Neidio i'r prif gynnwy

Leila Alwadi - Gwyddonydd clinigol dan hyfforddiant, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Fel plentyn, pan ofynnwyd imi beth roeddwn i eisiau ei wneud pan ges i fy magu, fy ateb oedd 'gweithio mewn siop flodau'. Bum mlynedd ar hugain yn ddiweddarach, gallaf gadarnhau bod fy angerdd am werthu blodau yn dal i fodoli, ochr yn ochr ag awydd i wella canlyniadau gofal iechyd a lleihau baich canser.

Roeddwn i wedi bod yn chwilfrydig erioed ac yn yr ysgol uwchradd, fe wnes i ymddiddori fwyfwy ym maes bioleg. Arweiniodd hyn fi at astudio ar gyfer gradd israddedig mewn Gwyddor Fiofeddygol, lle cefais fy swyno gan uniongyrchedd gwyddoniaeth gofal iechyd a chyn hir, datblygais awydd cryf i gyfrannu at y diwydiant arloesol hwn sy'n newid yn barhaus. Es ymlaen i gwblhau fy nghofrestriad IBMS a gweithio fel Gwyddonydd Biofeddygol ar gyfer asiantaethau Iechyd Cyhoeddus a'r GIG. Mwynheais y rolau hyn a dysgais lawer iawn am ddarparu gwasanaethau gwyddonol a phrofion diagnostig - i mi roedd hwn yn amgylchedd delfrydol i'm sgiliau gwyddonol ei ddatblygu. Er gwaethaf hyn, dechreuais ddyheu am rôl fwy amrywiol gydag effeithiau hir sefydlog, felly gwnes gais am swydd Uwch Wyddonydd yn y sector preifat. Yno, roeddwn i'n gallu gweithio ym maes gofal iechyd wedi'i bersonoli i gwmni diagnosteg foleciwlaidd, gan ddatblygu datrysiadau diagnostig a fyddai'n cael eu defnyddio ochr yn ochr â chyffuriau oncoleg wedi'u targedu. Cofleidiais y newid; roedd y wyddoniaeth yn hynod ddiddorol, ac roedd yn werth chweil ac yn gyffrous cyfrannu at welliannau yng nghanlyniadau cleifion.

Roedd fy mhrofiad gyrfa hyd yma wedi dysgu tair gwers fawr i mi; yn gyntaf, roeddwn i eisiau dychwelyd i'r GIG - roedd gen i angerdd enfawr i ddarparu gwasanaeth clinigol o'r radd flaenaf ac nid oeddwn yn gallu cyflawni hyn gan weithio ym maes datblygu diagnosteg breifat, i ffwrdd o leoliad yr ysbyty. Roeddwn hefyd yn gwybod fy mod eisiau bod mewn rôl a oedd yn caniatáu imi gymhwyso fy sgiliau gwyddonol i ddatblygu prosesau arloesol a chyflawni gwelliannau. Yn olaf, roeddwn i'n gwybod fy mod i eisiau parhau i gyfrannu at faes genomeg canser. Gyda hynny mewn golwg, penderfynais wneud cais am y Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr (STP), sy'n rhaglen hyfforddi ôl-raddedig sy'n cefnogi datblygiad Gwyddonwyr Clinigol sydd wedi'u cofrestru â HCPC yn academaidd (trwy radd meistr achrededig) ac yn broffesiynol (trwy ddysgu yn y gwaith). Mae'r rhaglen yn hynod gystadleuol, a chymerodd sawl ymdrech dros ychydig flynyddoedd i lanio rôl. Ond yn 2020, dechreuais fy hyfforddiant mewn Genomeg Canser.

Mae fy llwybr i mewn i wyddoniaeth wedi bod yn un droellog, a bu sawl tro annisgwyl yn y ffordd sydd wedi arwain at i mi ddechrau gyrfa newydd yn llwyr. Ond, yn y pen draw, efallai na fydd llawer o lwybrau i'ch maes yn llinol, ac rwy'n teimlo, trwy fy mhrofiad o rolau a sectorau lluosog, fy mod i wedi gallu dod o hyd i'm hangerdd a galw mewn gwirionedd. Bydd rhai pobl yn gwybod beth yw hyn o ddechrau eu hastudiaethau, ac mae rhai yn ei sylweddoli ymhellach i lawr y llinell, ond credaf, trwy ddilyn fy niddordebau a greddf, fod fy ngyrfa wedi bod yn werth chweil ac yn gyffrous. Fy nghyngor i ar gyfer menywod a merched ifanc sydd â diddordeb mewn gyrfa mewn gwyddoniaeth yw i gredu er mwyn cyflawni. Cofleidiwch unrhyw gyfleoedd sy'n teimlo'n iawn ar gyfer eich datblygiad, yna dyfalbarhewch a byddwch yn agored i addasu.