Neidio i'r prif gynnwy

Deon Cyswllt Arweiniol newydd ar gyfer Cynhadledd y Deoniaid Meddygol Ôl-raddedig (COPMeD)

Rydym yn hynod falch o gyhoeddi bod Raj Nirula, wedi'i benodi'n Ddeon Cyswllt Arweiniol ar gyfer Meddygon Staff ac Arbenigwyr Cyswllt yn y DU gan (COPMeD). Raj yw'r Deon Cysylltiol ar gyfer Meddygon Staff ac Arbenigwyr Cyswllt (SAS) Meddygon a Deintyddion yn Addysg a Gwella Iechyd Cymru.

Bydd Raj yn parhau yn ei rôl gydag AaGIC wrth ddylanwadu ar y cynlluniau strategol i helpu a chefnogi rhwydwaith meddygon SAS yng Nghymru, a'r DU, yn ei rôl newydd gyda grŵp SAS COPMeD.

Mae meddygon SAS yn grŵp amrywiol sydd ag ystod eang o sgiliau, profiad ac arbenigeddau ac maent yn rhan hanfodol o weithlu meddygol y GIG. Mae COPMeD yn grŵp ymgynghorol a fforwm sy'n darparu llwyfan i feddygon yn y DU gwrdd a rhannu arfer gorau. ;Prif amcanion y grŵp SAS, is-grŵp o COPMeD, yw hyrwyddo dull cyson tuag at ddatblygiad proffesiynol meddygon SAS, a chefnogaeth a chyngor ynghylch anghenion addysgol neu hyfforddiant pellach sydd y tu hwnt i DPP arbenigedd-benodol. Mae hyn gyda'r nod yn y pen draw o ddarparu gweithlu diogel, sefydlog a phrofiadol o feddygon SAS.

Meddai Raj Nirula; “Fy nghynllun yw sicrhau bod anghenion datblygiad proffesiynol meddygon SAS yn y DU yn cael eu diwallu â chyfleoedd iddynt symud ymlaen a ffynnu trwy gydol eu gyrfa a bod gan y rhai sy'n bwriadu mynd trwy lwybr CESR gefnogaeth i'r rhagofynion sy'n ofynnol. Mae pob meddyg SAS i'w annog i gymryd rolau clinigol, goruchwyliwr addysgol ac arfarnwr gan weithredu siarter SAS yn llawn.”

Dywedodd Tom Lawson, Deon Ôl-raddedig; “Rydyn ni wrth ein bodd bod Raj wedi cyflawni'r apwyntiad sylweddol hwn i ymuno â thîm COPMeD. Mae Raj yn ymroddedig i wella bywydau gwaith meddygon SAS yng Nghymru, a bydd nawr yn gallu dylanwadu ar yr agenda ledled y DU. Roedd Raj yn allweddol wrth ddatblygu’r Siarter SAS gyntaf gan weithio’n uniongyrchol gyda Llywodraeth Cymru, sy’n sicrhau bod meddygon a deintyddion SAS yn cael cefnogaeth briodol yn y gweithle. Bydd y swydd newydd hon yn caniatáu i Raj adeiladu ymhellach ar y gwaith hwn".

Dywedodd Ian Collings, ein Cyfarwyddwr Newydd Cymorth a Datblygiad Proffesiynol Meddygol: “Un o brif gyfrifoldebau fy rôl newydd yw sicrhau bod gan feddygon SAS yng Nghymru fynediad at gyfleoedd cymorth a datblygu a byddwn yn archwilio opsiynau i gyflawni hyn dros y ddwy flynedd nesaf. Bydd cael Raj yn y rôl hon yn ein galluogi i ddeall tirwedd y DU sy'n gysylltiedig â chefnogaeth a datblygiad meddygon SAS a nodi meysydd arfer gorau y gallem o bosibl eu gweithredu yng Nghymru".