd Sicrwydd, Hil, Crefydd a Chred, Prifysgol Caerdydd.

Susan oedd y cynghorydd BAME cyntaf i gael ei chyflogi gan Awdurdod Iechyd De Avon i weithio gyda chleientiaid BAME yng nghanol dinas Bryste. Mae ganddi brofiad helaeth mewn lleoliadau GIG ac Addysg Uwch fel ei gilydd.

Janet Richardson

Rheolwr Prosiect CAC, Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd.

Mae gan Janet gefndir mewn rheoli adnoddau dynol ac mae’n eirioli pob mater ynglŷn â chydraddoldeb ac amrywiaeth. Janet yw arweinydd y prosiect ar gyfer nod siarter cydraddoldeb rhywiol Athena SWAN yr Ysgol ac mae hi’n cynnal asesiadau effaith ar ran yr Ysgol. Yn ogystal, mae hi’n ymarferydd dulliau adferol ac yn gweithio gyda staff i atal ac achub y blaen ar anghydfodau a niwed.

Yr Athro Steve Riley

Pennaeth yr Ysgol Feddygaeth, Prifysgol Caerdydd.

Mae Steve yn gweithio gyda chydweithwyr yn yr Ysgol Feddygaeth a’r Brifysgol er mwyn sicrhau bod CAC yn rhan allweddol o weithgareddau’r sefydliad. Mae wedi cynrychioli’r Ysgol ym Mhwyllgor Cydraddoldeb y CMC ac mewn digwyddiadau AaGIC yn fwy diweddar.

Yr Athro Phil Newton

Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu, Prifysgol Abertawe.

Phil yw Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu yn Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe a Chyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer cynllun gradd ddoethur Ymchwil Addysg y Proffesiynau Iechyd. Yn ogystal, mae’n rhan o’r MSc newydd mewn Addysg Feddygol yn Abertawe. Mae cefndir Phil mewn niwrowyddoniaeth. Ar ôl cwblhau gwaith ôl-ddoethurol ym Mhrifysgol Califfornia yn San Francisco, symudodd Phil i Abertawe yn 2009 i weithio yng nghyfadran yr ysgol feddygol newydd. Ar hyn o bryd, mae’n dysgu ac yn ymchwilio i ddulliau addysg a dysgu sy’n seiliedig ar dystiolaeth, ac mae’n dysgu niwrowyddoniaeth i fyfyrwyr sy’n dilyn graddau MBBCh, graddau Clinigwyr Cyswllt a graddau BSc yn yr ysgol feddygol.

Dr Stephen Hailey

Partner Ymarfer Cyffredinol, Meddygfa Gŵyr.

Mae Stephen yn Hyfforddwr Ymarfer Cyffredinol, Arholwr Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol (CBYC) a chyn-Gyfarwyddwr Rhaglen Hyfforddi Ymarfer Cyffredinol Abertawe. Ef yw’r Deon Cyswllt ar gyfer Addysg Ymarfer Cyffredinol Ôl-radd, gyda chyfrifoldeb dros gynlluniau hyfforddi Pen-y-bont ar Ogwr a Chymoedd Morgannwg ac mae ganddo MSc mewn Addysg Feddygol.

Dr Mair Hopkin

Meddyg Teulu a Deon Cyswllt mewn Addysg Ymarfer Cyffredinol Ôl-radd.

Mae Mair wedi bod yn bartner ymarfer cyffredinol yn Ne Cymru am 32 mlynedd. Bu ynghlwm â hyfforddi meddygon teulu fel Hyfforddwr a Chyfarwyddwr Rhaglen. Ar hyn o bryd, mae hi’n Ddeon Cyswllt mewn Addysg Ymarfer Cyffredinol Ôl-radd, gyda chyfrifoldeb dros gynllun Gwent a De Powys, gan hyfforddi’r hyfforddwyr a chefnogi hyfforddeion ymarfer cyffredinol sy’n derbyn hyfforddiant llai na llawn amser. Mae hi’n dysgu Cymraeg.

Dr Alistair Bennett

Meddyg Teulu, Meddygfa Dyfed Road yng Nghastell Nedd.

Hyfforddwr Ymarfer Cyffredinol yw Alistair, a chyn-Gyfarwyddwr Rhaglen Ymarfer Cyffredinol a Deon Cyswllt Ymarfer Cyffredinol. Derbyniodd Gymrodoriaeth drwy asesu perfformiad gan Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol yn 2005 a chwblhaodd raglen Cynghorydd Gwella y Sefydliad dros Wella Gofal Iechyd yn 2020. Ar hyn o bryd, mae’n cwblhau gradd Meistr mewn Addysg Feddygol.

Dr Ian Collings

Deon Cyswllt Dros Dro dros Ddatblygiad a Llesiant Hyfforddeion, AaGIC

Cymhwysodd Ian o Ysgol Feddygaeth Coleg Imperial yn 2000 cyn cwblhau’i hyfforddiant mewn seiciatreg yn Ne Cymru a dod yn aelod o Goleg Brenhinol y Seiciatryddion yn 2005. Bu’n gweithio fel Ymgynghorydd yn Abertawe ers 2012 ac mae wedi gweithio mewn seiciatreg cleifion mewnol aciwt, triniaeth gartref ac adsefydlu ac adferiad. Mae Ian wedi bod yn angerddol erioed ynglŷn ag addysg holl weithwyr proffesiynol gofal iechyd. Rhwng 2015 a 2017, ef oedd Pennaeth Ysgol/Deon Cyswllt Deoniaeth Cymru dros Seiciatreg. Fel Pennaeth Ysgol, roedd Ian yn arwain ar ddatblygu o nifer o fentrau addysgol arloesol, gan gynnwys cwrs paratoi ar gyfer arholiad MRCPsych a hyfforddiant sgiliau mewn uwch gyfathrebiadau. Yn 2017, penodwyd Ian fel Dirprwy Ddeon Ôl-radd dros dro yn AaGIC. Yn y swyddogaeth hon, roedd yn cael y cyfle i arwain mewn nifer o feysydd portffolio, yn cynnwys datblygu arweinyddiaeth mewn hyfforddeion ôl-radd, trefniadau’r cyflogwr arweiniol sengl, hyfforddiant academaidd clinigol a llywodraethu datblygiad y gweithlu. Mae ganddo ddiddordeb yn y defnydd o dechnoleg i gyflwyno addysg a hyfforddiant ynghyd â llesiant hyfforddeion ôl-radd.

Dr Kate Richards

hyfforddai arbenigol mewn Llawfeddygaeth Blastig; ar hyn o bryd, mae hi’n Gymrawd Hyfforddi Arweinyddiaeth Glinigol Cymru yn AaGIC.

Mae Dr Kate Richards yn hyfforddai arbenigol mewn Llawfeddygaeth Blastig sy’n gweithio ar hyn o bryd fel Cymrawd Hyfforddi Arweinyddiaeth Glinigol yng Nghymru yn AaGIC ac yn canolbwyntio ar lesiant ac ymgysylltiad meddygon iau. Cwblhaodd Kate ei gradd feddygol yng Ngholeg Queen’s, Caergrawnt, ac yn dilyn hyn symudodd i Ddeoniaeth Rhydychen i gwblhau ei hyfforddiant sylfaenol. Yna, bu hi’n gweithio yn y maes Hyfforddiant Llawfeddygol Craidd yn Wessex cyn symud i Orllewin Canolbarth Lloegr ac yna adleoli i’w rhanbarth gartref, sef De-orllewin Lloegr er mwyn parhau â’i hyfforddiant arbenigol. Yn ystod ei hamser yn hyfforddi, datblygodd Kate ddiddordeb mewn adnabod ffyrdd y gall systemau gofal gael eu gwella. Mae hyn wedi cynnwys gwaith ynghylch y Fforwm ‘7 diwrnod o’r wythnos’ cenedlaethol a gwella adolygiadau cynnar yr ymgynghorwyr ynglŷn â chleifion aciwt. Wedi cwblhau’r prosiect gwella ansawdd hwn, aeth â’r syniadau gyda hi yn ystod ei hyfforddiant, gan weithredu gwaith tebyg mewn Ymddiriedolaeth arall. Yn ogystal, ehangodd ei maes diddordeb i gynnwys edrych ar sut yr oedd y cyfnodau aciwt hyn o ofal cleifion yn cael eu cofnodi a’u codio gan yr adran. Ochr yn ochr â’i gwaith clinigol, mae Kate wedi mwynhau gweithio fel cynrychiolwr meddygon iau ar bwyllgorau trafod lleol.

Leona Walsh

Rheolwr Uned Berfformiad, Uned Gefnogi Broffesiynol, AaGIC.

Mae gan Leona BA (Astudiaethau Rwsiaidd), LLM (Cyfraith Gyflogaeth) a Thystysgrif Ôl-radd (Arweinyddiaeth ar gyfer y Proffesiynau Iechyd). Ar hyn o bryd, mae hi’n gweithio yn yr Uned Cefnogi Proffesiynol yn AaGIC. Ers 2004, bu hi’n gweithio mewn Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-radd yn AaGIC yn rheoli meysydd a oedd yn amrywio o Raddedigion Meddygol Rhyngwladol, Recriwtio Hyfforddiant Arbenigol a Chefnogaeth Broffesiynol i feddygon a deintyddion dan hyfforddiant. Bu’n arwain ar weithgareddau addysgol i’r gyfadran a’r hyfforddeion ym maes cydnabod anghenion cymorth, gwaith cadarnhaol ac amgylchedd hyfforddi a chynnal llesiant. Mae ganddi arbenigedd mewn gweithio gydag unigolion a sefydliadau er mwyn datgloi potensial drwy wireddu cryfderau, mwyhau perfformiad a chyflawni nodau.

Dr Colette McNally, BMedSci, BMBS, DRCOG, DFFP, FRCGP, MSc Addysg Feddygol

Dirprwy Gyfarwyddwr dros Addysg Ymarfer Cyffredinol, AaGIC.

Mae Colette wedi gweithio fel partner ym Meddygfa’r Castle, Castell-nedd ers 2006. Yn ogystal, bu’n gweithio yn y Ddeoniaeth Feddygol yn AaGIC ers 2005, ar y dechrau fel Cyfarwyddwr Rhaglen Hyfforddi, ac yn ddiweddar fel Deon Cyswllt Ymarfer Cyffredinol ac yn awr fel Dirprwy Gyfarwyddwr dros Addysg Ymarfer Cyffredinol. Mae hi wedi bod yn Uwch Swyddog Cyfrifol y Ddeoniaeth Feddygol ar gyfer Cyrhaeddiad Gwahaniaethol ers 2019.

Ffeiliau

Yn yr adran hon

Edrych ymlaen amserlen
Cyflwyniadau poster
Siaradwyr yn y sesiynau llawn
Hwyluswyr y Gweithdai