Neidio i'r prif gynnwy

Llongyfarchiadau i'r Athro Push Mangat, Cyfarwyddwr Meddygol AaGIC

Mae Cymdeithas Ffisigwyr o Dras Indiaidd Prydain (BAPIO) wedi cydnabod yr Athro Pushpinder Mangat yn ystod eu Cynhadledd Flynyddol a gynhaliwyd ym mis Ionawr eleni.

Cyflwynwyd gwobr BAPIO i Push am wasanaethau i Addysg a Hyfforddiant Meddygol gan Gadeirydd AaGIC, Dr Chris Jones CBE. Wrth siarad yn y seremoni wobrwyo, canmolodd Dr Jones waith yr Athro Mangat i hyrwyddo achos yr hyfforddeion tramor, yn benodol am dynnu sylw at eu hanghenion addysgol a hyfforddiant.

Ers ei greu, mae ein gwasanaeth iechyd gwladol wedi dibynnu ar raddedigion meddygol rhyngwladol am ei lwyddiant a'i sefydlogrwydd. Amcangyfrifir bod dros 50,000 o feddygon o dras Indiaidd yn gwasanaethu yn ein GIG ledled y DU. Yn ystod y 1960au a'r 70au – roedd bron i 70% o feddygon teulu yng Nghymoedd Cymru o dras Indiaidd – a heddiw mae bron i draean o'r holl ymgynghorwyr ysbytai yng Nghymru o dras Indiaidd.

Mae BAPIO yn sefydliad dielw sy'n agored i bob gweithiwr gofal iechyd proffesiynol, gan hyrwyddo amrywiaeth, cydraddoldeb a chynhwysiant. Ers ei ddechrau ym 1996 gyda'r nod cychwynnol o gefnogi graddedigion meddygol rhyngwladol, mae BAPIO wedi tyfu mewn statws a dylanwad i fod yn un o'r sefydliadau mwyaf o'i fath yn y wlad. Cynrychiolir BAPIO drwy nifer o adrannau sy'n cwmpasu pob rhanbarth o'r DU.

"Mae BAPIO yn ddiolchgar iawn i Push am dynnu sylw at gyrhaeddiad gwahaniaethol meddygon BAME, mater a godwyd gan BAPIO drwy achos llys yn 2014". Bu Push yn fodel rôl i feddygon BAME ac mae wedi dangos nad yw gwaith caled a gallu yn cydnabod unrhyw rwystrau.

Yr Athro Keshav Singhal MBE

“Rydym i gyd yn falch iawn bod Push wedi cael ei gydnabod fel hyn. Mae helpu i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau yn y gweithlu meddygol yn y DU ac yn enwedig yng Nghymru, yn flaenoriaeth bwysig i'n sefydliad ac yn un rwy'n gwybod bod Push yn angerddol iawn amdano”.

Alex Howells, Prif Weithredydd AaGIC

“Mae bob amser yn wylaidd cael fy cydnabod fel hyn ac rwy'n ddiolchgar iawn i BAPIO am hyn. Mae creu a chefnogi llif o feddygon o safon ar gyfer y GIG drwy ddarparu cyrsiau hyfforddi i hyrwyddo rhagoriaeth meddygon wedi bod yn bwysig iawn i mi erioed. Yr ydym wedi gwneud llawer i leihau'r anghydraddoldeb cynhenid mewn sawl agwedd ar addysg, hyfforddiant a dilyniant gyrfa yng Nghymru. Fodd bynnag, rhaid inni beidio â bod yn hunanfodlon, ac mae llawer mwy o waith i'w wneud o hyd”.

Yr Athro Push Mangat