Neidio i'r prif gynnwy

Adolygiad strategol o addysg i israddedigion

Two nurses consulting a book

Adolygiad strategol o addysg i israddedigion proffesiynol ym maes iechyd

Diweddariad Tachwedd 2020

Ar ôl derbyn cymeradwyaeth y Gweinidog, mae manylebau'r contract a'r gwahoddiad i tendro ddogfennau ar gyfer addysg gweithwyr iechyd proffesiynol wedi'u cyhoeddi'n swyddogol. Rydyn ni nawr allan i dendro ar y broses gomisiynu fwyaf rydyn ni'n ei chynnal yn AaGIC.

Diweddariad Awst 2020

Yn y diwrnod ymgysylltu â'r farchnad a gynhaliwyd ar 11 Hydref 2019, nododd AaGIC ei weledigaeth arfaethedig ar gyfer contractau addysg proffesiynol newydd GIG Cymru. Roedd y wybodaeth a ddarparwyd yn y digwyddiad hwnnw'n adlewyrchu'r adolygiad strategol o addysg iechyd a gynhaliwyd gan AaGIC a'i gynghorwr penodedig (KPMG) dros y deuddeng mis blaenorol.

Yn y digwyddiad ac yn y misoedd canlynol, aeth AaGIC ati i ymgysylltu ymhellach â'r holl randdeiliaid allweddol, gan gynnwys darparwyr addysg, Byrddau Iechyd Lleol, cleifion a myfyrwyr. Fel rhan o'n hymgysylltiad â rhanddeiliaid, gofynnwyd i bawb â diddordeb ein herio ar rinweddau a dichonoldeb ein manyleb contract a'r model gwasanaeth arfaethedig.

Rydym wedi ystyried y sylwadau a dderbyniwyd gennym hyd yma gan ein rhanddeiliaid allweddol. Mae'r sylwadau hyn wedi ein helpu i lywio ein cynigion ymhellach, gan gynnwys gwneud rhai newidiadau sy'n adlewyrchu'n well anghenion darparwyr addysg, myfyrwyr, gwasanaethau a chleifion y bwriadwn eu cynnig yn yr ymrwymiad terfynol sydd i ddod ym mis Medi.

Amserlen gaffael arfaethedig

 • Hysbysiad OJEU i sbarduno caffael - Hydref 2020
 • Cyflwyno cynnig - Diwedd Rhagfyr 2020
 • Cychwyn contract - Awst 2021
 • Rhaglenni addysg newydd yn cychwyn - Medi 2022

Rydym wedi nodi ein hamserlen caffael arfaethedig uchod, ond rydym yn gwerthfawrogi y gallai hyn newid o ystyried yr amseroedd digyffelyb hyn yng ngoleuni pandemig Covid-19. Os bydd yr amserlen arfaethedig yn newid, byddwn, wrth gwrs, yn hysbysu'r farchnad ynghyd â'n rhanddeiliaid allweddol eraill.

Ymgysylltu lefel uchel

Medi 2020

Bydd AaGIC yn cynnal digwyddiad rhith ymgysylltu â rhanddeiliaid ym mis Medi ar gyfer cynigwyr â diddordeb posibl. Bydd y digwyddiad hwn yn cymryd lle'r digwyddiadau sioeau teithiol a oedd i fod i ddigwydd ledled Cymru ym mis Mawrth 2020 a gafodd eu canslo yn anffodus oherwydd pandemig Covid-19.

Bydd y digwyddiad hwn felly yn gyfle i AaGIC rannu'r themâu a'r strategaeth allweddol a ddiweddarwyd ar gyfer pob cynigydd posibl cyn lansio'r broses gaffael.

Mae hysbysiad pin wedi'i gyhoeddi drwy GwerthwchiGymru i hysbysebu'r digwyddiad.

Diweddariad 29/05/2020

O ganlyniad i effaith Coronavirus rydym wedi cael ein gorfodi i ohirio’r amserlen wreiddiol ar gyfer tendro'r Contractau Addysg Proffesiwn Iechyd.

Yn wreiddiol, roedd hyn i fod i ddigwydd ym mis Mai / Mehefin 2020. Gellir cadarnhau, yn seiliedig ar yr amserlen wedi'i diweddaru ar gyfer y broses dendro, mae'r dyddiad pan fyddwn yn mynd yn fyw yn parhau i fod yn Medi 2022.

Diweddariad 19/03/2020

Oherwydd y sefyllfa bresennol gyda COVID-19, mae AaGIC a Phartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru wedi penderfynu gohirio'r digwyddiadau Ymgysylltu â'r Farchnad Derfynol a oedd fod gael eu cynnal yn y lleoliadau canlynol:

 • Gogledd Cymru – Dydd Mawrth, 17 Mawrth 2020 – Venue Cymru, Llandudno, LL30 1BB
 • De Cymru – Dydd Gwener, 20 Mawrth 2020 – Hwb Gwyddorau Bywyd, Caerdydd, CF10 4PL
 • Gorllewin Cymru – Dydd Mercher, 25 Mawrth 2020 – Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Caerfyrddin, SA32 8HN

Byddwn mewn cysylltiad i aildrefnu y ddigwyddiadau yn ystod y misoedd nesaf.

Mae AaGIC yn comisiynu ystod eang o ddarpariaeth addysg israddedig ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol megis nyrsis, ffisiotherapi a lleferydd ac iaith. Mae'r contractau presennol i fod i ddod i ben ym mis Gorffennaf 2021. Er mwyn paratoi ar gyfer hyn a dyfarnu contractau newydd, rydym wedi bod yn adolygu'r hyn y mae arnom angen y contractau newydd i'w gynnwys er mwyn sicrhau bod addysg gofal iechyd yn diwallu anghenion cleifion a gwasanaethau yn y dyfodol.

Fel rhan o'r adolygiad hwn, ac er mwyn sicrhau bod y contractau yn cyd-fynd orau â'r anghenion hyn, ymgysylltwyd â KPMG i roi cyngor annibynnol ar ddarpariaeth a chyfluniad addysg yn y dyfodol. Er mwyn llywio eu gwaith, ymgysylltodd KPMG â 36 o sefydliadau a dros 120 o unigolion. Diolch i bawb a gymerodd ran yn y broses o ymgysylltu.

Ym mis Hydref, cyn yr adroddiad terfynol, rhannodd KPMG y themâu allweddol sy'n codi o'r adolygiad gyda ni. Mae'r rhain yn cynnwys: 'lotiau' yr addysg yn seiliedig ar anghenion y boblogaeth ledled Cymru, gwahanol fodelau darparu gan gynnwys dysgu o bell a gwasgaredig, gofynion rhyngbroffesiynol penodol a newidiadau i'r cymorth i fyfyrwyr sydd mewn Lleoliadau.

Mae KPMG bellach wedi cyhoeddi eu hadroddiad terfynol sy'n cynnwys 22 o argymhellion. Bydd y rhain ynghyd â'r themâu allweddol a nodwyd yn llunio'r contract addysg proffesiynol newydd ar gyfer iechyd yng Nghymru gan ganolbwyntio ar:

 • AaGIC yn datblygu ei rôl i gefnogi staff sydd newydd gymhwyso
 • Datblygu rôl strategol ymhellach mewn darparu lleoliadau
 • Dull lleol/rhanbarthol o gomisiynu lle y bo'n briodol
 • Adeiladu gwydnwch yn y system
 • Defnyddio technolegau i wella addysgu, cymorth i fyfyrwyr a pharatoi lleoliadau
 • Integreiddio'r amgylchedd digidol i ddysgu
 • Datblygu addysg a hyfforddiant ar draws yr holl lwybr gyrfa
 • Sefydlu dull gwell o ymdrin ag addysg ryng-broffesiynol
 • Datblygu llwybrau hyblyg
 • Trefniadau gweithio triphlyg agosach rhwng AaGIC, Byrddau Iechyd a Phrifysgolion
 • Gwella ymatebolrwydd i angen gwasanaeth/polisi LlC
 • Cefnogi myfyrwyr o gefndiroedd difreintiedig
 • Dysgu Gwasgaredig
 • Arweinyddiaeth Glinigol

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio trwy’r adroddiad i nodi lle mae gwaith eisoes yn cael ei wneud ar y themau hyn ac a oes angen i ni wneud gwaith pellach. Ar ôl i hyn gael ei wneud byddwn yn rhannu ein darganfyddiadau a’r adroddiad gyda Bwrdd a rhanddeiliaid AaGIC.

Mae mwy o ddigwyddiadau i randdeiliaid hefyd ar y gweill gyda darpar gynigwyr, ymddiriedolaethau a byrddau iechyd, a myfyrwyr o bob prifysgol i sicrhau bod y contract addysg newydd yn adlewyrchu blaenoriaethau a rennir ac yn cael ei ddatblygu mewn partneriaeth.

Edrych ymlaen

Ionawr 2020

AaGIC i gwrdd â myfyrwyr i'w diweddaru ar y themâu allweddol a chasglu eu hadborth ar y themâu.

Mawrth 2020

Digwyddiadau ymgysylltu caffael cyn lansio'r broses gaffael i gyflwyno'r strategaeth addysg proffesiynol i israddedigion i bob darpar gynigiwr.

Tîm AaGIC

Rhestrir aelodau allweddol o dîm y prosiect isod:

 • Stephen Griffiths – Cyfarwyddwr Nyrsio
 • Martin Riley – Pennaeth Addysg, Comisiynu ac Ansawdd
 • Chrissy Love – Dirprwy Bennaeth Addysg, Comisiynu ac Ansawdd
 • Denise Parish – Rheolwr Contractio Addysg
 • Dawn Baker Lari – Rheolwr Addysg a Gwella
 • Gemma Roscrow – Uwch Reolwr Categori, Gwasanaethau Caffaeliad

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â chaffael y contract hwn, cysylltwch â Gemma Roscrow neu Francesca Havard Evans Ar gyfer ymholiadau AaGIC, cysylltwch â Martin Riley.

DS. Ym mis Awst, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei bod yn ymestyn Bwrsariaeth y GIG am flwyddyn arall tra'i bod yn ystyried trefniadau ariannu tymor hwy. O ganlyniad i hyn, penderfynwyd ymestyn amserlen yr adolygiad hwn. Bydd y broses gaffael ar gyfer y contractau newydd yn dechrau bellach ym mis Mai 2020 i ganiatau amser ar gyfer canlyniad adolygiad bwrsariaeth y GIG ac unrhyw newidiadau i'r system ariannu a allai effeithio ar fanyleb y tendr.

Ddiwedd mis Tachwedd cyhoeddodd Llywodraeth Cymru estyniad pellach i'r pecyn Bwrsariaeth GIG Cymru ar gyfer dwy garfan ychwanegol ar gyfer y blynyddoedd academaidd 2021/2022 a 2022/2023. Mae'r cyhoeddiad hwn yn rhoi sicrwydd y bys Cymru, am y tair blynedd academaidd nesaf, yn parhau i ariannu a chefnogi gweithlu dyfodol y GIG.