Neidio i'r prif gynnwy

£1bn mewn contractau wedi'i ddyfarnu ar gyfer Addysg Cyn-gofrestru Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol

Gynaecolegydd yn defnyddio gliniadur

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) wedi dyfarnu gwerth dros £1bn o gontractau addysg ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i'w cyflwyno dros y 10 mlynedd nesaf.

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, mae AaGIC wedi ymgymryd â'i broses gomisiynu fwyaf yn tendro ac yn dyfarnu contractau i Sefydliadau Addysg Uwch  ar gyfer cyflwyno addysg cyn-gofrestru proffesiynol ar gyfer  gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy'n diwallu anghenion gwasanaethau'r GIG a chleifion yng Nghymru yn y dyfodol.

Bydd y contractau, sy'n cyflenwi amrywiaeth o gyrsiau ar draws nifer fawr o ddisgyblaethau, gan gynnwys nyrsio oedolion, plant ac iechyd meddwl, bydwreigiaeth, therapi galwedigaethol, podiatreg, therapi lleferydd ac iaith a gwyddoniaeth fiofeddygol, hefyd yn cefnogi anghenion gweithlu byrddau iechyd ar gyfer y degawd nesaf.

Yn fwy nag ymarfer caffael a thendr yn unig, ymgymerodd AaGIC ag ymgysylltu helaeth â rhanddeiliaid ac ymchwilio i arfer gorau rhyngwladol gan arwain at ymgorffori sawl thema allweddol yn y manylebau contract i ddiwallu anghenion gofal iechyd Cymru yn y dyfodol. 

Mae'r themâu allweddol hynny'n cynnwys dull mwy lleol / rhanbarthol o ymdrin ag addysg broffesiynol gofal iechyd trwy ddarparu mwy o addysg yn agosach at neu ym mhob ardal bwrdd iechyd ac mewn rhai disgyblaethau sy'n cynnig rhaglenni addysg ran amser. Rhoddwyd pwyslais hefyd ar recriwtio myfyrwyr o ardaloedd difreintiedig yng Nghymru ac o gymunedau anodd eu cyrraedd. Mae pwysigrwydd y Gymraeg hefyd wedi'i adlewyrchu yn y contractau sy'n galluogi myfyrwyr i ddysgu a defnyddio'r Gymraeg. 

Dywedodd Chris Jones, Cadeirydd AaGIC, “Mae hwn wedi bod yn ddarn enfawr o waith yn adlewyrchu pwysigrwydd addysg gofal iechyd o ansawdd uchel a gofal cleifion yng Nghymru. Bydd y dulliau o ehangu mynediad a hyfforddiant sylfaenol yn ein cymunedau yn arfogi ein myfyrwyr i wasanaethu anghenion y boblogaeth yn dda wrth symud ymlaen.

“Diolch i bawb a gymerodd ran gan gynnwys rhanddeiliaid a helpodd i lunio'r contractau ac yn ei dro dyfodol addysg gofal iechyd. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda Phrifysgolion a Byrddau Iechyd i ddod â'r dull modern hwn yn fyw ac arfogi myfyrwyr â'r sgiliau, y wybodaeth a'r profiad i gychwyn ar yrfaoedd llwyddiannus a boddhaus. " 

Mae cynnydd ym muddion Cymru Gyfan yn cynnwys,

  • Cynyddu a chryfhau cyfleoedd lleoliadau mewn gofal Sylfaenol, Cymdeithasol a Chymunedol
  • Ymgorffori technolegau i wella addysgu, cymorth i fyfyrwyr a pharatoi lleoliadau
  • Integreiddio'r amgylchedd digidol i ddysgu
  • Ymagwedd well at addysg ryngbroffesiynol
  • Llwybrau mwy hyblyg a rhan-amser ar draws llawer o broffesiynau a mwy o rannau o Gymru
  • Trefniadau gweithio Consortiwm Addysg Gydweithredol Ranbarthol Agosach
  • Arweinyddiaeth Dosturiol wedi'i hymgorffori yn yr holl addysg cyn-gofrestru

Mae pob cynigydd Sefydliadau Addysg Uwch wedi cael gwybod am y dyfarniadau contract ac maent bellach mewn “cyfnod sefyll o 10 diwrnod” ac yn ystod yr amser hwnnw gallant herio'r penderfyniad a / neu godi unrhyw ymholiadau. Os na dderbynnir unrhyw heriau ffurfiol erbyn diwedd y cyfnod hwn, rhoddir contractau i'r cynigwyr llwyddiannus sy'n barod i gyflwyno addysg ddechrau ym mis Medi 2022.

Nodiadau golygyddion:

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn awdurdod iechyd arbennig o fewn GIG Cymru. Mae'n eistedd ochr yn ochr â byrddau ac ymddiriedolaethau iechyd, gan chwarae rhan flaenllaw yn addysg, hyfforddiant, datblygu a siapio'r gweithlu gofal iechyd yng Nghymru.

Mae ei swyddogaethau allweddol yn cynnwys addysg a hyfforddiant, datblygu a moderneiddio'r gweithlu, datblygu arweinyddiaeth, cynllunio gweithlu strategol, deallusrwydd y gweithlu, gyrfaoedd, ac ehangu mynediad. Mae mwy o wybodaeth gan gynnwys y Tendr Addysg Cyn-Gofrestru Proffesiynol Gofal Iechydar gael ar  wefan AaGIC.