Neidio i'r prif gynnwy

Sut mae meddygon a deintyddion dan hyfforddiant yng Nghymru yn llunio eu haddysg eu hunain

[Dr Rachel Lee (ar y chwith) hyfforddai obstetreg a gynaecoleg ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Dr Holly Morgan (ar y dde) hyfforddai cardioleg  ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg]

Y syniad y tu ôl i Felin Drafod Hyfforddeion Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yw grymuso'r rhai y mae'r rhaglenni hyfforddi meddygol a deintyddol yng Nghymru yn effeithio arnynt i ddylanwadu ar yr agenda hyfforddi.

Mae sicrhau bod hyfforddeion meddygol a deintyddol yn cael llais yn eu haddysg eu hunain yn elfen bwysig o gynnig Cymru fel lleoliad rhagorol i weithwyr gofal iechyd proffesiynol hyfforddi, gweithio a byw.

Mae'r Felin Drafod Hyfforddeion yn cynnwys 12 - 15 o hyfforddeion meddygol a deintyddol sy'n cynrychioli nifer o arbenigeddau gwahanol, sydd ar wahanol gamau o'u teithiau hyfforddi ac sydd wedi'u lleoli ar draws Cymru gyfan. Gyda'i gilydd, gallant felly ddarparu persbectif unigryw iawn o fewn hyfforddiant meddygol a deintyddol yng Nghymru.

Sefydlwyd y 'Felin Drafod' yn 2017 gan Ddeoniaeth Cymru ar y pryd, sydd bellach yn rhan o AaGIC, dan arweinyddiaeth y Deon Ôl-raddedig Dros Dro, yr Athro Peter Donnelly.

Dywedodd Dr Rachel Lee, hyfforddai obstetreg a gynaecoleg ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ac Is-gadeirydd presennol y felin drafod: “Ar ôl lansio'r Gwobrau Hyfforddi BEST yn 2017, sylweddolodd y Ddeoniaeth bod gan grŵp o hyfforddeion a oedd yn angerddol am hyfforddiant gyda set dda o sgiliau, ac roedden nhw'n meddwl - dylem geisio harneisio'r brwdfrydedd hwnnw rywsut - a dyna pam eu bod wedi sefydlu'r felin drafod.

”Mae'r Felin Drafod yn cyfarfod bob mis ac ar hyn o bryd mae'n gweithio ar ddau brosiect a fydd yn gwella profiad yr hyfforddai. Ochr yn ochr â hyn, roedd Cadeirydd y melin drafod, dan hyfforddiant cardioleg ar hyn o bryd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, Dr Holly Morgan, yn aelod o Uwch Dîm Rheoli Deoniaeth Cymru.

Meddai Holly, “Rwy'n credu bod y Felin Drafod yn syniad gwych oherwydd bod gan lawer o hyfforddeion farn a phroblemau, ond nid ydynt yn dweud wrth neb o ddydd i ddydd  nac yn gwybod ble i'w lleisio. Mae'n debyg mai dyma'r materion bach hyn nad ydych yn credu eu bod yn ddigon mawr i'w codi, oni bai eich bod wedi gofyn beth allai fod yn well neu os ydych chi wedi gofyn am eich syniadau, ac rydym yn mynd ati i ofyn am syniadau hyfforddeion.

”Y prosiect cyntaf y gwnaeth y Felin Drafod ddechrau arno oedd ehangu Uned Cymorth Proffesiynol (PSU) AaGIC, sy'n darparu ystod o wasanaethau cymorth i hyfforddeion i helpu i wella eu lles a'u perfformiad.

Dywedodd Rachel: “Roedd Leona Walsh, Rheolwr PSU, yn chwilio am ryw gyfeiriad ar sut i ehangu'r PSU. Fe benderfynon ni ganolbwyntio ar brosiect yn edrych ar pam nad yw hyfforddeion yn cael mynediad i'r PSU, pa rwystrau sy'n eu hatal rhag cael gafael arno, pa fath o bobl yr hoffent gael gafael arno ond nad ydynt, a sut y gellid ei wella i'r rhai sydd yn ei ddefnyddio.

”Bydd prosiect nesaf y Felin Drafod yn troi o gwmpas ‘Llai na hyfforddiant llawn amser’ (LTFT). Nodwyd y materion sy'n gysylltiedig â chwblhau llai na hyfforddiant llawn amser fel thema gyffredin ymhlith aelodau'r melin drafod ac yn Fforwm Ymgysylltu â Hyfforddwyr Deoniaeth Cymru a gynhaliwyd ym mis Mawrth 2018.

Agweddau negyddol tuag at LTFT ac anhawster ei gymeradwyo yw rhai o'r rhwystrau sy'n wynebu hyfforddeion. Bydd y prosiect nesaf hwn yn edrych ar ffyrdd y gellir cefnogi hyfforddeion sy'n cwblhau LTFT yn well i oresgyn y rhwystrau hyn.

Trwy eistedd ar y Felin Drafod, mae nifer o hyfforddeion yn cael y cyfle i ddeall sut mae'r rhaglen hyfforddi yn cael ei rheoli o fewn AaGIC. Maent yn gallu cyfrannu eu syniadau ar ffyrdd o wella hyfforddiant i greu rhaglen arloesol, gefnogol a chynhwysol.

Fel y dywedodd Rachel: “Rydym yn grŵp unigryw o bobl ar y Felin Drafod. Rydym i gyd yn dod o gefndiroedd gwahanol, mae gennym ddiddordebau gwahanol a gwahanol bethau i'w cyflwyno.

“Mae tîm arweinyddiaeth AaGIC yn awyddus i glywed ein syniadau a'n persbectif ac maent yn ein parchu, felly mae gennym y potensial i siapio addysg feddygol yng Nghymru.“Mae'r Felin Drafod yn newydd iawn ac mae llawer o lefydd y gallem fynd a sut y gallem wella ein rhaglenni hyfforddi.

Mae ganddo'r potensial i rymuso hyfforddeion sy'n frwdfrydig am arweinyddiaeth yn wirioneddol ac, wrth i'r felin drafod fynd rhagddo, rwy'n credu bod gennym y potensial i fod hyd yn oed yn fwy dylanwadol nag yr ydym ar hyn o bryd.

 

Os hoffech chi gysylltu â'r Felin Drafod i Hyfforddeion, anfonwch e-bost at: HEIW.TraineeThinkTank@wales.nhs.uk

Gallwch hefyd ymweld â'n gwefan i gael gwybod mwy am aelodau presennol y Felin Drafod i Hyfforddeion.