Neidio i'r prif gynnwy

Dewch i gwrdd a Versha, Rheolwr Newydd AaGIC ar y Rhaglen Trawsnewid Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd

Helo! Versha Sood ydw i, fi yw Rheolwr Newydd Rhaglen Trawsnewid Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd gydag AaGIC.

Fe wnes i gymhwyso fel nyrs o ysbyty prifysgol yn yr India a dod i Gymru dros 18 mlynedd yn ôl! Mewn cartrefi gofal, yn eiddo i gwmni preifat cenedlaethol, y tyfais yr angerdd am ofalu am yr henoed, yn enwedig  bobl sy'n byw gyda dementia. Ynghyd â mynd i'r brifysgol a gweithio, dros y ddegawd nesaf datblygais fel ymarferydd ac fel arweinydd a arweiniodd at fy rôl Genedlaethol ddiwethaf fel Arweinydd Dementia. Mae'r maes ymarfer hwn yn parhau i fy swyno, lle mae pob cyswllt ystyrlon yn cyfrif a phob aelod o'r tîm, clinigol neu anghlinigol yw'r darn annatod hwnnw o'r pos i'r darlun cyfannol o'r unigolion mewn gofal.

Pan ddarllenais y Fframwaith Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd (AHP) roedd yn atseinio gyda mi a llawer o gydweithwyr y bûm yn gweithio gyda nhw. Mewn bron i 25 mlynedd o fy ngyrfa ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol, rwyf bob amser wedi teimlo gwagle rhwng yr unigolyn a'i iechyd a'i les, ac nid meddygaeth yn unig yw hynny (acíwt / tymor hir). Roedd angen i ni feddwl am gyflyrau cronig fel Dementia, diabetes, iselder ysbryd, a'u heffaith nid yn unig ar wasanaethau ond ar yr unigolyn ei hun. Roedd angen newidiadau mewn ffordd o fyw, mewnbwn adsefydlu ac ataliol i lawer mwy o salwch a ddaw gydag oedran ac nid dim ond dull “un maint sy'n addas i bawb” adweithiol. Roedd yn golygu proffesiwn wedi'i bersonoli yn seiliedig ar ddull un llwybr. Mae'n bryd inni feddwl y tu allan i'r bocs, bod yn greadigol gyda'n canfyddiad o'r hyn sydd ei angen ar weithiwr gofal iechyd proffesiynol modern fel rhan o'u pecyn cymorth proffesiynol. Mae Fframwaith Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd  yn cyflymu'r broses feddwl hon.

Rwyf bob amser wedi ffynnu mewn amgylcheddau lle mae “gwaith tîm yn gwneud i freuddwyd weithio” trwy barchu pawb a rhannu sgiliau. Un lle nad oes gennym fylchau, dim ond sgiliau arbennig a datblygiad cyson. Lle mae didwylledd, tryloywder, a hyblygrwydd ar gyfer syniadau newydd a llawer o angerdd ac amynedd i yrru hynny.

Ar ôl gweithio ym maes uwch arweinyddiaeth, fel rhan o dîm amlddisgyblaethol ac fel arweinydd cartref / cartrefi gofal, dyma fy rôl gyntaf yn y GIG lle rwy'n edrych ymlaen at weithio gyda'r tîm amrywiol hwn. Yn ystod fy mhedair wythnos gyntaf o weithio yn y tîm Cymru Gyfan hwn, rwyn gwybod cymaint yn barod am yr ymroddiad a'r brwdfrydedd sydd gan pobl AaGIC wrth ymdrin â'u rolau. Gair rwy’n ei glywed yn gyson yw “Uchelgais”! Mae symud i mewn i AaGIC yn teimlo fel cam naturiol a chywir.

Fy rôl yn AaGIC yw Arweinydd Rhaglen Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd  ac mae'r rôl hon yn dod o dan gyfarwyddiaeth nyrsio AaGIC. Dechreuais y rôl newydd hon ar yr un adeg y llaciwyd ar gyfyngiadau cymdeithasol Covid-19, felly ar adeg y blog hwn, bûm yn ddigon ffodus fy mod eisoes wedi cwrdd ag ychydig o fy nghydweithwyr, rhai fwy neu lai wyneb yn wyneb, ac mae hynny wedi bod yn bleser llwyr!

Gan fod hon yn rôl newydd yn gweithio i greu fframwaith newydd mae fy nghynllun gwaith yn esblygu. Yn ystod yr ychydig wythnosau rwyf wedi bod yn gweithio yn AaGIC, rwyf wedi cael cyfle i siarad am y cynnig amrywiol y mae Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd  yn ei gynnig i'r tîm amlddisgyblaeth wrth ddelio â sefyllfaoedd cymhleth, tymor hir ac ansicr. Er mwyn cefnogi'r timau yn ymarferol, rydym wedi coladu i rannu rhai straeon llwyddiant cyfoedion ymarferol ynghylch sut y gall rôl fynd y tu hwnt i hynny gyda sgiliau i weithio ar frig eu trwydded.

Beth sydd angen i ni fel AaGIC ei gynnig i alluogi hyn ledled Cymru? Adnoddau, fframwaith, llwybrau gyrfa ac ati?

Er mwyn archwilio'r rôl bosibl y mae'n rhaid i bob Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd  ei chwarae yn nhaith iechyd a lles unigolyn, boed hynny yn y gymuned, yn yr ysbyty neu mewn adsefydlu, mae'n bwysig ein bod yn clywed lleisiau ein  Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd  o'r tu mewn ac yn gweithio y tu allan i'r GIG.

Mae rhai o'r llwyddiannau disgwyliedig eisoes yn bodoli er ar lefel leol fach. Mae'n ymwneud â chreu lle i rannu'r rhain ac ysbrydoli eraill i ddilyn ystafelloedd, efallai'n fwy creadigol mewn rhai achosion. A dal i fod yno i gefnogi trwy'r cyfnod pontio ac unrhyw gyfleoedd dysgu a datblygu y gall AaGIC eu cynnig. Hynny yw, gyrru'r newid o'r tu mewn i'r timau sy'n byw ac yn anadlu rhagoriaeth!

Daw'r paragraff hwn o flog fy rheolwr llinell, Wendy Wilkinson. Mae'n hollol atseinio gyda mi,

“Mae'r llwybrau gyrfa sydd ar gael inni, wedi'u cyfyngu gan gyfyngiadau ein dychymyg ein hunain yn unig. Os yw Covid-19 wedi dysgu unrhyw beth inni, mae gennym y potensial i fod yn fwy dewr nag yr ydym yn ei feddwl! Mae ein gweithwyr proffesiynol a'n cyhoedd wedi croesawu ffyrdd newydd o weithio gyda'i gilydd, fel ymgynghori yn rhithwir, yn gyflymach nag y gellid bod wedi'i ragweld."

Mae 13 o Broffesiynau Perthynol i Iechyd sy'n cynnwys: -

 1. Therapydd Celf
 2. Therapydd Drama
 3. Therapydd Cerdd
 4. Podiatrydd
 5. Deietegwyr
 6. Therapydd Galwedigaethol
 7. Orthoptyddion
 8. Prostheteg
 9. Orthotyddion
 10. Parafeddygon
 11. Ffisiotherapyddion
 12. Therapydd Lleferydd ac Iaith
 13. Seicolegwyr

Gadewch i ni wneud i bob cyswllt a chyfraniad gyfrif! Gadewch i ni ymuno gyda'n gilydd i rannu'r cyfle hwn ymhell ac agos i ymgysylltu a chynnwys cymaint o leisiau â phosib. I gael mwy o wybodaeth am Raglen Fframwaith Proffesiynau Perthynol i Iechyd, mae croeso i chi gysylltu â ni ar HEIW.Alliedhealthprofessions@wales.nhs.uk.