Neidio i'r prif gynnwy

Y Brif Swyddfa Nyrsio yn gwobrwyo Simon Cassidy o AaGIC am wella profiadau myfyrwyr yn ystod pandemig Covid-19

Mae Simon Cassidy, Pennaeth Profiad a Gwella Lleoliadau yn AaGIC wedi derbyn Gwobr Rhagoriaeth Prif Swyddfa Nyrsio Cymru. Mae hyn am y gefnogaeth a roddodd i nyrsys dan hyfforddiant trwy gydol Covid-19. Yn ogystal, mae’n cydnabod ei gyfraniad wrth ddatblygu sawl elfen allweddol gyffredin fydd yn ganolog i raglenni nyrsys y dyfodol.

Daeth y pandemig â heriau annisgwyl i fyfyrwyr nyrsio barhau â'u hyfforddiant o fewn leoliadau.

Mae tua 6,500 o fyfyrwyr nyrsio yn cael eu cofrestru ar raglenni gofal iechyd yng Nghymru bob blwyddyn. Mae rhaglenni nyrsio yn galw ar fyfyrwyr i ymgymryd â lleoliadau ymarfer lle mae angen iddynt gymhwyso eu gwybodaeth yn ymarferol.

Fodd bynnag, roedd y pandemig yn bygwth y dull hwn o hyfforddi ac yn peryglu’r cyfle i fyfyrwyr nyrsio cymhwyso ar amser.

Mae’r wobr yn cydnabod gwaith ac ymrwymiad Simon dros y ddwy flynedd ddiwethaf i sicrhau y bydd y genhedlaeth hon o raddedigion nyrsio yn ymuno â’r gweithlu yn addas i ymarfer, ac i helpu i sicrhau bod gan Gymru ddigon o nyrsys cymwys dros y blynyddoedd nesaf.

Mae ei gyflawniadau yn cynnwys:

  • cyd-gynhyrchu adnoddau dysgu hanfodol a oedd wedi sicrhau bod addysg myfyrwyr yn parhau
  • datblygu egwyddorion lleoli cenedlaethol sydd wedi’u mabwysiadu gan bob prifysgol a darparwr lleoliadau ledled Cymru
  • creu dogfen PACT myfyrwyr Cymru gyfan, sy’n amlinellu cyfres o addewidion i leihau pryderon myfyrwyr ynghylch mynediad i leoliadau
  • gan gytuno ar ddatganiadau sefyllfa cenedlaethol am statws y gweithwyr allweddol i fyfyrwyr nyrsio a gallu myfyrwyr i gael mynediad i frechiadau gweithredu pasbort dychweliad diogel lleoliad myfyrwyr Cymru gyfan, sy'n manylu ar baratoadau cyn-leoliad
  • a chan greu set gynhwysfawr o gwestiynau ar y cyd a ofynnir yn aml, enghreifftiau goruchwylio ac asesu a glasbrintiau lleoliad.

Arweiniodd Simon hefyd ar ymchwil cenedlaethol i werthuso profiad myfyrwyr yn ystod amodau pandemig. Dwedodd ef: “Rwyf mor ddiolchgar ac yn hynod falch o dderbyn y wobr hon. Diolch i’r Brif Swyddfa Nyrsio ac i’r unigolion hynny sydd wedi fy enwebu. Mae’r gwaith yr wyf wedi cael canmoliaeth amdano yn deillio o lawer o gydweithio a chyd-gynhyrchu, a hoffwn ddiolch i’r holl randdeiliaid a gymerodd ran am yr ymgysylltiad hwn.”

Cyflwynir gwobr Rhagoriaeth Prif Swyddog Nyrsio Cymru i Simon gan Sue Tranka, Prif Swyddog Nyrsio Cymru, yn rhaglen Cynhadledd Prif Swyddog Nyrsio Cymru 2022. Gellir gwylio cyflwyniad y gwobrau am 2:49:20.