Neidio i'r prif gynnwy

Dychmygwch ein byd heb Reolwyr Ymarfer

Mae gan swyddi sy'n cael eu llenwi gan staff sydd â photensial heb eu defnyddio anfanteision amlwg yn ymwneud â pherfformiad, darparu gwasanaethau, effeithlonrwydd a mwy. Nid yw'r sefyllfa hon o bell ffordd yn adlewyrchiad o'n cadarnle o Reolwyr Ymarfer presennol sy'n flaengar, yn fedrus iawn ac yn wybodus ac yn cyflawni rôl y byddai llawer yn osgoi. Fodd bynnag, mae'r meistri hyn o'u chrefft wedi 'tyfu eu hunain' neu wedi cyrraedd gofal sylfaenol gyda sgiliau a phrofiad a gafwyd o gyflogaeth flaenorol; gan nad oes llwybr gyrfa amlwg i gefnogi datblygiad y grŵp gweithlu hynod bwysig hwn.

Mae set sgiliau Rheolwr Practis yn llu o alluoedd i ddelio â llu o weithgareddau sy'n golygu rheoli gwasanaeth gofal sylfaenol prysur o ddydd i ddydd. I enwi rhai:

 • sgiliau ariannol rhagorol
 • y gallu i reoli amgylchedd sy'n newid
 • sgiliau cyfathrebu da
 • sgiliau negodi
 • sgiliau arweinyddiaeth a chymhellol
 • sgiliau trefnu
 • parodrwydd i weithio gydag eraill a pharchu eu barn
 • gallu i herio
 • hyder mewn technoleg
 • meddwl yn greadigol ac ystyried dewisiadau amgen
 • rheoli pobl – o'r gymuned, aelodau'r tîm a chyfoedion, clinigwyr ac arbenigwyr

A'r cyfan mewn diwrnod o waith! Mae angen i Reolwr Practis fod yn ymrwymedig os nad dim arall.

Felly sut mae'r GIG fel sefydliad yn adnabod ac yn cydnabod llawer o'r Rheolwr Ymarfer?

Mae llawer o gyfrifoldeb ar ysgwyddau Rheolwr Practis, ond mae cwestiynau'n ymwneud â faint o hyfforddiant sydd ar gael i gefnogi a meithrin eu gwaith o gyflawni'r tasgau y maent yn atebol amdanynt. Pa hyfforddiant ddylai fod, ac mewn gwirionedd yn cael ei ddefnyddio? Beth yw ansawdd a phriodoldeb yr hyn sydd ar gael? Faint sy'n gallu nodi hyfforddiant y gallai fod ei angen arnynt?

Mae rôl rheolwr mewn gofal sylfaenol yn heriol, cyffrous, amrywiol, gwerth chweil i'r unigolyn cywir gyda'r cymorth cywir, a rôl lle y gellir bodloni dyheadau gyrfaol rheolaethol a phartneriaeth fusnes. Mae meithrin gwybodaeth ac ennill dyrchafiad o fod yn dderbynnydd i fod yn reolwr practis yn digwydd, ond nid oes map penodol ar gyfer y llwybr hwn, i wireddu uchelgeisiau o'r fath, ac o ganlyniad mae rhai wedi profi mwy o'r ffordd greigiog na'r briffordd i lwyddiant. Mae achos yr adroddwyd arno yn 2017 yn amlygu'r pwynt dan sylw, ble bu i reolwr practis meddygol - a oedd wedi'i or-ddyrchafu - ennill tribiwnlys diswyddo

Rhaid i gyfeirio at sgiliau, gwybodaeth, sydd i'w groesawu mewn amgylchedd dysgu, fod y ffordd ymlaen ond er gwaethaf cydnabod gwerth a'r angen am reolwyr arfer da nid oes fawr ddim yn y ffordd y mae llwybr hyfforddi cydnabyddedig, trefnus i helpu i gyflawni'r rôl allweddol y maent yn ei chyflawni'n llwyddiannus. Yn absenoldeb adnoddau addysg a hyfforddiant neu unrhyw raglen a gymeradwywyd i lansio a datblygu gyrfa unigolyn ym maes rheoli ymarfer, sut y gallwn fod yn sicr bod ein gwasanaethau gofal sylfaenol lleol yn cael eu rheoli'n effeithlon ac yn effeithiol, ac yn gwneud y gorau y gallant mewn gwirionedd? 

Ar hyn o bryd mae'r GIG yn profi rhai o'r pwysau mwyaf difrifol yn ei hanes o 70 mlynedd. Ar y rheng flaen, yn wynebu rhwystredigaethau cleifion, mae ein staff derbynfa a weinyddol a rheolwyr practis.  Maent yn haeddu cael mynediad at wybodaeth, addysg a hyfforddiant a fydd yn rhoi hwb i'w gwydnwch ac yn adeiladu eu sgiliau i fynd i'r afael yn hyderus â'r heriau a ddaw pob dydd.

Nid yw hyn o reidrwydd yn ymwneud â chofrestru ar raglen hyfforddi coleg neu brifysgol gymeradwy, ond yn hytrach, y sicrwydd bod pa bynnag addysg a hyfforddiant a roddir, y maent yn berthnasol, yn briodol, gyda sicrwydd ansawdd, ac o fudd i'r dysgwr a busnes y cyflogwr.

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn wynebu'r her hon wrth ddatblygu pecyn cymorth i gefnogi rheolwyr practis i:

 • ymdopi â'r galw cynyddol am wasanaethau yn ystod/ar ôl pandemig (a lleihau'r risg o losgi allan)
 • eu hysgogi i arwain a sbarduno arloesedd gwasanaethau a newid modelau ymarfer galluogol i fod yn fwy hyblyg wrth ateb gofynion cynyddol ac anghenion y boblogaeth

Mae'r Pecyn Cymorth Rheoli a Gweinyddu Ymarfer (PMAT) yn adnodd i fagu hyder; darparu dulliau i alluogi newid; helpu i ddatblygu sgiliau i feddwl am ffyrdd newydd o lunio ymarfer cyffredinol i ddiwallu anghenion. Mae hwn yn adnodd sydd wedi'i gynllunio ar gyfer ein rheolwyr practis ac a ddatblygwyd mewn partneriaeth â hwy. Roedd David Blower, Rheolwr Busnes, Meddygfa Coed Derwen, Iechyd Pen y Bont ym Mhen-y-bont yn rhan o dîm datblygu PMAT. Meddai,"Mae cynnwys PMAT wedi'i ddatblygu gan ddefnyddio disgrifiadau swydd Rheolwr Practis o bob rhan o Gymru, roedd yr amrywiad yn syfrdanol ac yn her i ddod lan gydag adnodd sy'n cwmpasu pob agwedd o ein swyddi. Hyd yn oed nawr rwy'n siŵr nad oes gennym bopeth, ond mae PMAT yn rhoi adnodd gwych i Reolwyr Ymarfer weithio gydag ef ar gyfer hunan-ddatblygiad." Mae'r pecyn cymorth yn cynnig gwybodaeth a chyngor ar y gweithgareddau a restrir uchod a mwy ac mae ganddo'r potensial i esblygu a thyfu mewn i hwb ar gyfer datrysiadau datblygiad rheolwyr practis.

Bydd PMAT yn cael ei lansio'n fuan gan AaGIC yn y modd beta - gan ganolbwyntio ar gynnydd, ac nid perffeithrwydd – gan wahodd adborth gan reolwyr practis i ddod â manteision i reolwyr practis.

Ein nod yw darparu ffynhonnell gyfoethog o wybodaeth, arweiniad ac adnoddau dysgu a fydd yn dod yn ‘fangre’ ar gyfer yr ystod eang o ddiddordebau a chyfrifoldebau sydd o fewn cylch gwaith Rheolwr Ymarfer Gofal Sylfaenol. Mae hwn yn ddull cenedlaethol o wella ansawdd a diogelwch yn unol â sicrhau bod y gweithlu hwn â'r sgiliau priodol, fel y nodir yng Nghymru Iachach.

Os oes ymholiadau gennych, cysylltwch â heiw.primarycare@wales.nhs.uk.

Cawn glywed mwy yn y man!