Neidio i'r prif gynnwy

Gwahoddiad i Gymryd Rhan: Cynllun Peilot Y Fframwaith Galluogrwydd Digidol ar gyfer Gofal Iechyd yng Nghymru

Mae datblygu galluogrwydd digidol yn ymwneud â mwy nag adeiladu gweithlu sy'n ddigidol barod. Mae'n wir bod angen i bob un ohonom ddefnyddio systemau TG yn y gweithle, a bod technolegau iechyd digidol yn trawsnewid y ffordd yr ydym yn darparu ein gwasanaethau i wella ansawdd gofal cleifion. Yn fwy arwyddocaol fyth, gwyddom fod cyfranogiad digidol yn gysylltiedig â gwell deilliannau, i bawb, gan gynnwys gwell iechyd a disgwyliad oes hirach, lleihad mewn lefelau unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol, a gwell mynediad at swyddi ac addysg. Mae ein Fframwaith Galluogrwydd Digidol ar gyfer Gofal Iechyd yng Nghymru yn offeryn ymarferol, rhyngweithiol, i unigolion a thimau, i ddeall yn well y sgiliau, yr ymddygiadau a'r agweddau sydd eu hangen i ffynnu mewn byd digidol. Mae gennych gyfle i fyfyrio ar eich galluoedd digidol a hunanasesu, gan ddefnyddio ein teclyn rhyngweithiol, i nodi eich cryfderau a'r meysydd sydd angen ichi eu datblygu. 

Mae'r cynllun peilot hwn yn agored/yn fyw nawr hyd at 31 Mawrth, ac mae croeso i bawb sy'n gweithio ym maes gofal iechyd gymryd rhan a rhoi adborth ar yr adnodd.

Mae gennym fersiwn drafft cychwynnol o'r fframwaith galluogrwydd digidol sydd bellach ar gael i chi ei archwilio a rhoi adborth yn ei gylch: 

https://rise.articulate.com/share/Tz2Nw3VQlvNCVuHvqRS6ksCzjHju90mS.

Mae'r rhaglen waith hon yn rhan o ddatblygiad a gweithrediad ailadroddol felly mae eich mewnbwn, gyda phob cam, yn cael ei drysori a'i werthfawrogi. Bydd allgynhyrchion y peilot hwn yn llywio fersiwn nesaf y fframwaith yn uniongyrchol.

Gan mai cynllun peilot ydyw, ac nid y fersiwn derfynol, mae rhai cyfyngiadau. Gellir cael yr olwg orau arno drwy gyfrwng cyfrifiadur neu liniadur. Nid ydym yn storio canlyniadau, ac nid ydym yn darparu adborth personoledig. Yn y fersiwn nesaf, ein nod yw cynnwys y nodweddion hyn. Am y tro, rydym yn awyddus i glywed eich barn am yr offeryn, ac am eiriad y fframwaith. 

Hefyd, os gwyddoch am unrhyw adnoddau perthnasol, ar-lein neu wyneb yn wyneb, y byddent yn ddefnyddiol i'w cynnwys, yna cysylltwch â ni—da chwi, neu ychwanegwch nhw at yr adran sylwadau ar ddiwedd y ffurflen adborth a byddwn yn eu cynnwys yn y fersiwn nesaf. 

Os oes gennych unrhyw faterion neu gwestiynau, cysylltwch â mi'n uniongyrchol: Lee.Ballantyne@wales.nhs.uk