Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

28/09/20
Pam y dylech ystyried lleoliad gweithiwr gofal cymdeithasol yn ystod eich astudiaethau

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) a Gofal Cymdeithasol Cymru yn annog myfyrwyr nyrsio i ystyried dod yn weithwyr gofal cymdeithasol yn ystod eu hastudiaethau.

25/09/20
AaGIC yn lansio modiwlau DPP newydd - Dychwelyd at Fodiwlau Arfarnu ac Arfarnu Rhithwir
Health professional holding a stethoscope
Health professional holding a stethoscope

Gall feddygon bellach gael mynediad i ddau fodiwl newydd sy'n rhoi arweiniad ar Ddychwelyd i Arfarnu a sut i gynnal Arfarniadau Rhithwir.

25/09/20
AaGIC ar y rhestr fer yng Ngwobrau Technolegau Dysgu 2020

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) ar y rhestr fer yng Ngwobrau Technolegau Dysgu 2020 yng nghategori 'Trawsnewid Digidol Gorau'r DU o Raglen Hyfforddi mewn Ymateb i COVID-19', ar gyfer datblygu llwyfan arweinyddiaeth ddigidol.

24/09/20
Recordiadau a cyflwyniadau o ein CCB a digwyddiad arddangos

Recordiadau a cyflwyniadau o ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a digwyddiad arddangos a gynhaliwyd ar 24 Medi 2020.

24/09/20
Penodwyd optometryddion cyntaf yn gymrodyr hyfforddiant arweinyddiaeth glinigol

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) wedi penodi'r optometryddion cyntaf erioed i rolau Cymrodyr Hyfforddiant Arweinyddiaeth Glinigol Cymru (WCLTF) 2020/2021.

23/09/20
Blog gwestai: 'Dod o hyd i bethau cadarnhaol...' gan Kath Sheen, technegydd fferyllol

Blog gwestai gan Kath Sheen, technegydd fferyllol sy'n cymryd rhan yn y peilot fframwaith ymarfer uwch

23/09/20
Lleoliadau hyfforddi yn helpu i uwchsgilio gweithwyr gofal llygaid rheng flaen proffesiynol

Mae optometryddion ledled Cymru yn dilyn cyrsiau hyfforddi a lleoliadau ymarferol i roi hwb i'w gwasanaethau mewn cymunedau.

21/09/20
Lansio adnodd adsefydlu i gefnogi iechyd a gofal cymdeithasol

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), ar y cyd â phartneriaid, wedi rhyddhau adnodd digidol ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol sy'n cefnogi unigolion ag anghenion adsefydlu.

18/09/20
Helpwch lunio dyfodol y gweithlu iechyd meddwl yng Nghymru

Mae Iechyd, Addysg a Gwella Cymru (HEIW) a Gofal Cymdeithasol Cymru (SCW) yn helpu i lunio dyfodol y gweithlu iechyd meddwl yng Nghymru.

17/09/20
Ymunwch â ni am Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ac arddangosfa AaGIC

Isod gwelwch y ddolenni ar gyfer ymuno â ni yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB) ac arddangosfa  ar 24 Medi 2020.

16/09/20
Blog gwestai: Kerri Eilertsen-Feeney, Pennaeth Nyrsio a Thrawsnewid Bydwreigiaeth

Kerri Eilertsen-Feeney ydw i, Pennaeth Nyrsio a Thrawsnewid Bydwreigiaeth newydd yma yn Addysg a Gwella Iechyd Cymru ... Helo!

11/09/20
Bwletin Gweithlu Gofal Sylfaenol haf 2020

Dyma rhifyn cyntaf o gylchlythyr Gofal Sylfaenol AaGIC.  Gobeithio y bydd yn addsygiadol ac yn ddefnyddiol i chi. Mae croeso i chi ei rannu gyda chydweithwyr.

11/09/20
Hyfforddiant efelychu yn bwrw ymlaen ar draws GIG Cymru

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) wedi sefydlu tîm canolog newydd i hyrwyddo arfer gorau ym maes addysg a hyfforddiant y gweithlu gofal iechyd drwy Addysg yn Seiliedig ar Efelychu (SBE) ledled Cymru. Bydd tîm rhyngbroffesiynol gan gynnwys cynrychiolwyr Meddygol, Nyrsio a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd yn cefnogi datblygiadau a mentrau yn y dyfodol er mwyn cydweithio gan adeiladu ar y gwaith rhagorol sydd eisoes yn cael ei wneud ledled Cymru.

11/09/20
Beth mae ein Cymrodyr Clinigol Cymreig wedi bod yn wneud ers dechrau y pandemig COVID-19

O ganlyniad COVID-19, mae rhai o'n Cymrodyr Clinigol Cymreig ar gyfer eleni wedi'u hail-leoli i helpu mewn meysydd allwedool y GIG. Dyma rai o'u straeon.

09/09/20
'Brwdfrydedd, angerdd a sgiliau datrys problemau' – oes ganddoch y rhinweddau hyn? Beth am ystyried gyrfa mewn meddygaeth fewnol acíwt

Yn ddiweddar, gwnaethom ddal i fyny â Dr Lliwen Jones, hyfforddai meddygaeth fewnol acíwt (AIM), a rannodd ei phrofiad fel y Gymraes  TakeAIM gyntaf i godi ymwybyddiaeth o gyfleoedd gyrfa yn yr arbenigedd.

03/09/20
Myfyriwr Covid-19 a alwyd i Dîm Ardal Abercynon fel nyrs gymunedol.

Gwnaethom gyfweld ag Emma Thomas-Jones, nyrs ardal a gafodd ei hadleoli yn ystod Covid-19. Dyma beth oedd ganddi i'w ddweud am ei gyrfa a'i phrofiadau diweddar ...

03/09/20
AaGIC yn lansio Modiwl Dangosyddion Rhagnodi Newydd Cymru Gyfan

Gall gweithwyr gofal iechyd proffesiynol bellach gael mynediad at Fodiwl Dangosyddion Rhagnodi Cymru Gyfan.

03/09/20
AaGIC yn lansio modiwl iechyd meddwl newydd ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol

Gall gweithwyr gofal iechyd proffesiynol bellach gael mynediad at fodiwl Iechyd Meddwl COVID-19 ar-lein.

28/08/20
Blog Gwestai: Rachel Mooney, Rheolwr Prosiect

Rwy'n Rheolwr Prosiect Addysg, sy'n cyflawni cynllun gweithredu cenedlaethol y rhaglen endosgopi ar hyn o bryd.

28/08/20
AaGIC yn lansio canllawiau byr ar-lein i helpu meddygon teulu

Gall meddygon teulu bellach gael gafael ar amrywiaeth o adnoddau datblygiad proffesiynol parhaus byr, a gynlluniwyd i roi darnau byr o wybodaeth hanfodol i'r dysgwr.