Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

15/12/20
Cyfres Nyrsio Anabledd Dysgu - Star Mayo - cyn Nyrs Anabledd Dysgu

Mae nyrsys anabledd dysgu yn gweithio i ddarparu gofal iechyd arbenigol a chefnogaeth i bobl ag anabledd dysgu, yn ogystal â'u teuluoedd a'u timau staff, i'w helpu i fyw bywyd cyflawn.

14/12/20
Yn galw ar bob cydweithiwr sy'n ymwneud ag efelychu ledled Cymru

Hyfforddwyr, technegwyr, rheolwyr, gweinyddwyr, darlithwyr, myfyrwyr, hyfforddeion ac unrhyw un arall!  Cymuned Efelychu Cymru yw'r rhanddeiliad a'r llais pwysicaf i'w fewnbynnu i Dîm Efelychu AaGIC, ac mae angen eich help arnom.

14/12/20
Mentora hyrwyddwyr cenedlaethol - Mis Hanes Anabledd
Sarah Schuum wearing a red top with sunglasses on her head. To her right is the HEIW logo, 'new blog', 'Sarah Schuum' and '#DisabilityHistoryMonth'
Sarah Schuum wearing a red top with sunglasses on her head. To her right is the HEIW logo, 'new blog', 'Sarah Schuum' and '#DisabilityHistoryMonth'

Mae Sarah Schumm yn Optometrydd Cymunedol ac ar hyn o bryd, yn un o'n Cymrodyr Hyfforddiant Arweinyddiaeth Glinigol yng Nghymru. Er mwyn codi ymwybyddiaeth o Fis Hanes Anabledd, mae Sarah wedi rhannu ei phrofiadau o wirfoddoli gyda phlant anabl yn ei chymuned leol.

14/12/20
Ydych eisiau darganfod mwy am Dîm Efelychu AaGIC?

Mae Addysg yn Seiliedig ar Efelychiad (SBE) yn fethodoleg addysgol sy'n ymgorffori ystod o ddulliau ac offer i hwyluso dysgu trwy brofiad.

08/12/20
Ymateb AaGIC i'r adroddiad Cyfrifiad y Gweithlu Meddygol 2020

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn croesawu Adroddiad diweddar Gyfrifiad Gweithlu Meddygol Coleg Brenhinol yr Anesthetyddion (RCoA)  adroddiad Cyfrifiad y Gweithlu Meddygol 2020 

10/12/20
Llongyfarchiadau i Kirstie Moons ar ei phenodiad yn Ddeon Deintyddol Ôl-raddedig AaGIC
Kirstie Moons
Kirstie Moons

Rwy’n falch iawn o gyhoeddi, yn dilyn proses recriwtio gystadleuol, ein bod wedi penodi Kirstie Moons yn Ddeon Deintyddol Ôl-raddedig AaGIC.

09/12/20
Llongyfarchiadau i Wasanaeth Llyfrgell GIG Cymru am ennill Gwobr Tîm y flwyddyn
Llun grwp o Llyfrgell GIG Cymru yn 2019
Llun grwp o Llyfrgell GIG Cymru yn 2019

Mae Llyfrgell a Gwasanaeth Gwybodaeth GIG Cymru wedi ennill gwobr ar y cyd Tîm y Flwyddyn CILIP Cymru 2020.

09/12/20
Bywyd ag anabledd cudd - Mis Hanes Anabledd

Mae Carly Powell, Swyddog Prosiect yma yn Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn dweud wrthym am ei phrofiadau o fywyd ag anabledd cudd.

08/12/20
Graddedig mewn deintyddiaeth yn dod yn gyntaf mewn gwobr agoriadol

Mae hyfforddai sylfaen ddeintyddol wedi dod yn enillydd cyntaf erioed Coleg Deintyddiaeth Gyffredinol a Chymdeithas Ddeintyddol Cymru - Gwobr Celf a Gwyddoniaeth Deintyddiaeth Y Gymdeithas Ddeintyddol ar gyfer myfyrwyr deintyddol yng Nghymru.

07/12/20
Cyhoeddwyd y cyllid uchaf erioed o £227m i ehangu gweithlu GIG Cymru
Health professional holding a stethoscope
Health professional holding a stethoscope

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething wedi cyhoeddi cyllid uwch nag erioed o dros £227m i ehangu lleoedd hyfforddi gweithlu gweithwyr iechyd proffesiynol yng Nghymru, cynnydd o dros £16m ers y llynedd.

04/12/20
Paratoi ar gyfer ceisiadau ymgynghorwyr a chwrs cyfweliadau ar-lein
A woman looking at a video call on a laptop
A woman looking at a video call on a laptop

Am y tro cyntaf bydd y cwrs 'Paratoi ar gyfer Ymgynghorydd' yn cael ei redeg yn rhithwir ar ddydd Mercher 20 Ionawr 2021 a dydd Mercher 3 Chwefror 2021 rhwng 09:30 a 13:00 y prynhawn, bydd angen i chi fod yn bresennol ar y ddau ddyddiad.

03/12/20
Cyfres Nyrsys Anabledd Dysgu - Mae Carrie Thomas yn rhannu ei phrofiadau gyrfa

Mae nyrsys anabledd dysgu yn gweithio i ddarparu gofal iechyd arbenigol a chefnogaeth i bobl ag anabledd dysgu, yn ogystal â'u teuluoedd a'u timau staff, i'w helpu i gyflawni eu hanghenion a’u dymuniadau mewn bywyd – gall fod yn yrfa heriol a gwerth chweil.

16/12/20
Bellach gall gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yng Nghymru gwblhau DPP trwy gyfrwng y Gymraeg
Someone using an ipad
Someone using an ipad

Gall gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yng Nghymru nawr ddewis cwblhau eu hyfforddiant datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) trwy gyfrwng y Gymraeg.

01/12/20
AaGIC ar restr fer Gwobrau Fferylliaeth

Cyflwynodd Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) gais am wobr yn seremoni wobrwyo flynyddol y Cemegydd a Chyffuriau. Rydym mor falch o gyhoeddi ein bod ar y rhestr fer ar gyfer y categori 'Hyfforddiant a Datblygiad'.

23/11/20
Nyrs Anabledd Dysgu yng Nghymru - clywed gan Paula Hopes yn adrodd ar ei rôl

Am y pedair wythnos nesaf byddwn yn clywed gan bedair o'n nyrsys anabledd ymroddedig iawn, wedi'u lleoli mewn amryw Fyrddau Iechyd yma yng Nghymru…

23/11/20
Mae AaGIC yn cefnogi cyflwyno'r uned hyfforddi ddeintyddol gyntaf yng ngogledd Cymru

Cyn bo hir bydd Gogledd Cymru yn cael ei uned hyfforddi ddeintyddol ei hun diolch i gydweithrediad rhwng Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BCUHB) a Llywodraeth Cymru.

20/11/20
Cyhoeddi AaGIC yn Enillwyr Gwobrau Technolegau Dysgu 2020

Roedd Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) wrth eu bodd yn derbyn y fraint o gael bod yn enillwyr y wobr aur am 'Drawsnewid digidol gorau'r DU o raglen hyfforddi mewn ymateb i COVID-19'.

20/11/20
Nifer uchaf erioed yn hyfforddi i fod yn Feddygon Teulu yng Nghymru yn

Mae ffigurau recriwtio meddygon teulu yng Nghymru wedi cyrraedd y nifer uchaf erioed am y drydedd flwyddyn yn olynol.

20/11/20
Mae Kate Richards, ein Cymrawd Arweinyddiaeth Glinigol Gymraeg newydd, yn AaGIC yn dweud wrthym pam mae hi'n dewis Cymru!

Fy enw i yw Kate a dechreuais weithio yng Nghymru eleni, yn dilyn recriwtio llwyddiannus i Gymrodyr Arweinyddiaeth Glinigol Cymru, a leolir yn AaGIC. Rwy’n falch iawn o gael y cyfle i rannu fy mhrofiadau gyda chi a gobeithio, erbyn diwedd y darn hwn, y byddwch yn deall pam mae hyn yn bwysig i mi.

20/11/20
Rhaglen Archwiliadau Corfforol ar gyfer Babanod a Babanod Newydd-anedig yng Nghymru (NIPEC) arolwg

Mae llif gwaith Addysg a Hyfforddiant Bwrdd NIPEC ar fin dosbarthu arolwg a fydd yn darparu'r data sylfaenol cyntaf i Gymru ar nifer yr ymarferwyr a chymysgedd sgiliau'r rhai sy'n ymwneud â chynnal arholiadau corfforol babanod a babanod newydd-anedig. Bydd yr arolwg yn agored i'r holl staff meddygol (meddygon newydd enedigol a phediatreg), staff nyrsio, staff bydwreigiaeth (ysbytai a chymuned), Ymarferwyr Nyrsio newydd enedigol Uwch (ANNP), meddygon teulu ac Ymwelwyr Iechyd sydd ar hyn o bryd yn cynnal archwiliadau corfforol babanod newydd-anedig a babanod yng Nghymru.