Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

27/08/20
Mae Orbit360 ein system adborth 360° meddygon newydd bellach yn fyw

Mae Uned Gymorth Ailddilysu AaGIC (RSU) a'r tîm Digidol wedi datblygu system Adborth Claf a Chydweithiwr 360 ° sydd bellach ar gael i bob meddyg yng Nghymru, gyda'r nod o fodloni gofynion ailddilysu.

27/08/20
Technegydd Fferyllol yn ennill gwobr ymchwil o fri

Dyfarnwyd Gwobr Ymchwil Howard Tanner 2019 - IPDA Cymru - i Rebecca Chamberlain am ei hymchwil i rôl technegwyr fferylliaeth gymunedol o fewn GIG Cymru a'r cyfle sydd ganddynt i ddatblygu rôl.

25/08/20
Porth Arweinyddiaeth newydd 'Gwella' bellach ar gael i holl staff GIG Cymru

Mae ‘Gwella’ y porth arweinyddiaeth ar gyfer holl staff GIG Cymru wedi’i lansio heddiw. Mae'r adnodd digidol dwyieithog ar gael drwy unrhyw ddyfais symudol ac mae'n darparu mynediad at ystod eang o adnoddau arwain a rheoli tosturiol a guradwyd o Gronfa’r Brenin, y Brifysgol Agored a chydweithwyr ar draws cenhedloedd eraill y DU.

21/08/20
Gwahoddiad i gydweithwyr hyrwyddo: 'Ein Myfyrdodau, Ein Penderfyniadau, Ein Dyfodol'

Mae Cymru Iachach yn golygu newid yr hyn rydyn ni'n ei wneud a sut rydyn ni'n gwneud pethau ledled y GIG a Gofal Cymdeithasol Cymru. Ar gyfer y cleifion a'r cymunedau rydyn ni'n eu gwasanaethu, felly mae mwy o bwyslais ar ofyn y cwestiwn “pa ofal ydych chi yn dymuno ac ei angen”?

20/08/20
Mae'n ddiwrnod canlyniadau TGAU heddiw

Pob lwc i bawb, os nad ydych yn siŵr beth yw'r cam nesaf, yna edrychwch ar yr opsiynau sydd ar gael o fewn GIG Cymru.

 

19/08/20
Dathlu gwaith ein hyfforddeion fferyllol

Mae hyfforddeion fferyllol cyn-gofrestru Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn cynnal archwiliad bob blwyddyn fel rhan o'u rhaglen hyfforddiant yn seiliedig ar waith. Fel arfer, caiff hyn ei ddathlu gyda diwrnod posteri blynyddol lle byddant yn rhannu eu gwaith gyda gweddill eu cydweithwyr a phanel o feirniaid.

18/08/20
Gweithlu Iechyd Meddwl - yn Addas i'n dyfodol!

"Strategaeth Law yn llaw at Iechyd Meddwl" yw strategaeth draws-lywodraethol 10 mlynedd Llywodraeth Cymru i wella iechyd meddwl a lles ar draws pob oedran. Cyhoeddwyd y strategaeth ym mis Hydref 2012 yn dilyn ymgysylltu sylweddol ac ymgynghoriad ffurfiol â rhanddeiliaid, ac mae wedi cael ei chefnogi gan gyfres o gynlluniau cyflawni manwl.

18/08/20
Mae #VirtualPrideWeek2020 ar y gorwel

Fel y gwyddoch efallai, mae dathliadau Pride eleni yn symud i fod ar-lein, ac felly yr ydym ni hefyd.

12/08/20
Yw'ch camau nesa ar ôl cael eich canlyniadau ?

A wyddech chi mai'r GIG yw'r cyflogwr mwyaf yng Nghymru gyda dros 98,400 o weithwyr, a bod mwy na 350 o opsiynau gyrfaol ar gael?

12/08/20
Fferylliaeth Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) Cymorth Cofrestru Dros Dro

Yn Fferylliaeth Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), rydym wedi datblygu adran adnoddau a
fforwm gofrestru dros dro ar ein gwefan. Mae hyn i gefnogi fferyllwyr cofrestredig dros dro a gyflogir
ym mhob sector fferyllol yng Nghymru ac ar gyfer y rhai sy'n byw yng Nghymru sy'n gweithio tuag at
eu heisteddiad cyntaf o asesiad cofrestru'r GPhC; rhwng Awst 2020-Gorffennaf 2021.

10/08/20
Arolwg o Weithlu Fferylliaeth Gymunedol Cymru

Mae'r adroddiad hwn gan y Ddeoniaeth Fferyllol o fewn Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), yn darparu'r data cyntaf a gyhoeddwyd am y gweithlu fferylliaeth gymunedol yng Nghymru.

06/08/20
Llinell gymorth llesiant y Samariaid ar gyfer gweithwyr iechyd a gweithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru

Mae AaGIC, mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru a’r Samariaid wedi lansio llinell gymorth llesiant gyfrinachol newydd i weithwyr y GIG a gweithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru. 

30/07/20
Gwybodaeth bwysig ar gyfer myfyrwyr bwrsariaeth 2017 a 2018

Yn ddiweddar rydym wedi gwneud rhai newidiadau i delerau ac amodau cytundeb Cynllun Bwrsariaeth y GIG i fod yn fwy ffafriol i fyfyrwyr.

29/07/20
Mae Cymru'n cyflawni dros 99% o'r gyfradd lenwi wrth fod mwy a mwy o feddygon iau yn dewis hyfforddi yng Nghymru

Yn ôl data a gyhoeddwyd gan Fwrdd Recriwtio a Dethol Meddygol a Deintyddol y DU, mae Cymru wedi cyrraedd y cyfraddau llenwi uchaf ledled y DU.

22/07/20
Cefnogi gofal cleifion yn y rheng flaen yn ystod y pandemig

Mae dwy o fyfyrwyr MPharm Prifysgol Caerdydd o Gymru, a gefnogodd y GIG yn ystod pandemig coronafeirws, wedi rhannu eu straeon o weithio yn ystod y cyfnod Covid.

21/07/20
AaGIC ynghylch Cofrestryddion Dros dro yng Nghymru

Oherwydd yr argyfwng Covid-19 presennol, mae'r garfan 2019/20 o hyfforddeion cyn cofrestru yn canfod eu hunain mewn sefyllfa ddigyffelyb.

15/07/20
Rheolwr Absenoldeb Intrepid: Sut i ganslo cais am absenoldeb

Mae'r wybodaeth hon ar gael i unrhyw un sy'n defnyddio Intrepid i archebu gwyliau blynyddol.

10/07/20
Ein Liam: Stori Nursio

Simon yw Rheolwr Rhaglen Addysg Cymru, ac mae'n arwain y broses o weithredu Safonau'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth ar gyfer addysg. Ysbrydolwyd ei feddyliau gan "Flwyddyn WHO y nyrs a'r fydwraig 2020' yn annog myfyrio ar ddigwyddiadau, profiadau a phobl y mae wedi cael ei ddylanwadu arnynt mewn gyrfa ddatblygol.

01/07/20
Cylchlythyr hyfforddeion meddygol (Gwanwyn 2020)

Croeso i’r pedwerydd rhifyn o’n cylchlythyr chwarterol i hyfforddeion.

01/07/20
Fframwaith newydd wedi'i osod i helpu technegwyr fferyllol i ddatblygu eu gyrfa

Lansiwyd fframwaith cyntaf-o'i-fath i helpu technegwyr fferyllfa i ddatblygu eu llwybrau gyrfa.