Neidio i'r prif gynnwy

Blog Wythnos Gwyddoniaeth Gofal Iechyd: Dr Samantha Telfer, Gwyddonydd Clinigol mewn Delweddu Cyseiniant Magnetig (MRI)

Dr Samantha Telfer - Gwyddonydd Clinigol mewn Delweddu Cyseiniant Magnetig (MRI), adran Ffiseg Feddygol a Pheirianneg ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Rwyf bob amser wedi mwynhau ffiseg, ei astudio ar gyfer fy ngradd gyntaf ac yna mynd ymlaen i wneud PhD mewn ffiseg lled-ddargludyddion. Arweiniodd y rhain at i mi weithio ym maes ymchwil a datblygu yn y diwydiant lled-ddargludyddion am oddeutu deng mlynedd. Er imi fwynhau'r gwaith a oedd â mwy o ffocws tuag at beirianneg ac ennill llawer o sgiliau newydd, sylweddolais fy mod eisiau gyrfa gyda phwyslais cryfach mewn ffiseg lle gallwn ddefnyddio mwy o'r sgiliau hynny a'u cymhwyso mewn ffordd yr hoffwn.

Dechreuais feddwl am yrfa mewn gwyddoniaeth gofal iechyd. Mae un o fy ffrindiau agos wedi gweithio a hyfforddi fel ffisegydd meddygol mewn radiotherapi ers dros 20 mlynedd. Mae ganddi foddhad swydd gwych ac argymhellodd hi hyn fel gyrfa ragorol. Roeddwn bob amser wedi bod â chysylltiad â pheiriannau ac wedi ennill profiad o weithio gydag amrywiaeth fawr o offer technegol yn ystod fy ngyrfa gynharach. Sylweddolais, pe bawn yn dod yn wyddonydd gofal iechyd, byddwn nid yn unig yn gallu gwneud y gwaith yr oeddwn yn ei fwynhau, ond hefyd yn cyfrannu at wneud gwahaniaethau gwirioneddol i fywydau pobl.

Felly gwnes gais i'r Cynllun Gwyddoniaeth Glinigol tua deng mlynedd yn ôl, ond er i mi gyrraedd y cam cyfweld, roeddwn yn aflwyddiannus. Ni wnaeth hyn fy rhwystro ac felly ymgymerais â'r MSc Ffiseg Ymbelydredd Meddygol ym Mhrifysgol Abertawe.

Roeddwn i wedi gwirioni. Roeddwn i wrth fy modd â'r MSc. Trwy fy mhrosiect MSc, llwyddais i gael swydd gyda chwmni o Abertawe, a oedd yn cynnwys delweddu cyseiniant magnetig (MRI). Roeddem yn gweithio i ddatblygu dyfais meddalwedd feddygol newydd y gellid ei defnyddio i ddadansoddi data MRI. Gweithiais yno am bedair blynedd a hanner a chollwyd yr arian ar ôl hynny a daeth y cwmni i ddwylo'r gweinyddwyr.

Yn dal wedi ymrwymo i yrfa mewn gwyddoniaeth gofal iechyd, nid oeddwn yn mynd i adael i gyfle fynd heibio imi. Llwyddais i gael rôl dros dro fel Ffisegydd Cynorthwyol a ganiataodd imi ennill profiad cyn gwneud cais eto i'r Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr sydd bellach wedi'i ailenwi - y tro hwn, bûm yn llwyddiannus a gwnes i leoliad hyfforddi yn ysbyty Singleton, gan arbenigo mewn radiotherapi.

Efallai eich bod yn pendroni pam, pe bai fy arbenigedd yn radiotherapi, fy mod bellach yn gweithio ym MRI? Hyd at y llynedd, dim ond un Ffisegydd MRI oedd yn gweithio yn GIG Cymru, a chrëwyd rôl i helpu i gefnogi a gwella darpariaeth gwasanaeth MRI Clinigol - y rôl y cefais fy mhenodi iddi. Rwy'n mwynhau gweithio ym maes radiotherapi lle mae MRI yn dod yn offeryn pwysig, ond rwyf hefyd wrth fy modd yn gweithio yn y gwahanol feysydd o MRI, felly mae'r rôl newydd hon yn cynnig y gorau o ddau fyd gan adeiladu ar fy mhrofiad mewn radiotherapi a fy swydd flaenorol.

Y peth sy'n gwneud y maes hwn o wyddoniaeth gofal iechyd mor gyffrous yw'r arloesedd. Na waeth ym mha faes rydych chi'n gweithio, mae yna gyfleoedd ar gyfer ymchwil a datblygu. Mae technolegau neu weithdrefnau newydd a mwy datblygedig yn cael eu creu yn gyson, pob un yn helpu i wella lefel y gofal a'r driniaeth y gallwn eu cynnig i'n cleifion.

Fodd bynnag, yr un peth sydd ei angen o ganlyniad i'r datblygiadau hyn mewn technolegau yw pobl fedrus, dalentog i'w hadeiladu, eu gweithredu a'u cynnal. Mae dyfodol gwyddoniaeth gofal iechyd yn canolbwyntio'n fawr ar dimau amlddisgyblaethol. Mae arnom angen unigolion ag amrywiaeth o setiau sgiliau, cefndiroedd a phersonoliaethau i ddilyn gyrfaoedd yn y maes.

Felly os ydych chi'n ofalgar, yn gallu cyfathrebu'n dda, gweithio'n dda fel rhan o dîm a bod â meddwl chwilfrydig, beth am edrych i mewn i yrfa mewn gwyddoniaeth gofal iechyd. Mae'n darparu gyrfa lle nad ydych chi'n gyfyngedig oherwydd eich oedran, eich rhyw, o ble rydych chi'n dod neu'ch profiadau yn y gorffennol. Edrychwch arna i, cefais yrfa lawn arall cyn i mi ddod yn Wyddonydd Clinigol, ond nawr rydw i'n gwneud y swydd rydw i'n ei charu, gan wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl.

I ddarganfod mwy am yrfa mewn gwyddoniaeth gofal iechyd, ewch i http://www.weds.wales.nhs.uk/gwyddor-gofal-iechyd.