Adolygiad strategol o addysg i israddedigion

Adolygiad strategol o addysg i israddedigion proffesiynol ym maes iechyd

 

Diweddariad Awst 2020: Yn y diwrnod ymgysylltu â'r farchnad a gynhaliwyd ar 11 Hydref 2019, nododd AaGIC ei weledigaeth arfaethedig ar gyfer contractau addysg proffesiynol newydd GIG Cymru.  Roedd y wybodaeth a ddarparwyd yn y digwyddiad hwnnw'n adlewyrchu'r adolygiad strategol o addysg iechyd a gynhaliwyd gan AaGIC a'i gynghorwr penodedig (KPMG) dros y deuddeng mis blaenorol. 

Yn y digwyddiad ac yn y misoedd canlynol, aeth AaGIC ati i ymgysylltu ymhellach â'r holl randdeiliaid allweddol, gan gynnwys darparwyr addysg, Byrddau Iechyd Lleol, cleifion a myfyrwyr.  Fel rhan o'n hymgysylltiad â rhanddeiliaid, gofynnwyd i bawb â diddordeb ein herio ar rinweddau a dichonoldeb ein manyleb contract a'r model gwasanaeth arfaethedig.

Rydym wedi ystyried y sylwadau a dderbyniwyd gennym hyd yma gan ein rhanddeiliaid allweddol.  Mae'r sylwadau hyn wedi ein helpu i lywio ein cynigion ymhellach, gan gynnwys gwneud rhai newidiadau sy'n adlewyrchu'n well anghenion darparwyr addysg, myfyrwyr, gwasanaethau a chleifion y bwriadwn eu cynnig yn yr ymrwymiad terfynol sydd i ddod ym mis Medi.

Amserlen gaffael arfaethedig

Gweithred allweddol

Llinell Amser Arfaethedig

Hysbysiad OJEU i sbarduno caffael

Hydref 2020

Cyflwyno cynnig

Diwedd Rhagfyr 2020

Cychwyn contract

Awst 2021

Rhaglenni addysg newydd yn cychwyn

Medi 2022

 

 

 

 

 

 

 

Rydym wedi nodi ein hamserlen caffael arfaethedig uchod, ond rydym yn gwerthfawrogi y gallai hyn newid o ystyried yr amseroedd digyffelyb hyn yng ngoleuni pandemig COVID 19.  Os bydd yr amserlen arfaethedig yn newid, byddwn, wrth gwrs, yn hysbysu'r farchnad ynghyd â'n rhanddeiliaid allweddol eraill.

Ymgysylltu lefel uchel

Dyddiad

Ymgysylltu

Medi 2020

Bydd AaGIC yn cynnal digwyddiad rhith ymgysylltu â rhanddeiliaid ym mis Medi ar gyfer cynigwyr â diddordeb posibl. Bydd y digwyddiad hwn yn cymryd lle'r digwyddiadau sioeau teithiol a oedd i fod i ddigwydd ledled Cymru ym mis Mawrth 2020 a gafodd eu canslo yn anffodus oherwydd pandemig COVID-19. 

Bydd y digwyddiad hwn felly yn gyfle i AaGIC rannu'r themâu a'r strategaeth allweddol a ddiweddarwyd ar gyfer pob cynigydd posibl cyn lansio'r broses gaffael.

Mae hysbysiad pin wedi'i gyhoeddi drwy GwerthwchiGymru i hysbysebu'r digwyddiad.

 

Diweddariad 29/05/2020: O ganlyniad i effaith Coronavirus rydym wedi cael ein gorfodi i ohirio’r amserlen wreiddiol ar gyfer tendro'r Contractau Addysg Proffesiwn Iechyd.

Yn wreiddiol, roedd hyn i fod i ddigwydd ym mis Mai / Mehefin 2020. Gellir cadarnhau, yn seiliedig ar yr amserlen wedi'i diweddaru ar gyfer y broses dendro, mae'r dyddiad pan fyddwn yn mynd yn fyw yn parhau i fod yn Medi 2022.

Diweddariad 19/03/2020: Oherwydd y sefyllfa bresennol gyda COVID-19, mae AaGIC a Phartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru wedi penderfynu gohirio'r digwyddiadau Ymgysylltu â'r Farchnad Derfynol a oedd fod gael eu cynnal yn y lleoliadau canlynol:

•    Gogledd Cymru – Dydd Mawrth, 17 Mawrth 2020 – Venue Cymru, Llandudno, LL30 1BB
•    De Cymru – Dydd Gwener, 20 Mawrth 2020 – Hwb Gwyddorau Bywyd, Caerdydd, CF10 4PL
•    Gorllewin Cymru – Dydd Mercher, 25 Mawrth 2020 – Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Caerfyrddin, SA32 8HN

Byddwn mewn cysylltiad i aildrefnu y ddigwyddiadau yn ystod y misoedd nesaf.

 

Mae AaGIC yn comisiynu ystod eang o ddarpariaeth addysg israddedig ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol megis nyrsis, ffisiotherapi a lleferydd ac iaith. Mae'r contractau presennol i fod i ddod i ben ym mis Gorffennaf 2021. Er mwyn paratoi ar gyfer hyn a dyfarnu contractau newydd, rydym wedi bod yn adolygu'r hyn y mae arnom angen y contractau newydd i'w gynnwys er mwyn sicrhau bod addysg gofal iechyd yn diwallu anghenion cleifion a gwasanaethau yn y dyfodol.

Fel rhan o'r adolygiad hwn, ac er mwyn sicrhau bod y contractau yn cyd-fynd orau â'r anghenion hyn, ymgysylltwyd â KPMG i roi cyngor annibynnol ar ddarpariaeth a chyfluniad addysg yn y dyfodol. Er mwyn llywio eu gwaith, ymgysylltodd KPMG â 36 o sefydliadau a dros 120 o unigolion. Diolch i bawb a gymerodd ran yn y broses o ymgysylltu.

Ym mis Hydref, cyn yr adroddiad terfynol, rhannodd KPMG y themâu allweddol sy'n codi o'r adolygiad gyda ni. Mae'r rhain yn cynnwys: 'lotiau' yr addysg yn seiliedig ar anghenion y boblogaeth ledled Cymru, gwahanol fodelau darparu gan gynnwys dysgu o bell a gwasgaredig, gofynion rhyngbroffesiynol penodol a newidiadau i'r cymorth i fyfyrwyr sydd mewn Lleoliadau.

Mae KPMG bellach wedi cyhoeddi eu hadroddiad terfynol sy'n cynnwys 22 o argymhellion. Bydd y rhain ynghyd â'r themâu allweddol a nodwyd yn llunio'r contract addysg proffesiynol newydd ar gyfer iechyd yng Nghymru gan ganolbwyntio ar:

 • AaGIC yn datblygu ei rôl i gefnogi staff sydd newydd gymhwyso
 • Datblygu rôl strategol ymhellach mewn darparu lleoliadau
 • Dull lleol/rhanbarthol o gomisiynu lle y bo'n briodol
 • Adeiladu gwydnwch yn y system
 • Defnyddio technolegau i wella addysgu, cymorth i fyfyrwyr a pharatoi lleoliadau
 • Integreiddio'r amgylchedd digidol i ddysgu
 • Datblygu addysg a hyfforddiant ar draws yr holl lwybr gyrfa
 • Sefydlu dull gwell o ymdrin ag addysg ryng-broffesiynol
 • Datblygu llwybrau hyblyg
 • Trefniadau gweithio triphlyg agosach rhwng AaGIC, Byrddau Iechyd a Phrifysgolion
 • Gwella ymatebolrwydd i angen gwasanaeth/polisi LlC
 • Cefnogi myfyrwyr o gefndiroedd difreintiedig
 • Dysgu Gwasgaredig
 • Arweinyddiaeth Glinigol                  

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio trwy’r adroddiad i nodi lle mae gwaith eisoes yn cael ei wneud ar y themau hyn ac a oes angen i ni wneud gwaith pellach. Ar ôl i hyn gael ei wneud byddwn yn rhannu ein darganfyddiadau a’r adroddiad gyda Bwrdd a rhanddeiliaid AaGIC.

Mae mwy o ddigwyddiadau i randdeiliaid hefyd ar y gweill gyda darpar gynigwyr, ymddiriedolaethau a byrddau iechyd, a myfyrwyr o bob prifysgol i sicrhau bod y contract addysg newydd yn adlewyrchu blaenoriaethau a rennir ac yn cael ei ddatblygu mewn partneriaeth.

Edrych ymlaen

Ionawr 2020

AaGIC i gwrdd â myfyrwyr i'w diweddaru ar y themâu allweddol a chasglu eu hadborth ar y themâu.

Mawrth 2020

Digwyddiadau ymgysylltu caffael cyn lansio'r broses gaffael i gyflwyno'r strategaeth addysg proffesiynol i israddedigion i bob darpar gynigiwr.

 

Tîm AaGIC

Rhestrir aelodau allweddol o dîm y prosiect isod:

Stephen Griffiths – Cyfarwyddwr Nyrsio
Martin Riley – Pennaeth Addysg, Comisiynu ac Ansawdd
Chrissy Love – Dirprwy Bennaeth Addysg, Comisiynu ac Ansawdd
Denise Parish – Rheolwr Contractio Addysg
Dawn Baker Lari – Rheolwr Addysg a Gwella
Gemma Roscrow – Uwch Reolwr Categori, Gwasanaethau Caffaeliad

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â chaffael y contract hwn, cysylltwch â Gemma Roscrow - Gemma.Roscrow@Wales.nhs.uk neu Francesca Havard Evans – Francesca.havard-evans@wales.nhs.uk  Ar gyfer ymholiadau AaGIC, cysylltwch â Martin Riley – Martin.Riley@wales.nhs.uk

 

DS. Ym mis Awst, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei bod yn ymestyn Bwrsariaeth y GIG am flwyddyn arall tra'i bod yn ystyried trefniadau ariannu tymor hwy. O ganlyniad i hyn, penderfynwyd ymestyn amserlen yr adolygiad hwn. Bydd y broses gaffael ar gyfer y contractau newydd yn dechrau bellach ym mis Mai 2020 i ganiatau amser ar gyfer canlyniad adolygiad bwrsariaeth y GIG ac unrhyw newidiadau i'r system ariannu a allai effeithio ar fanyleb y tendr

Ddiwedd mis Tachwedd cyhoeddodd Llywodraeth Cymru estyniad pellach i'r pecyn Bwrsariaeth GIG Cymru ar gyfer dwy garfan ychwanegol ar gyfer y blynyddoedd academaidd 2021/2022 a 2022/2023. Mae'r cyhoeddiad hwn yn rhoi sicrwydd y bys Cymru, am y tair blynedd academaidd nesaf, yn parhau i ariannu a chefnogi gweithlu dyfodol y GIG.